Przedawnienie odsetek za nieterminową zapłatę faktury

Autor: Mariusz Olech
Data: 29-01-2016 r.

Zgodnie z ogólnymi obowiązującymi w tym zakresie zasadami, określonymi w przepisach prawa cywilnego, w odniesieniu do wskazanych w pytaniu odsetek obowiązuje 3-letni okres przedawnienia.

Odsetki za opóźnienie w zapłacie faktury za wynajem pomieszczeń przedawniają się po trzech latach. Tak wynika z art. 118 Kodeksu cywilnego (dalej: kc), który stanowi, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. z tytułu czynszu najmu) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata).

Jednakże, chociaż roszczenia o odsetki za opóźnienie przedawniają się odrębnie od roszczenia głównego, to jednak nie później niż z upływem terminu przedawnienia tego roszczenia głównego. Jeśli zatem np. roszczenie główne na podstawie przepisu szczególnego przedawniło się po dwóch latach (vide np. niewystępujące w rozpatrywanym przypadku roszczenia z tytułu „profesjonalnej” sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy - art. 554 kc), to z upływem tego okresu przedawniły się także naliczone odsetki za opóźnienie, pomimo tego że w odniesieniu do tego rodzaju odsetek zasadniczo obowiązuje 3-letni termin przedawnienia. Na to, że roszczenie o odsetki za opóźnienie przedawnia się najpóźniej z chwilą przedawnienia się roszczenia głównego zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w uchwale z 26 stycznia 2005 r. (sygn. akt III CZP 42/04).

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie o zapłatę odsetek stało się wymagalne (art. 120 kc). Wymagalność roszczenia wyznacza zaś moment, w którym wierzyciel może żądać od dłużnika spełnienia świadczenia. Odsetki należą się za czas opóźnienia, poczynając od dnia wymagalności długu. Zatem bieg wymagalności odsetek rozpoczyna się już z pierwszym dniem opóźnienia (w tym przypadku w zapłacie przez najemcę faktury za najem), a kończy się w dniu dokonania zapłaty. Jeśli więc np. dany podmiot miał opłacić fakturę za wynajem pomieszczeń 5 stycznia 2013 r., a wpłaty dokonał dopiero 17 lipca 2013 r., to opóźnienie w zapłacie obejmuje okres od 6 stycznia 2013 r. do 17 lipca 2013 r.

Ponieważ wymagalność omawianych odsetek następuje każdego dnia, z każdym kolejnym dniem dochodzi do przedawnienia kolejnej części odsetek. Inaczej mówiąc, przedawniają się one oddzielnie za każdy dzień opóźnienia co oznacza, że ww. 3-letni termin przedawnienia tych odsetek należy liczyć oddzielnie za każdy dzień opóźnienia. Zaakcentował to m.in. Sąd Najwyższy, który w uchwale z 5 kwietnia 1991 r. (sygn. akt III CZP 2/91) stwierdził: „(...) roszczenie o odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego staje się wymagalne osobno w każdym dniu opóźnienia i w związku z tym przedawnia się osobno za każdy dzień opóźnienia (...)”. Na przykład odsetki należne za 6 stycznia 2013 r. przedawniły się z upływem 6 stycznia 2016 r., odsetki należne za 7 stycznia 2013 r. - z upływem 7 stycznia 2016 r. itd. W konsekwencji należy przyjąć, że w ich przypadku bieg terminu przedawnienia nie powinien być liczony od daty wystawienia noty odsetkowej przez wierzyciela ani daty jej odbioru przez dłużnika.

Mariusz Olech, prawnik, specjalista ds. prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38500 )
Array ( [docId] => 38500 )