W jakim terminie składa sprawozdanie spółka osobowa

Autor: Michał Koralewski
Data: 17-03-2016 r.

Faktem jest, że spółki komandytowe zobowiązane są do stosowania ustawy o rachunkowości, w tym zatem ciąży na nich obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego według wymogów tego aktu prawnego. W przeciwieństwie bowiem do spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, ustawodawca nie wprowadził dodatkowych kryteriów stosowania tej ustawy. Oznacza to, że przedmiotowe obowiązki spoczywają na każdej spółce komandytowej.

Termin złożenia sprawozdania finansowego w sądzie rejestrowym wynika wprost z przepisów i wynosi 15 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to składa się jako załącznik do formularza KRS-Z30. Jeżeli na spółce ciąży obowiązek poddania sprawozdania badaniu przez biegłego sądowego lub obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności, dokumenty te składa się w sądzie rejestrowym wraz ze sprawozdaniem finansowym. Od wniosku o przyjęcie tychże dokumentów do akt rejestrowych spółki należy uiścić opłatę sądową w kwocie 40 zł oraz opłatę za ogłoszenie informacji o złożeniu sprawozdania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 zł.

Sprawa komplikuje się w przypadku wyznaczania terminu do złożenia sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym. Wynika to z faktu, że sposób i termin jego złożenia został określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Tymczasem spółki osobowe (za wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) nie są podatnikami podatku dochodowego - podatek ten rozliczany jest samodzielnie przez każdego z ich wspólników. W przypadku zatem spółki, w której część wspólników jest osobami fizycznymi, a część osobami prawnymi, każdy z nich stosować będzie właściwą dla siebie regulację. Co więcej, w obu ustawach termin złożenia sprawozdania finansowego przez podatników tego podatku został określony inaczej, zgodnie z:

  1. ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych - sprawozdanie wraz z innymi dokumentami należy złożyć w terminie złożenia zeznania rocznego, a zatem do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego,
  2. ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych - sprawozdanie wraz z innymi dokumentami (opinia i raport biegłego rewidenta, odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe) winno być złożone w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

W braku stosownej regulacji ustawowej wytworzyła się praktyka, w myśl której termin złożenia sprawozdania finansowego spółki osobowej rozpatrywać należy przez pryzmat terminu, w którym wspólnik składający to sprawozdanie w imieniu spółki winien złożyć własne sprawozdanie finansowe, gdyby takie sporządzał bądź sporządził.

W przypadku spółki komandytowej wspólnikiem uprawnionym do jej reprezentowania i prowadzenia jej spraw jest wyłącznie komplementariusz (zob. art. 121 ksh). Uznać zatem należy, że termin złożenia sprawozdania finansowego przez spółkę komandytową winien być wyznaczony zgodnie z zasadami obowiązującymi komplementariusza a wynikającymi z jednej z ww. ustaw o podatku dochodowym. Niemniej, brak jednoznacznej normy prawnej może prowadzić do niepotrzebnych sporów z organem podatkowym. Dlatego, w razie wątpliwości, zasadnym jest sprawdzenie obowiązującej w danym urzędzie skarbowym praktyki w zakresie obliczania terminu składania sprawozdań przez spółki osobowe.

 Michał Koralewski, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38753 )
Array ( [docId] => 38753 )