Wszystkie artykuły

  Prawo gospodarcze 20.04.2017
  Rejestracja zmian informacji o spółce oraz składu osobowego w KRS
  Masz 7 dni na zgłoszenie wszelkich zmian dotyczących spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawdź, jak to zrobić.W celu zmiany adresu siedziby spółki osobowej, wspólnicy powinni podjąć uchwałę o zmianie adresu siedziby, a w spółce kapitałowej, taką uchwałę powinien podjąć zarząd spółki. Następnie konieczne jest wypełnienie formularza KRS Z1 dla spółek jawnej, partnerskiej ...

  Prawo gospodarcze 20.04.2017
  Wykluczyć wspólnika ze spółki osobowej czy rozwiązać spółkę
  Co zrobić w sytuacji, gdy jeden ze wspólników przestał wykazywać chęć współpracy? Rozwiązać spółkę, czy wyłączyć wspólnika ze spółki? Zanim podejmiesz decyzję, poznaj wskazówki eksperta.Wyobraźmy sobie sytuację, w której dwóch wspólników A i B prowadzą razem spółkę jawną. Na początku wszystko idzie świetnie, wspólnie podejmują decyzje, a spółka działa efektywnie ...

  Prawo gospodarcze 17.08.2016
  Sprawdź, jak ustalić status mikrobrzedsiębiorcy
  Przedsiębiorca, aby mógł określić, czy jest mikroprzedsiębiorcą w danym roku powinien ustalić wielkość swego rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych.Problem: Firma dla ustalenia statusu przedsiębiorcy stosujemy art. 104 ustawy o swobodzie działalności, gdzie jednym z kryteriów uznania za mikroprzedsiębiorcę jest roczny obrót netto. ...

  Prawo gospodarcze 13.07.2016
  Czy skończą się nadużycia komorników podczas egzekucji
  W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawiono opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisy zapobiegające nadużyciom w egzekucji komorniczej. Będzie większy realny nadzór prezesów sądów rejonowych nad funkcjonowaniem komorników. Co jeszcze się zmieni?Projekt nowej ustawy o komornikach daje prezesom sądów rejonowych uprawnienia do odsunięcia komornika od wykonywanych czynności ...

  Prawo gospodarcze 13.07.2016
  Trzy zasady monitoringu wizyjnego telepracownika
  Typowym zjawiskiem jest kontrola procesu pracy przy użyciu kamer. Jednak czy pracodawca może instalować takie urządzenia w każdym miejscu, gdzie praca jest wykonywana?Powyższe pytanie nabiera szczególnego znaczenia w przypadku zatrudniania telepracowników, którzy wykonują pracę w domu.Na czym polega telepracaTelepraca jest formą świadczenia pracy, polegającą na regularnym wykonywaniu ...

  Prawo gospodarcze 17.03.2016
  Od 22 lutego 2016 r. - nowy wzór umowy o pracę
  Dnia 2 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Zawiera ona m.in. nowy wzór umowy o pracę, który jednak będzie obowiązywał od 22 lutego 2016 r. Tego dnia wejdą w życie przepisy Kodeksu pracy zmieniające zasady zawierania ...

  Prawo gospodarcze 17.03.2016
  Przekazanie nieruchomości wspólnikowi a VAT
  Przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).Stan faktycznyPrzedstawione do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego ...

  Prawo gospodarcze 17.03.2016
  Restrukturyzacja spółki z o.o.
  Z dniem 1 stycznia 2016 r. dotychczasowe postępowanie naprawcze, które uregulowane było w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze, zastąpione zostało postępowaniem restrukturyzacyjnym, które unormowano w odrębnej ustawie - Prawo restrukturyzacyjne.Nowa ustawa przewiduje aż cztery tryby restrukturyzacji dostosowane do różnych sytuacji prawno-ekonomicznych, w jakich może znajdować się ...

  Prawo gospodarcze 17.03.2016
  W jakim terminie składa sprawozdanie spółka osobowa
  Faktem jest, że spółki komandytowe zobowiązane są do stosowania ustawy o rachunkowości, w tym zatem ciąży na nich obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego według wymogów tego aktu prawnego. W przeciwieństwie bowiem do spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, ustawodawca nie wprowadził dodatkowych kryteriów stosowania tej ustawy. Oznacza to, że przedmiotowe obowiązki spoczywają ...

  Prawo gospodarcze 17.03.2016
  Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez prokurenta
  Prokurent nie jest uprawniony do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Prokurent czerpie bowiem swoje upoważnienie z uchwały o powołaniu, nie zaś z ustawy, umowy albo statutu spółki.Z dniem 1 stycznia 2016 r. dotychczasowa ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze została w istotny sposób znowelizowana. Zmiany dotyczą nie tylko sposobu i podstaw ogłoszenia upadłości, ale ...