Wszystkie artykuły

  Prawo gospodarcze 11.03.2014
  Zmiany w systemie ochrony konkurencji i konsumentów
  Zróżnicowane procedury wydawania zgody na koncentrację, wyższe kary za naruszenie porozumień antykonkurencyjnych, możliwość dobrowolnego poddania się karze – to tylko część propozycji zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.Projekt zawiera szereg rozwiązań, których celem jest ...

  Prawo gospodarcze 11.03.2014
  Rozporządzenie EMIR – nowe regulacje unijne przy transakcjach finansowych
  Rozporządzenie EMIR stanowiło reakcję Unii Europejskiej na kryzys finansowy. Dlatego głównym założeniem rozporządzenia jest przede wszystkim zminimalizowanie ryzyka związanego z rynkiem transakcji pochodnych zawieranych poza obszarami rynków regulowanych.EMIR (z ang. European Market Infrastructure Regulation) jest to rozporządzenie unijne. Wraz z rozporządzeniami delegowanymi i aktami ...

  Prawo gospodarcze 11.03.2014
   Nowe regulacje unijne - obowiązek raportowania transakcji terminowych
  Od lutego bieżącego roku firmy zawierające transakcje na rynku praw pochodnych muszą składać raporty do specjalnych podmiotów zwanych repozytoriami transakcji. Są to zazwyczaj terminowe transakcje walutowe na rynku pozagiełdowym.7 listopada 2013 r. European Securities and Markets Authority (ESMA) zatwierdziła pierwsze cztery repozytoria transakcji dotyczące rynku regulowanego oraz operacji ...

  Prawo gospodarcze 16.02.2014
  Powołanie zarządu na czas nieokreślony – zasady
  Zgodnie z przepisem art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.Sąd Najwyższy z art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych wywiódł normę prawną. Zgodnie z jej brzmieniem, ...

  Prawo gospodarcze 16.02.2014
  Odszkodowanie dla odwołanego członka zarządu
  Jak dotychczas sporną kwestią pozostawał fakt, czy sąd pracy uwzględniając odwołanie byłego członka zarządu, może wyłącznie zasądzić na rzecz członka zarządu odszkodowanie, czy też może jednak orzec o przywróceniu go do pracy. Sąd Najwyższy wyjaśnił jednak powstałe rozbieżności.Sąd Najwyższy w wyroku z 17 sierpnia 2006 r., sygn. akt III PK 53/06 stanął na stanowisku, ...

  Prawo gospodarcze 16.02.2014
  Powództwo o uchylenie uchwały wspólników
  Powództwo o uchylenie uchwały wspólników należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia uchwały. W przypadku wspólnika obecnego na zgromadzeniu termin ten liczony będzie zatem od dnia powzięcia uchwały. Każdemu wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po głosowaniu zgłosił ...

  Prawo gospodarcze 16.02.2014
  Umowa spółki może wyłączać spadkobierców
  Weryfikując umowę spółki należy sprawdzić, czy nie przewidziano w niej szczególnych zapisów na wypadek śmierci jednego ze spadkobierców. Takie postanowienia umowy spółki będą miały bowiem pierwszeństwo przed treścią testamentu oraz ustawowymi zasadami dziedziczenia spadku.Przepisy art. 183 Kodeksu spółek handlowych stanowią, że umowa spółki może: ograniczyć lub wyłączyć ...

  Prawo gospodarcze 16.02.2014
  Odwołanie członka zarządu – formalności w KRS
  Odwołując członka zarządu, należy pamiętać o wykreśleniu go z Krajowego Rejestru Sądowego. Choć regulacje prawne wskazują, że odwołanie członka zarządu spółki z o.o. odnosi skutek prawny z chwilą podjęcia tej decyzji, zarząd spółki powinien jak najszybciej zadbać o zgłoszenie odwołania do KRS.Niedopełnienie obowiązków rejestracyjnych skutkujące brakiem wykreślenia odwołanego ...

  Prawo gospodarcze 16.02.2014
  Odwołanie członka zarządu – praktyczne porady
  Umowa spółki może w swej treści zawierać postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członka zarządu tylko do ważnych powodów. O ograniczeniu możliwości odwołania członka zarządu spółki z o.o. stanowi art. 203 § 2 Kodeksu spółek handlowych.Nie jest konieczne, aby ważne powody odwołania były wymienione w umowie spółki, chociaż takie rozwiązanie jest oczywiście ...

  Prawo gospodarcze 16.02.2014
  Spółka z o.o. w organizacji – odpowiedzialność za zobowiązania
  Spółka z o.o. powstaje z chwilą podpisania jej umowy w formie aktu notarialnego. Osobowość prawną spółka z o.o. uzyskuje jednak dopiero w momencie wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. W okresie pomiędzy zawarciem umowy spółki a wpisem do rejestru przedsiębiorców funkcjonuje spółka z o.o. w organizacji.Przejściowa forma prawna spółki z o.o. zbliżona jest konstrukcyjnie do ...