Wszystkie artykuły

  Prawo gospodarcze 27.05.2015
  Obowiązki zarządu związane z zaproszeniem na zgromadzenie wspólników
  Zarząd spółki powinien dopilnować, aby zwyczajne zgromadzenie wspólników zostało zwołane i odbyło się w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. W spółkach, które za rok obrotowy przyjmują rok kalendarzowy, zgromadzenie powinno się odbyć do końca czerwca. Przy tym zwołanie zgromadzenia musi nastąpić wcześniej. Przepisy wymagają bowiem, aby zaproszenie zostało ...

  Prawo gospodarcze 12.05.2015
  Obowiązki zarządu związane ze złożeniem sprawozdania finansowego
  Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy – stosując odpowiednio – zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. ...

  Prawo gospodarcze 12.05.2015
  Spółka może skutecznie bronić się w postępowaniu egzekucyjnym
  Jeśli przeciwko spółce zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne – może podjąć skuteczną obronę. Przepisy prawa przewidują bowiem możliwość obrony przed egzekucją. W zależności od rodzaju naruszeń prawa i zarzutów, jakie spółka chce podnieść, ustawa daje m.in. możliwość złożenia skargi na czynności komornika. Skarga na czynności komornika to najczęściej spotykany ...

  Prawo gospodarcze 12.05.2015
  Prokurent nie może reprezentować spółki łącznie z prezesem
  Sąd Najwyższy wypowiedział się niedawno w bardzo istotnej sprawie dotyczącej sposobu reprezentacji spółki. Stwierdził mianowicie, że niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu. W uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2015 r. zwrócono ...

  Prawo gospodarcze 29.04.2015
  Reprezentacja spółki po wprowadzeniu inwestora
  Zdobycie kapitału na rozwój spółki może wiązać się z koniecznością wprowadzenia inwestora do spółki jako nowego wspólnika. Takie rozwiązanie ma zapewnić inwestorowi wpływ na bieżącą działalność spółki i wykorzystanie zainwestowanych środków. Dlatego też należy ustalić wszelkie zasady współpracy z tym inwestorem, m.in. zasady reprezentacji spółki i uczestnictwo w jej ...

  Prawo gospodarcze 29.04.2015
  Wykonanie uchwał po zakończeniu zgromadzenia wspólników
  Po odbyciu zwyczajnego zgromadzenia wspólników zarząd spółki otrzyma od prowadzącego zgromadzenie, protokolanta i komisji powołanych podczas zgromadzenia dokumenty (uchwały, sprawozdanie finansowe). Zarząd powinien sprawdzić, czy są one kompletne i poprawne oraz czy nie naruszono zasad dotyczących większości głosów lub głosowania tajnego itp. Jeśli zarząd stwierdzi uchybienia podczas ...

  Prawo gospodarcze 29.04.2015
  Przekazanie udziałów w spółce z o.o. w użytkowanie
  Użytkowanie jest najszerszym z ograniczonych praw rzeczowych. Może dotyczyć nie tylko rzeczy, lecz także praw. Oznacza uprawnienie użytkownika do korzystania z danej rzeczy lub prawa i pobierania z nich pożytków, czyli dochodów, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.Udział w spółce z o.o. jest zbywalnym prawem majątkowym i może być przedmiotem ...

  Prawo gospodarcze 21.04.2015
  Protokół ze zgromadzenia wspólników
  Według Kodeksu spółek handlowych protokół ze zgromadzenia wspólników sporządza się w formie pisemnej. Kwestie związane z protokołem ze zgromadzenia wspólników są bardzo skrótowo opisane w przepisach, dlatego wiele zasad wywodzi się z praktyki.Protokół spisuje protokolant, którym może być wspólnik lub inna osoba. Do czasu jej wybrania protokołem zajmuje się osoba lub organ, ...

  Prawo gospodarcze 21.04.2015
  Możliwość zawieszenia działalności spółki z o.o.
  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej daje przedsiębiorcom możliwość okresowego zawieszenia prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą jest także spółka z o.o. jeżeli wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą. Także więc spółka może skorzystać z zawieszenia działalności. Jedynym warunkiem jest niezatrudnianie pracowników.Okres zawieszenia ...

  Prawo gospodarcze 14.04.2015
  Przywrócenie terminu do wniesienia kasacji
  Rozpatrując wniosek o przywrócenie terminu sąd nie może zbyć milczeniem okoliczności i dowodów przywołanych przez wnioskodawcę i powinien przesłuchać zgłoszonych świadków, jeżeli ma wątpliwości co do wiarygodności ich twierdzeń przytoczonych we wniosku.Tak brzmi sentencja postanowienia Sądu Najwyższego z 20 listopada 2014 r., akt I PZ 25/14. Radca prawny wniósł – we własnym ...