Wszystkie artykuły

  Prawo gospodarcze 14.04.2015
  Kontrakt menedżerski może być usługą świadczoną przez przedsiębiorcę
  Obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym podlega osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.Tak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego w wyroku z 4 listopada 2014 r., I UK 103/14. Wnioskodawca wystąpił do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji, czy w przedstawionym stanie faktycznym podlega ...

  Prawo gospodarcze 08.04.2015
  Jakie są sposoby powołania likwidatorów
  Przekształcenie się z mocy prawa funkcji członków zarządu w likwidatorów spółki nie jest jedynym sposobem na powołanie władzy wykonawczej na czas likwidacji. Najbardziej popularną metodą w tym zakresie jest wskazanie osoby albo osób likwidatorów wprost w tekście uchwały o rozwiązaniu spółki bądź w kolejnej uchwale podjętej bezpośrednio po niej.Trzeba pamiętać, że nawet w ...

  Prawo gospodarcze 08.04.2015
  Co powoduje postawienie spółki w stan likwidacji
  Podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki rozpoczyna proces jej likwidacji, który obejmuje szereg czynności prawnych i faktycznych poprzedzających moment wykreślenia spółki z o.o. z rejestru przedsiębiorców KRS. Przed przejściem do ich omówienia należy podkreślić, że uchwała o rozwiązaniu spółki wymaga większości dwóch trzecich głosów oraz powinna być dodatkowo stwierdzona ...

  Prawo gospodarcze 08.04.2015
  Jakie są możliwości likwidacji spółki z o.o.
  Podstawowym sposobem postawienia spółki z o.o. w stan likwidacji jest podjęcie przez jej wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki. Należy przy tym pamiętać, że Kodeks spółek handlowych przewiduje w tym zakresie szczególne warunki. Po pierwsze, aby uchwała była skuteczna, musi zostać podjęta większością dwóch trzecich głosów. Po drugie natomiast, jej podjęcie powinno być ...

  Prawo gospodarcze 01.04.2015
  Jakie są sposoby założenia spółki europejskiej z udziałem spółki z o.o.
  Aktem prawnym regulującym powstanie i organizację spółek europejskich jest rozporządzenie Rady (WE) Nr 2157/2001 z 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej. Z jego przepisów wynika m.in., że spółka europejska może zostać zawiązana wyłącznie poprzez zastosowanie jednej z pięciu metod wskazanych w rozporządzeniu.Sposoby zawiązania spółki europejskiej:1) powstanie ...

  Prawo gospodarcze 01.04.2015
  Kiedy sąd może odwołać likwidatora spółki
  Podstawowym sposobem powoływania i odwoływania likwidatorów w spółce z o.o. jest podjęcie stosownej uchwały wspólników. Możliwością alternatywną jest odwołanie likwidatora przez sąd. Może to nastąpić jedynie w kilku przypadkach. Pierwszym z nich jest sytuacja, gdy również sąd orzekł o rozwiązaniu spółki albo o powołaniu likwidatora, który ma zostać odwołany.Istnieje możliwość ...

  Prawo gospodarcze 01.04.2015
  Kiedy jest możliwe sądowe rozwiązanie spółki
  Sądowi rejestrowemu lub sądowi powszechnemu w niektórych przypadkach przysługuje kompetencja do podjęcia postanowienia o rozwiązaniu spółki. Postanowienie takiego sądu nie jest wszakże prawomocne, a pozwanej spółce przysługuje prawo do wniesienia apelacji do właściwego miejscowo sądu okręgowego. Dopiero utrzymanie orzeczenia sądu I instancji w mocy przez sąd odwoławczy prowadzi ...

  Prawo gospodarcze 25.03.2015
  Procedura sporządzania sprawozdania finansowego w spółce z o.o.
  Spółki z o.o. są podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia pełnej księgowości, w tym do sporządzania sprawozdań finansowych. Obowiązek zapewnienia, aby sprawozdanie zostało opracowane, spoczywa na zarządzie spółki. Organ ten powinien dopilnować, by przygotowano je w terminie trzech miesięcy od zakończenia poprzedniego roku obrotowego.Jeżeli sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego ...

  Prawo gospodarcze 24.03.2015
  Rozwiązanie spółki można anulować
  Kodeks spółek handlowych dopuszcza w niektórych przypadkach zapobieżenie rozwiązaniu spółki już po podjęciu uchwały w tym przedmiocie. Wymaga to wszakże spełnienia kilku warunków. Pierwszym z nich jest niezłożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. Chodzi tutaj o wniosek składany już po zakończeniu procesu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania likwidatorów. Drugim zaś ...

  Prawo gospodarcze 17.03.2015
  Ochrona przed wykorzystaniem know-how przez wspólnika spółki z o.o.
  Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. za wykorzystanie know-how spółki we własnej działalności można rozpatrywać dwukierunkowo. Z jednej strony jako naruszenie zakazu działalności konkurencyjnej, z drugiej zaś jako czyn nieuczciwej konkurencji.W pierwszym przypadku należy wskazać, że Kodeks spółek handlowych nie wprowadza samoistnego zakazu konkurencji dla wspólników spółek ...