Wszystkie artykuły

  Prawo gospodarcze 17.03.2015
  Jakie są konsekwencje naruszenia zakazu konkurencji w spółce z o.o.
  Odpowiedzialność członka zarządu za naruszenie ustawowego zakazu konkurencji jest wielopłaszczyznowa. Nie wszystkie z jej postaci muszą się przy tym ziścić, zależne to będzie od okoliczności konkretnej sprawy.Pierwszą ze sfer odpowiedzialności jest płaszczyzna korporacyjna. Organ, który powołał daną osobę na członka zarządu, może podjąć decyzję o jej odwołaniu z pełnionej ...

  Prawo gospodarcze 17.03.2015
  Co obejmuje ustawowy zakaz konkurencji dla członków zarządu
  Co prawda przepisy posługują się określeniem „interesy konkurencyjne”, „spółka konkurencyjna” itp., jednakże nie definiują tych terminów. Terminy te należy zatem rozumieć zgodnie z ich powszechnym znaczeniem. Działalnością konkurencyjną będzie każda aktywność, która dotyczy zakresu czynności gospodarczych podejmowanych przez spółkę.Chodzi więc o zbieżność przedmiotu ...

  Prawo gospodarcze 18.02.2015
  Dokumenty potrzebne do przekształcenia spółki z o.o.
  Przekształcenie spółek kapitałowych jest procesem złożonym z kilku etapów. Wyróżnia się w nich fazy: menedżerską, właścicielską (decyzyjną) oraz rejestrową, w każdej z nich niezbędne jest opracowanie wielu dokumentów.Przedstawiając omawianą transakcję w skrócie, należy wskazać, że do jej przeprowadzenia niezbędne jest: sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz ...

  Prawo gospodarcze 18.02.2015
  Przekształcenie spółki – procedura przejścia dotychczasowych wspólników
  Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość powstania sporu pomiędzy wspólnikami w toku przekształcenia spółki. Sprzeciw jednego lub kilku wspólników spółki z o.o. nie zablokuje takiej procedury, jeżeli za jej przeprowadzeniem opowiedzą się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, większością trzech czwartych głosów, chyba że umowa spółki przewiduje ...

  Prawo gospodarcze 17.02.2015
  Spółka może domagać się odszkodowania za naruszenie tajemnicy bankowej
  Jeżeli bank naruszył prawo powszechne (i/lub umowę), ponosi normalną odpowiedzialność odszkodowawczą. W takiej sytuacji, jeżeli bank nie zapłaci odszkodowania dobrowolnie, jedyną możliwością jest wytoczenie powództwa cywilnego.Można dochodzić odpowiedzialności za szkodę spowodowaną ujawnieniem tajemnicy bankowej (tym bardziej, jeżeli jest związana z tajemnicą przedsiębiorstwa), ...

  Prawo gospodarcze 03.02.2015
  Co oznacza zakaz zajmowania stanowisk w spółce i kiedy się go orzeka
  W przypadku zakazu piastowania funkcji w organach spółki przede wszystkim należy rozróżnić dwie odrębne sytuacje. Pierwszą z nich jest zakaz pełnienia określonych funkcji w spółkach kapitałowych z mocy prawa, w przypadku skazania danej osoby za określone w przepisach KSH przestępstwa. Drugim jest orzeczenie zakazu zajmowania określonych stanowisk, w przypadku prawomocnego skazania ...

  Prawo gospodarcze 03.02.2015
  Jakie są skutki przekształcenia spółki z o.o.
  Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu ...

  Prawo gospodarcze 03.02.2015
  Uproszczona procedura łączenia się spółek z o.o.
  Procedurę uproszczonego połączenia spółek z o.o. stosuje się do łączenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej we wszystkich łączących się spółkach dziesięciu osób. Procedura uproszczonego łączenia spółek charakteryzuje się trzema odmiennościami względem procedury standardowej. Mianowicie, ...

  Prawo gospodarcze 03.02.2015
  Konsekwencje popełnienia przestępstwa przez członka zarządu spółki
  Jeżeli członek zarządu spółki z o.o. zostanie oskarżony o popełnienie przestępstwa gospodarczego, wówczas najpierw trzeba zweryfikować, o jakie przestępstwo został oskarżony. Popełnienie bowiem jednego z przestępstw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych wyklucza możliwość powołania skazanego na stanowisko członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatora.Jeżeli ...

  Prawo gospodarcze 03.02.2015
  W jakich przypadkach w spółce trzeba powołać pełnomocnika spółki
  W przypadku umów między spółką a członkiem jej zarządu spółkę reprezentuje pełnomocnik ustanowiony uchwałą wspólników. Ta zasada znajduje zastosowanie także do reprezentowania spółki w sporze z członkiem jej zarządu. Wyjątek w tym zakresie stanowią spółki jednoosobowe, w których jedyny wspólnik jest jednocześnie członkiem jednoosobowego zarządu. Nie są to jedyne przypadki, ...