Egzekucja komornicza od września 2016 roku. Z czym muszą liczyć się zadłużeni rolnicy

Kategoria: Rolnictwo
Data: 03-11-2016 r.

Od 8 września 2016 r. obowiązują zmienione, istotne zarówno dla dłużników, jak i wierzycieli, przepisy regulujące egzekucję komorniczą. Przyśpieszenie i uproszczenie postępowania egzekucyjnego ma zwiększyć skuteczność egzekwowanych długów. Jak twierdzi Prezes Krajowej Rady Komorniczej – dłużnik może uregulować należność w każdym momencie i powinien to zrobić po otrzymaniu wezwania, aby uniknąć wszczęcia egzekucji. Z chwilą, kiedy wkracza komornik, musi się liczyć z konsekwencjami, celem egzekucji jest bowiem wyegzekwowanie świadczenia na rzecz wierzyciela, który dochodzi swojej własności. Co to oznacza w praktyce?

Wprowadzona nowelizacja niesie wiele rozwiązań, które mają zwiększyć skuteczność egzekwowanego świadczenia, co powinno ucieszyć wierzycieli mających problem z odzyskaniem utraconych pieniędzy. Od września 2016 roku jest możliwe zajęcie konta dłużnika drogą elektroniczną. Obecnie komornicy i banki całą korespondencję mogą prowadzić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Można zablokować środki na rachunku niezwłocznie po podpisaniu zajęcia przez komornika podpisem elektronicznym, co uniemożliwia wypłatę środków przez dłużników. Jak twierdzą przedstawiciele Krajowej Rady Komorniczej, wprowadzone rozwiązanie znacznie przyśpieszy postępowanie egzekucyjne oraz ograniczy możliwość wypłacania przez dłużników posiadanych na rachunkach bankowych środków, zanim bank zdąży zablokować konto.

Kwota wolna od zajęcia

 

Zmienił się również przepis Prawa bankowego, określający kwotę wolną od zajęcia z rachunków bankowych. Obecnie nie ma już nieodnawialnego limitu w postaci trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po ostatniej nowelizacji miesięczna kwota wolna od zajęć wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1.387,50 zł, a limit odnawia się co miesiąc. Ta zmiana jest korzystna dla dłużników, ponieważ w każdym miesiącu pozwoli zapewnić minimum egzystencji najuboższym.

Przebieg egzekucji

Od 8 września 2016 r. obowiązują zmienione przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc), regulujące między innymi sposób prowadzenia egzekucji. Wcześniej to wierzyciel we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wskazywał rzeczy i prawa, z których prowadzona miała być egzekucja, jak również wskazywał komornikowi sposób, w jaki ma prowadzić egzekucję. Po zmianach wierzyciele nie mają obowiązku wskazywania sposobów egzekucji i jest obowiązek komornika prowadzenia egzekucji z wszelkich składników majątku dłużnika. Teraz wystarczy, że wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji, a komornik będzie mógł egzekwować na wszystkie dopuszczalne ustawą sposoby, za wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, która nadal będzie możliwa wyłącznie na wniosek wierzyciela.

Nowelizacja wprowadziła również zmiany w sposobie ustalania majątku dłużnika. Dotąd wierzyciel mógł zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za dodatkowym wynagrodzeniem. Obecnie, jeżeli wierzyciel nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, wówczas komornik z urzędu przystąpi do poszukiwania majątku dłużnika. Komornik uprawniony jest również do odebrania od dłużnika wykazu majątku.

Zapamiętaj!

Dłużnik składa wykaz majątku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny będzie uchylał się od złożenia wykazu, wówczas komornik będzie mógł ukarać go grzywną, wystąpić do sądu o przymusowe doprowadzenie, a nawet o zastosowanie aresztu.

Egzekucja z ruchomości

Istotne zmiany wprowadzono także w zakresie egzekucji z ruchomości. A zatem dłużnik, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, przy zajęciu (a jeżeli jest nieobecny – niezwłocznie po tym, jak otrzyma odpis protokołu zajęcia) wskazuje komornikowi ruchomości znajdujące się w jego władaniu, do których osobom trzecim przysługuje prawo żądania zwolnienia ich od egzekucji, z podaniem adresów tych osób. Musi także powiadomić komornika o wcześniejszych zajęciach tej samej rzeczy dokonanych przez organy egzekucyjne oraz podać daty tych zajęć i wysokości należności, na poczet których dokonano tych zajęć. Tak wynika ze znowelizowanego art. 847 § 2 kpc. Przed wejściem w życie zmian dłużnik miał obowiązek poinformowania komornika o tym, jakie prawa osób trzecich ciążą na rzeczy, a ponadto podać wszelkie niezbędne dane dotyczące tych osób, aby w ten sposób ułatwić komornikowi powiadomienie ich o toczącej się egzekucji. Jednakże obecnie ustawodawca wyraźnie wskazał na odpowiedzialność odszkodowawczą dłużnika w zakresie rzetelności podanych informacji, co nie pozostawia wątpliwości, że to dłużnik będzie ponosił dotkliwe konsekwencje zatajenia powyższych informacji.

Zaprezentowane zmiany mają na celu usprawnienie postępowania egzekucyjnego, mają przyśpieszyć oraz zwiększyć efektywność prowadzonych egzekucji. Zmiany te z pewnością sprzyjać będą wierzycielom, a dłużnikom niestety ciężej będzie uchronić się od egzekucji.

Iwona Musiol, aplikant adwokacki

Tagi: komornik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39681 )
Array ( [docId] => 39681 )