Podatek VAT w rolnictwie

Kategoria: Rolnictwo
Autor: Piotr Szulczewski
Data: 15-04-2016 r.

Wśród podatników podatku VAT rolnicy, jako jedna z nielicznych grup, korzystać mogą z szeregu preferencji przy rozliczaniu i zapłacie tego podatku. Mogą oni zdecydować się czy odliczać VAT oraz odprowadzać go od dokonywanych dostaw towarów i usług rolnych, czy też pozostać podatnikami zwolnionymi z tego podatku, uzyskując jednak ryczałtowy zwrot części kwoty z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa.

Metody opodatkowania rolników podatkiem VAT zależą przede wszystkim od rodzaju prowadzonych przez nich czynności. Co do zasady rozpoczynając lub prowadząc działalność rolniczą możliwe jest korzystanie ze zwolnienia z podatku VAT jako tzw. rolnik ryczałtowy. Status taki nabywa się automatycznie, bez konieczności uprzedniej rejestracji w urzędzie skarbowym. Wystarczającym jest dokonywanie dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczenie usług rolniczych. Wyjątkowo ze zwolnienia korzystać nie może rolnik obowiązany do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych – czyli m.in. taki, u którego obrót przekracza 1.200.000 euro rocznie.

 

Oprócz zwolnienia z podatku, rolnik ryczałtowy korzystać może z szeregu uproszczeń w ewidencjonowaniu i dokumentowaniu transakcji. Jest on bowiem zwolniony z obowiązku:

  • wystawiania faktur (faktury VAT-RR na jego rzecz wystawiają nabywcy towarów będący podatnikami podatku VAT);
  • prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;
  • składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej VAT;
  • dokonania zgłoszenia rejestracyjnego.

Dodatkowy przywilej rolników ryczałtowych to zwrot podatku od towarów i usług z tytułu dostaw produktów rolnych dokonywanych na rzecz podatnika podatku VAT, który rozlicza ten podatek. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi obecnie 7% i jest wypłacana przez nabywcę produktów rolnych. W praktyce strony transakcji uzgadniają jej wartość po czym faktura VAT-RR podwyższona będzie o wartość podatku VAT. Będzie on dla nabywcy produktów rolnych stanowił podatek naliczony, który odliczy od własnego podatku należnego, wykazywanego w deklaracji VAT-7 (VAT-7K, VAT-7D).

 O ile ryczałtowy zwrot VAT to dodatkowy przywilej, to kłopotem jest brak prawa do odliczania podatku VAT przy nabywaniu towarów i usług. Aby to prawo uzyskać rolnik ryczałtowy może zrezygnować ze zwolnienia z podatku VAT i dokonać zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R). Sprawdza się to przede wszystkim w dużych inwestycjach rolnych (np. rozbudowa gospodarstwa, inwestycje w sprzęt, zabudowania). Oczywiście prawo do odliczania VAT zmusza również do naliczania podatku VAT z tytułu sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa i z tytułu świadczenia usług rolnych. Dostawy towarów rolnych opodatkowane są jednak w sposób preferencyjny stawką VAT 5% lub 8%.

Rolnik ma również prawo powrócić do zwolnienia z VAT po upływie 3 lat od daty rezygnacji. Jest to możliwe pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego ma ono obowiązywać.

Zwolnienie nie oznacza pełnej dowolności w transakcjach rolnika ryczałtowego

Zwolnienie z podatku VAT w rolnictwie dotyczy wyłącznie dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywanej przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenia usług rolniczych przez tego rolnika. Towary i usługi rolnicze, dla których zastosowanie znajduje zwolnienie wskazane zostały w załączniku nr 2 do ustawy o podatku VAT, który obejmuje łącznie 38 pozycji, np. rośliny inne niż wieloletnie (istnieje szereg wyłączeń), Mięso ze świń świeże lub schłodzone, usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych oraz usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich czy wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi.

Zwolnienie dotyczy także dostawy towarów wytworzonych z towarów wskazanych w tym załączniku przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Inna działalność niż zwolniona z VAT, prowadzona przez rolnika ryczałtowego

Rolnik ryczałtowy, który prowadzi inną działalność gospodarczą niż zwolniona z podatku działalność rolnicza, zmuszony jest rozliczać podatek VAT na zasadach ogólnych. Musi zatem albo naliczać podatek VAT albo korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego, do limitu 150 000 zł rocznie. Do limitu nie wlicza się tych wszystkich czynności, które wykonywane są w ramach własnego gospodarstwa rolnego prowadzonego przez rolnika ryczałtowego. Na limit wpływają jedynie pozostałe czynności, opodatkowane VAT, np. na limit wpływa sprzedaż towarów rolnych z innych gospodarstw niż własne (pośrednictwo) lub wynajem urządzeń rolniczych z obsługą, natomiast do limitu nie trzeba wliczać sprzedaży własnych płodów rolnych, prowadzonej jako rolnik ryczałtowy.

W przypadku przekroczenia limitu sprzedaży rolnik prowadzący działalność gospodarczą musi zarejestrować się dla celów VAT i opłacać podatek. Choć w podejściu organów bywa to sporne, to zdaniem sądów rozliczać i płacić VAT należy w takim wypadku wyłącznie od sprzedaży dodatkowej – czyli od działalności gospodarczej, a nie od prowadzonej równolegle działalności rolniczej. Przekroczenie limitu 150.000 zł nie powoduje bowiem utraty statusu rolnika ryczałtowego (por. np wyrok WSA w Bydgoszczy, z 12 czerwca 2012 r. sygn.akt I SA/Bd 367/12).

Piotr Szulczewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38861 )
Array ( [docId] => 38861 )