Cash flow a fund flow - istota różnicy

Data: 14-07-2013 r.

W firmach możemy mówić o dwóch rodzajach przepływów finansowych. Jeśli zasobem finansowym są środki pieniężne (potocznie – gotówka) mówimy o przepływach gotówkowych (ang. cash flow), jeżeli zaś zasobem jest kapitał obrotowy (netto), mówimy o przepływach funduszy (ang. fund flow).

Poza odmiennością uwidocznioną w schemacie ideowym cash flow i fund flow, ważniejsza jest różnica merytoryczna i charakter oceny, której można dokonać na podstawie każdego z tych zestawień:

 
  • w przypadku cash flow sama ich wielkość mówi o zmianie pozycji gotówkowej firmy i dopiero w procesie badania strumieni pieniężnych możba odpowiedzieć na bardziej szczegółowe kwestie dotyczące kierunków i rodzajów wpływów i wydatków;
  • w fund flow fundamentalną kwestią jest problem, czy działalność długofalowa, całoroczna (skumulowana w okresie roku i skutkująca na kolejne lata), a reprezentowana przez strumienie źródeł i wykorzystania funduszy (fund flow) pozwala wypracować nadwyżkę, która może finansować działalność bieżącą (codzienną), reprezentowaną przez kapitał obrotowy, a dokładnie - przez składniki tworzące kapitał obrotowy.

3 cechy ogólne, różniące zestawienie cash flow i fund flow:

  • Zestawienie cash flow jest jedynym zestawieniem przepływów finansowych sporządzanym na potrzeby sprawozdawcze, co oczywiście nie wyklucza, że można je wykorzystać do planowania i prognozowania. Zestawienie fund flow wykorzystuje się zaś głównie na potrzeby planistyczne, szczególnie gdy firma chce określić relacje swej działalności długofalowej i działalności codziennej. Opierając się na fund flow, można jednak także analizować okresy przeszłe.
  • Zasób, który ulega zmianie z początku na koniec okresu, ma zupełnie odmienny charakter w obu zestawieniach. Tak zwana gotówka (czyli stan środków pieniężnych) jest kategorią zwartą i jednorodną. Zupełnie inaczej jest w przypadku zasobu określonego jako kapitał obrotowy. Wprawdzie można go przedstawić jako jedną wielkość liczbową, jednak jej zawartość jest złożona strukturalnie. Kapitał obrotowy to różnica: Aktywa bieżące - Zobowiązania bieżące (co w zasadzie odpowiada różnicy: Aktywa obrotowe - Zobowiązania krótkoterminowe), a każda z tych kategorii ma swój rozbudowany skład: aktywa bieżące stanowią sumę zapasów, należności, środków pieniężnych i innych składników zaliczonych do aktywów bieżących, zobowiązania bieżące są zaś sumą wszystkich rodzajów zobowiązań, wymagalnych w okresie krótszym niż rok. A zatem zmiana wielkości kapitału obrotowego jest wypadkową 2 grup decyzji: długofalowych (całorocznych), kształtujących źródła funduszy i ich wykorzystanie oraz decyzji bieżących (codziennych), wpływających na poziom zapasów, należności, samej gotówki, i innych składników aktywów obrotowych, oraz poszczególnych stanów zobowiązań bieżących.
  • Gotówka jako zasób nie może być wielkością ujemną (teoretycznie jeszcze być równa zero) - co oznacza, że jeśli występuje ujemny strumień cash flow, jego poziom (z odwrotnym znakiem matematycznym) najwyżej może być równy poziomowi stanu początkowego gotówki (środków pieniężnych). Ma to istotne znaczenie w procesach planowania czy prognozowania - planowane wydatki mogą być wyższe niż wpływy jedynie do poziomu początkowego zasobu gotówki. Kapitał obrotowy jako zasób może zaś przyjmować wartość ujemną. Oznacza to z jednej strony przewagę poziomu zobowiązań bieżących nad bieżącymi aktywami, co zwykle zinterpretujesz jako utratę (czy obniżenie) płynności, z drugiej zaś - jako większe wykorzystanie funduszy niż ich źródła. To ostatnie można zinterpretować w ten sposób, że działalność długookresowa firmy jest finansowana zobowiązaniami bieżącymi - często przeterminowanymi.

Uwaga! Spadek poziomu gotówki (z początku na koniec okresu) może w praktyce następować jedynie do pewnej granicy, określanej jako tzw. bezpieczny zasób gotówki, który firma powinna określić indywidualnie (np. jako procent w stosunku do obrotów). Spadek poziomu kapitału obrotowego powinno się oceniać w kategoriach zmniejszania płynności - na wielkości kapitału obrotowego opierają się przecież wskaźniki płynności!dr Jacek Kowalczyk
, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26232 )
Array ( [docId] => 26232 )