Wszystkie artykuły

  Zarządzanie strategiczne 19.05.2014
  Rola audytu w strategicznym zarządzaniu ryzykiem
  Wdrażanie zmian i transformacja funkcji biznesowych pomaga firmom osiągać przewagę konkurencyjną, która odgrywa ważną rolę w ich długoterminowej strategii. Jednak jak wynika z badań, szefowie audytu i interesanci uważają, że niepowodzenie takich programów stanowi znaczące ryzyko, z którym zmagają się przedsiębiorstwa. Projekty, które poniosły porażkę, mogą mieć zarówno krótko-, ...

  Zarządzanie strategiczne 03.04.2014
  Transakcje assets deal i share deal – sposób przeprowadzenia w spółce
  Prócz klasycznych wariantów łączenia się spółek na popularności zyskują w ostatnich latach transakcje zapożyczone z systemów anglosaskich, nazwane assets deal oraz share deal. Co ciekawe transakcje assets deal i share deal na gruncie prawa polskiego wykorzystują istniejące od lat przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych. Nadając, zwłaszcza tym pierwszym, nowego, ...

  Zarządzanie strategiczne 03.04.2014
  Zabezpieczenie firmy przy fuzjach i przejęciach
  Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych (M&A, czyli mergers and acquisitions) stanowią jeden z głównych sposobów zdobywania rynku, koncentracji kapitału. Niekiedy fuzje i przejęcia stają się także sposobem na ochronę przed upadłością lub likwidacją działalności gospodarczej. Odświeżone podejście do procedur M&A kładzie nacisk na fazę menedżerską transakcji oraz odpowiednie ...

  Zarządzanie strategiczne 31.10.2013
  Koordynacja działań w ramach systemu controllingu
  Koordynacja działań controllingowych wynika z potrzeby wymiany informacji między poszczególnymi jednostkami firmy, realizujących niekiedy pozornie mające ze sobą niewiele wspólnego procesy. Współpraca między osobami zajmującymi się produkcją a ją wspierającymi (kadry, księgowość, zamówienia, sprzedaż, magazyn) powinna być ciągła – nie tylko w celu ustalenia wyniku ekonomicznego ...

  Zarządzanie strategiczne 30.10.2013
  Umowa konsorcjum w praktyce
  Brak jest przepisów regulujących wprost instytucję konsorcjum, choć cieszy się ona coraz większą popularnością. Zalety umowy konsorcjum zostały docenione szczególnie w branży budowlanej i finansowej. Konsorcjum można powołać dla każdego celu, który jest prawnie dopuszczalny. Cel oraz wspólne dążenie do niego przez zrzeszone podmioty, czyli konsorcjantów, są podstawowym elementem ...

  Zarządzanie strategiczne 29.10.2013
  Organizowanie pracy w ruchu ciągłym z wykorzystaniem 5 brygad
  Po zmianach wprowadzonych do Kodeksu pracy w ostatnich latach, nie jest możliwe stosowanie 4-brygadowej organizacji pracy bez godzin nadliczbowych. Dawne przepisy o systemie 4-brygadowym zastępuje dzisiaj regulacja pracy zmianowej z uwzględnieniem specyfiki ruchu ciągłego. Dlatego pracodawcy, prowadzący działalność przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia przechodzą na system 5-brygadowy.Wprowadzając ...

  Zarządzanie strategiczne 29.10.2013
  Karanie mistrzów za niezorganizowanie nadgodzin
  Stosowanie nadgodzin nie zawsze jest dopuszczalne. Pracodawca może powierzyć pracownikom pracę w godzinach nadliczbowych tylko w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii lub ze względu na swoje szczególne potrzeby.O szczególnych potrzebach można mówić w przypadku pojawienia się nieplanowanych ...

  Zarządzanie strategiczne 29.10.2013
  Obowiązki kierownika w przeciwdziałaniu dyskryminacji pracowników
  Jak postępować, żeby nie narazić się na zarzut nierównego traktowania lub dyskryminacji. Należy pamiętać, że dla pracodawcy przegranie sprawy przed sądem pracy, w przypadku nierównego traktowania pracowników lub dopuszczenia się dyskryminacji – to uzasadniony powód do zwolnienia kierownika, nawet w trybie dyscyplinarnym. Jak postępować, żeby nie narazić się na zarzut nierównego ...

  Zarządzanie strategiczne 29.10.2013
  Organizacja stanowisk pracy w systemach zintegrowanych i w technice 5S
  Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastanowić się nad możliwością integracji wszystkich systemów organizacji pracy. 5S to narzędzie wykorzystywane do doskonalenia stanowisk pracy. Uczy właściwego gospodarowania i wykorzystania dostępnych środków, narzędzi i wyposażenia. Dodatkową zaletą tego narzędzia jest oddelegowanie odpowiedzialności w dół struktury na pracowników bezpośrednio ...

  Zarządzanie strategiczne 23.10.2013
  Odpowiedzialność porządkowa w dziale produkcji
  Odpowiedzialność porządkowa jest to system kar, które pracodawca może nakładać na pracownika, gdy ten dopuści się określonych przekroczeń o charakterze porządkowym. Katalog kar porządkowych oraz zasady ich stosowania zostały określone w Kodeksie pracy.Odpowiedzialności porządkowej podlegają wszyscy pracownicy, niezależnie od rodzaju zakładu pracy.Odpowiedzialność porządkowa ...