Wszystkie artykuły

  Zarządzanie strategiczne 23.10.2013
  Odpowiedzialność porządkowa w dziale produkcji
  Odpowiedzialność porządkowa jest to system kar, które pracodawca może nakładać na pracownika, gdy ten dopuści się określonych przekroczeń o charakterze porządkowym. Katalog kar porządkowych oraz zasady ich stosowania zostały określone w Kodeksie pracy.Odpowiedzialności porządkowej podlegają wszyscy pracownicy, niezależnie od rodzaju zakładu pracy.Odpowiedzialność porządkowa ...

  Zarządzanie strategiczne 23.10.2013
  Rodzaje decyzji w procesie decyzyjnym
  Tradycyjnym, ale nadal aktualnym w nauce o zarządzaniu jest podział procesu decyzyjnego, związany z pozycją hierarchiczną i celami, jakie w efekcie zarządzania powinny być osiągnięte. Można wyróżnić: decyzje strategiczne, taktyczne, operacyjne i realizacyjne.Decyzje strategiczne charakteryzują się tym, że: dotyczą najważniejszych celów, do których jednostka została powołana, ich ...

  Zarządzanie strategiczne 23.10.2013
  Badanie branż substytucyjnych
  Bardzo często przedsiębiorcy skupiają się nadmiernie tylko na własnej branży i zupełnie nie orientują się w sytuacji w alternatywnych sektorach gospodarki, podczas gdy właśnie przestrzeń między branżami substytucyjnymi niesie nowe możliwości rozwoju.Badanie branż substytucyjnych polega na wyjściu poza branżę i skupienie się na sektorach dostarczających na rynek produkty lub usługi ...

  Zarządzanie strategiczne 23.10.2013
  Budowanie strategicznego planu jakości przedsiębiorstwa
  Strategiczny plan jakości przedsiębiorstwa nie jest statycznym elementem organizacji – jest procesem ustalania norm jakości i narzędzi ich osiągania, a następnie stałego, ciągłego monitorowania oraz dopasowywania planu do zmieniającej się rzeczywistości. Jest to więc dynamiczny model, w którym zmiany są tak samo ważne, jak cel, do którego się dąży.Strategiczny plan jakości definiuje ...

  Zarządzanie strategiczne 16.10.2013
  Wynagrodzenie akordowe może wpłynąć na błędy jakościowe
  Chcąc wprowadzić metodę wynagrodzenia akordowego w dużym przedsiębiorstwie trzeba uważać by nie wpłynąć negatywnie na jakość produkcji. Można tego uniknąć ustalając docelową wielkość dziennej produkcji na podstawie norm czasu pracy i planu produkcji.Są już wyznaczone metodą analityczną czasy normatywne dla każdego działu i asortymentu oraz zliczony rzeczywisty czas pracy dla ...

  Zarządzanie strategiczne 16.10.2013
  Controlling finansowy
  Controlling finansowy ściśle wiążę się z obszarem finansów firmy. Ma swój wkład w zarządzanie finansami, które realizują działy ekonomiczne, finansowe, księgowe czy controllingowe. Przez controlling finansowy możesz rozumieć planowanie, prognozowanie, monitorowanie, ewidencję, analizę i ocenę: przychodów i kosztów, wpływów i wydatków, aktywów i pasywów firmy.Controlling finansowy ...

  Zarządzanie strategiczne 02.10.2013
  Dobra strategia rozwoju spółki jest szansą na przetrwanie kryzysu
  Na silną pozycję przedsiębiorstwa na rynku składa się zespół czynników. Jest to m.in. odpowiednia komunikacja z klientami oraz z partnerami biznesowymi. Dlatego warto przygotować strategię rozwoju spółki, która wyznaczy klarowne cele możliwe do osiągnięcia.Czym jest strategia rozwoju spółki i jak wpływa na potencjalne alianse biznesoweW wielkim skrócie strategia rozwoju spółki ...

  Zarządzanie strategiczne 30.09.2013
  Najprostszym sposobem na zachowanie tajemnicy spółki jest umowa
  W bieżących kontaktach handlowych warto chronić rozwijane latami technologie produkcyjne, innowacyjne rozwiązania, know-how, strategię rozwoju czy nawet nowe niewdrożone jeszcze projekty. Najprostszym sposobem na zachowanie tajemnicy spółki są umowy z partnerami biznesowymi o zachowaniu poufności.Dobrze skonstruowana umowa o zachowaniu poufności minimalizuje ryzyko niecelowego ujawnienia ...

  Zarządzanie strategiczne 12.09.2013
  Białoruś – nowe perspektywy dla przedsiębiorców
  W rankingu Doing Business 2013 Białoruś zajmuje 58. miejsce w klasyfikacji ogólnej (Polska znajduje się na 55. miejscu). Kraj ten znajduje się na miejscu 9. rankingu zakładania działalności gospodarczej, podczas gdy Polska w tej klasyfikacji zajmuje 124. miejsce.  Cudzoziemcy mogą na Białorusi prowadzić działalność gospodarczą poprzez podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną. ...

  Zarządzanie strategiczne 12.09.2013
  Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
  Aby zapewnić przetrwanie firmy, trzeba utrzymać jej płynność finansową. Osiągnąć to można, zachowując właściwe relacje między aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi, a zatem utrzymaniem bezpiecznego poziomu kapitału obrotowe­go netto.Przez kapitał obrotowy netto należy rozumieć różnicę między aktywami obrotowymi i zobowiązaniami krót­koterminowymi.Do najważniejszych ...