Wszystkie artykuły

  Zarządzanie strategiczne 12.09.2013
  Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
  Aby zapewnić przetrwanie firmy, trzeba utrzymać jej płynność finansową. Osiągnąć to można, zachowując właściwe relacje między aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi, a zatem utrzymaniem bezpiecznego poziomu kapitału obrotowe­go netto.Przez kapitał obrotowy netto należy rozumieć różnicę między aktywami obrotowymi i zobowiązaniami krót­koterminowymi.Do najważniejszych ...

  Zarządzanie strategiczne 12.09.2013
  Swoboda działalności gospodarczej w Irlandii
  Irlandię można zaliczyć do państw, w których zakładanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej jest łatwe i korzystne dla cudzoziemców. W rankingu wolności gospodarczej kraj ten zajmuje 11. miejsce na świecie oraz 3. miejsce wśród krajów europejskich, zaraz po Szwajcarii i Danii. Także w rankingu Doing Business 2013 zajmuje on wysokie 15. miejsce, przy czym biorąc pod uwagę kryterium ...

  Zarządzanie strategiczne 08.08.2013
  Ochrona przed utratą kontroli nad spółką
  Mimo że pojęcie „wrogich przejęć” kojarzyć się może głównie z rynkiem giełdowym, to również spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są narażone na tego typu praktyki rynkowe ze strony konkurencji. Istnieje jednak kilka mechanizmów prawnych pozwalających wspólnikom zminimalizować ryzyko utraty kontroli nad firmą.Zjawisko wrogiego przejęcia spółki z o.o. polega, na utracie ...

  Zarządzanie strategiczne 10.07.2013
  Stopa bezrobocia w czerwcu 2013 roku
  Stopa bezrobocia w czerwcu 2013 roku wyniosła 13,2%. To o 0,3 punktu procentowego mniej niż w poprzednim miesiącu, kiedy to odsetek osób bez pracy osiągnął poziom 13,5%. Spadek spowodowany jest pojawieniem się na rynku ofert pracy sezonowej.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało, że liczba w końcu ubiegłego miesiąca bez pracy było 2 112,3 tys. osób, tym samym stopa bezrobocia ...

  Zarządzanie strategiczne 07.07.2013
  Fuzja – najważniejsze etapy
  Na naszym rynku często dochodzi do kupna, połączeń lub przejęć różnych firm. Fuzje przedsiębiorstw są inwestycjami firm i jak każde tego typu przedsięwzięcie wymaga dokładnej analizy i oceny jej najważniejszych etapów.Fuzją możemy określić prawne, majątkowe i kapitałowe połą­czenie się dwóch lub większej grupy dotychczas niezależnych podmiotów gospodarczych. Klasyczną ...

  Zarządzanie strategiczne 25.06.2013
  Ekonomiczna wartość dodana
  Wyceny przedsiębiorstwa dokonujemy zawsze wtedy, gdy chcemy daną firmę kupić lub sprzedać. Określenie wartości spółki pomaga ustalić jej cenę, którą możemy zaoferować lub której możemy oczekiwać. Dokonując takiej wyceny można skorzystać z ekonomicznej wartości dodanej.EVA to inaczej ekonomiczna wartość dodana (ang. Economic Value Added).Można ją obliczyć korzystając z następującego ...

  Zarządzanie strategiczne 10.06.2013
  Prognozowanie i planowanie sprzedaży
  Jak uniknąć bankructwa, utraty klientów, nadmiernych kosztów amorty­zacji i magazynowania oraz za dużych zapasów? Planowanie jest pro­cesem, który umożliwia firmie osiągnięcie sukcesu i daje narzędzia do kształtowania przyszłości przedsiębiorstwa. Planowanie i prognozowanie sprzedaży jest dzisiaj niezbędne, aby osiągnąć sukces.Punktem wyjścia do planowania finansowego jest najczęściej ...

  Zarządzanie strategiczne 29.05.2013
  Finansowe i pozafinansowe determinanty tworzenia wartości
  Rozważania na temat goodwill (wartości firmy) i kapitału intelektualnego potwierdzają wnioski, że w każdym przedsiębiorstwie zwiększenie wartości bieżącej przepływów pieniężnych może nastąpić dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu finansowych i pozafinansowych determinant tworzenia wartości.Wpływy i wydatki w każdym przedsiębiorstwie powstają na skutek działalności operacyjnej, ...

  Zarządzanie strategiczne 27.05.2013
  System just-in-time
  Firmy zawsze mają do czynienia z zapasami materiałów, produkcji w toku czy wyrobów gotowych – w różnej wysokości. Zaangażowanie zapasów ma oczywiście swoje konsekwencje. Wpływa ono na wielkość poniesionych kosztów, wielkość wypracowanego zysku czy kwotę nadwyżki strumienia pieniężnego w danym okresie.W systemie just-in-time (dokładnie na czas) należy wziąć pod uwagę zorganizowanie ...

  Zarządzanie strategiczne 27.05.2013
  Wskaźniki monitorujące płace
  W ramach kontrolingu personalnego można zastosować również typową dla innych obszarów, analizę wskaźnikową. Oczywiście w przypadku takiej analizy można wykorzystać mnóstwo wskaźników, a także modyfikować dostępne miary i tworzyć nowe. Nigdy nie należy jednak stawiać sobie za cel przygotowanie arkusza z jak największą liczbą wskaźników.Podstawowym wskaźnikiem w tym obszarze ...