Wszystkie artykuły

  Zarządzanie strategiczne 22.05.2013
  Strategie cenowe w fazie wprowadzenia produktu
  Polityka cenowa nie należy do łatwych zadań. Proces ustalania najdogodniejszych cen dla firmy – z jednej strony takich, by nie utracić klientów w związku ze zbyt wysoką ceną, a z drugiej na tyle wysokich, by zapewnić przedsiębiorstwu rentowność działania – nie jest działaniem, które można wykonać „od tak”, bez głębszego zastanowienia. Warto zatem skorzystać ze strategii ...

  Zarządzanie strategiczne 21.05.2013
  Dlaczego warto tworzyć plany operacyjne
  W procesie planowania operacyjnego rozwijamy strategię firmy w plany taktyczne i operatywne. Dzięki temu ogólny plan strategiczny stworzony na okres co najmniej 3-5 lat przybiera formę bardziej zrozumiałą dla jednostek wykonawczych – działu produkcji,  zakładów produkcyjnych, działu marketingu i zakupów.Planowanie operacyjne można traktować jako zespół działań zmierzających do ...

  Zarządzanie strategiczne 20.05.2013
  Charakterystyka analizy ilościowej
  Istnieją różne sposoby oceny efektywności inwestycji: można tego dokonać przy wykorzystaniu metod prostych, zdyskontowanych i zmodyfikowanych zdyskontowanych. Ich zastosowanie powinno stanowić pierwszy krok analizy inwestycyjnej.Na początku analizy ilościowej określa się możliwe korzyści i koszty związane z realizacją każdej opcji z osobna. Niektóre działania i zdarzenia występują ...

  Zarządzanie strategiczne 16.05.2013
  Metody pomiaru wartości firmy
  Strategiczne cele firmy wyznaczają zwykle właściciele, a potem z re­alizacji rozliczany jest zarząd oraz dyrektor finansowy, a także pra­cownicy mu podlegli. Warto wiedzieć, jak można kontro­lować realizację celu, w szczególności jeżeli tym celem jest wzrost wartości przedsiębiorstwa, a także jaką metodę pomiaru wartości firmy wybrać.Skuteczne zarządzanie wartością przedsiębiorstwa ...

  Zarządzanie strategiczne 14.05.2013
  Wpływ zapasów na poziom rentowności
  Występowanie kosztów związanych z zapasami powoduje, że mają one wpływ na wynik finansowy firmy. Można przyjąć zasadę, że obciążenie wyniku finansowego jest tym większe, im wyższe są wielkości utrzymywanych zapasów, zatem zapasy mają wpływ na pozom rentowności.Koszty wpływające na poziom wyniku finansowego nie są kategoriami oddzielnie wykazywanymi w rachunkowości. Można ...

  Zarządzanie strategiczne 30.04.2013
  Koszty personalne w firmie
  Preliminowanie w przypadku kosztów personalnych w firmie obejmuje dwie perspektywy. Pierwsza - dotyczy budżetu kosztów samego działu personalnego. Budżet ten zawiera zasoby konieczne do zużycia w celu realizowania funkcji przypisanych do działu personalnego. Druga perspektywa dotyczy kosztów personalnych ponoszonych na rzecz innych działów w firmie.Podstawowe budżety wchodzące do grupy ...

  Zarządzanie strategiczne 23.04.2013
  Analiza wskaźników zadłużenia
  Ważnym aspektem kompleksowej analizy finansowej jest zadłużenie oraz ocena struktury kapitałowej. Możne je ocenić m.in. na podstawie analizy wskaźników zadłużenia. Wskaźniki te pomagają uniknąć właścicielom firm kłopotów w czasie spowolnienia gospodarczego.Wskaźniki zadłużenia i struktury kapitału służą generalnie do oceny ryzyka finansowego oraz zdolności firmy do wywiązywania ...

  Zarządzanie strategiczne 09.03.2013
  Jak przygotować spółkę do audytu
  Usługi audytora powinny być wykonywane z należytą starannością ale jego praca, choć sformalizowana, zależy m.in. od profesjonalizmu, z jakim spółka przygotowała sprawozdanie do badania oraz od poziomu współpracy z audytorem. Tymczasem nierzadko audytor zgłaszając się na badanie słyszy, że sprawozdanie finansowe spółki nie jest jeszcze gotowe.Z mocy przepisów prawa oraz standardów ...

  Zarządzanie strategiczne 08.03.2013
  Na tropie talentu pracowników
  Zaledwie 2 na 10 pracowników, w świetle aktualnych badań, ma możliwość codziennego wykorzystywania w pracy swoich mocnych stron. Co więcej, niespełna ¼ pracowników twierdzi, że przełożeni rozmawiają z nimi na temat ich mocnych stron. Zwykle albo nie rozmawiają wcale, albo poruszają temat… słabych stron. Ilu zna mocne strony ludzi, którymi zarządza? Słabe znają na pewno wszyscy.Mózg ...

  Zarządzanie strategiczne 27.02.2013
  Mierzenie efektywności pracowników
  Zarządzanie efektywnością pracowników, wspierane przez profesjonalne narzędzia informatyczne, przynosi firmom wymierne korzyści. Poza oczekiwanym wzrostem przychodów firmy, wzrasta także satysfakcja ludzi, co nie pozostaje bez znaczenia dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.Efektywność to rezultat podjętych działań przez pracowników, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych ...