Wszystkie artykuły

  Instalacje 12.02.2020
  Gwarancja za roboty budowlane
  W procesie budowlanym zawarcie umowy, jej wykonywanie, ustanowienie gwarancji zapłaty oraz odebranie gotowego obiektu budowlanego nie kończy jeszcze relacji inwestor – wykonawca. Teraz rozpoczyna bowiem najczęściej swój bieg okres gwarancyjny, w ramach którego wykonawca jest zobowiązany usuwać usterki swojego dzieła.Charakter prawny gwarancjiGwarancja to termin prawa cywilnego, którym ...

  Instalacje elektryczne 24.02.2015
  Montaż instalacji elektrycznych w meblach
  We wnętrzu lub na powierzchni mebli można układać przewody, instalować gniazda wtyczkowe, łączniki i oprawy oświetleniowe. Instalacja elektryczna w meblu powinna być zasilana napięciem nieprzekraczającym 240 V, obciążenie prądowe nie powinno zaś przekraczać 16 A.Instalacja elektryczne w meblach powinna być połączona z instalacją mieszkania na stałe lub za pośrednictwem gniazda ...

  Instalacje elektryczne 24.02.2015
  Ułatwienia w przyłączaniu mikroinstalacji OZE do sieci
  Zachęty finansowe zawarte w przyjętej przez Sejm 20 lutego ustawie o OZE (odnawialnych źródłach energii) niewątpliwie zwiększą zainteresowanie mikroinstalacjami wytwarzającymi prąd. Już wcześniej, bo w 2013 r., w nowelizacji Prawa energetycznego wprowadzono zmiany ułatwiające podłączenie OZE do sieci energetycznej.Dodano wtedy kilka nowych ustępów do art. 7 (oznaczonych 8d1–8d9). ...

  Instalacje elektryczne 22.12.2014
  Jak unikać błędów w pomiarach termowizyjnych
  Urządzenia termograficzne są specyficznymi przyrządami pomiarowymi, w których samo wykonanie pomiaru nie jest problemem, jednakże prawidłowe nastawienie parametrów kamery termowizyjnej i późniejsza interpretacja wyników są już sprawami skomplikowanymi.Podstawowym błędem pomiarów jest niedostosowywanie parametrów obserwacyjnych kamery do środowiska pomiarowego.W przestrzeni pomiędzy ...

  Instalacje elektryczne 22.12.2014
  Nowe oznaczania urządzeń przeciwwybuchowych
  Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym oznaczane powinny być zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60079-0:2013-03 – Atmosfery wybuchowe – Część 0: Urządzenia – Podstawowe wymagania.Oznaczenia urządzeń znajdujące się w eksploatacji, a wyprodukowanych przed wejściem w życie norm europejskich, różnią się od nowszych. Według obowiązującej normy oznaczenia zaczynają ...

  Instalacje elektryczne 22.12.2014
  Oświetlenie dynamiczne zwiększy komfort pracy
  Przez odpowiedni dobór parametrów oświetlenia można zwiększyć komfort pracy, a co za tym idzie – jej wydajność. Temu celowi służyć ma stosowanie, np. w biurach, oświetlenia dynamicznego.Aktywność człowieka zmienia się w ciągu dnia. W związku z tym poziom natężenia oświetlenia oraz jego barwa powinny być dostosowane do tych zmian. Na rysunku 1 przedstawiono wykres zmian tzw. ...

  Instalacje elektryczne 22.12.2014
  OLED – młodsza siostra LED
  Organiczne diody elektroluminescencyjne OLED (ang. Organic Light-Emitting Diode) to następny po LED krok na drodze do wykorzystywania efektywniejszych źródeł światła. Intensywne prace badawcze i wdrożeniowe dają duże nadzieje, że niebawem OLED znajdą powszechne zastosowanie m.in. w oświetleniu wnętrz.W odróżnieniu od LED, które są punktowymi źródłami światła, OLED są źródłami ...

  Instalacje elektryczne 22.12.2014
  Jak oszczędzić na oświetleniu
  Pierwsza i najbardziej znana zasada oszczędnego korzystania z oświetlenia mówi, żeby zastępować tradycyjne żarówki świetlówkami kompaktowymi, co pozwala oszczędzić nawet do 80% energii. Jest to najprostsza metoda, ale nie jedyna.Bardziej wyrafinowane sposoby oszczędzania energii w oświetleniu bazują na sterowania obwodu oświetleniowego w taki sposób, żeby dostarczał taką ilość ...

  Instalacje elektryczne 18.12.2014
  Zakres testów oświetlenia awaryjnego
  Oświetlenie awaryjne jest jednym z elementów instalacji elektrycznej, który musi znajdować się w budynku użyteczności publicznej. Sprawność działania tego elementu jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa ludzi, dlatego musi być systematycznie sprawdzana.Budynek musie mieć dokumentację powykonawczą systemu oświetlenia awaryjnego. Drugim niezbędnym dokumentem jest Dziennik oświetlenia ...

  Instalacje elektryczne 18.12.2014
  Zalecenia w zakresie oświetlenia placu budowy lub rozbiórki
  Plac budowy lub rozbiórki to przestrzeń, w której właściwe oświetlenie miejsc pracy decyduje w dużym stopniu o bezpieczeństwie pracowników. Podstawowe zalecenia w zakresie oświetlenia placu budowy zawiera rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 19 marca 2003 r. nr 47, poz. 401).Przepisy ...