Przestój ekonomiczny - nowe rozwiązanie antykryzysowe

Kategoria: Czas pracy
Data: 06-12-2013 r.

W stanie prawnym wynikającym z przepisów Kodeksu pracy pracodawca nie może stosować przestoju z przyczyn ekonomicznych. Ale już na podstawie nowej ustawy antykryzysowej jest to dopuszczalne. Trzeba jednak spełnić kilka warunków i stworzyć odpowiedni dokument.

Ograniczenie produkcji wywołane zmniejszeniem popytu na wyroby danej firmy nie może być traktowane jako przestój, o którym mowa w art. 81 Kodeksu pracy (uchwała Sądu Najwyższego z 16 października 1992 r., I PZP 58/92, OSNC 1993/6/95). A zatem na podstawie zapisów Kodeksu pracy żaden pracodawca nie może wprowadzić przestoju wówczas, gdy ma przejściowe problemy finansowe.

Natomiast nowa ustawa antykryzysowa pozwala na zastosowanie przestoju ekonomicznego. Definiuje ten przestój jako okres niewykonywania pracy z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy (art. 2 pkt 1 nowej ustawy antykryzysowej).

Obowiązujące od 21 listopada nowe przepisy umożliwiają zatem zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy pracowników w sytuacji, gdy pracodawca nie ma dla nich zajęcia z przyczyn ekonomicznych. Przy czym nie każdy pracodawca może je zastosować.

Przepisy ustawy stosuje się bowiem tylko do przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

  • u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  • który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy, z wyjątkiem przypadku gdy:
    • zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo
    • zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w pkt 1, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę jego kondycji finansowej i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek;
  • wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11, art. 12 ust. 2 lub art. 13 ust. 3 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze

W celu wprowadzenia przestoju ekonomicznego na podstawie nowej ustawy antykryzysowej konieczne jest:

Pracodawca nie ma natomiast obowiązku uzyskiwania na to zgody każdego pracownika z osobna. Nie musi też dokonywać wypowiedzeń zmieniających warunki pracy lub płacy na podstawie art. 42 § 1–3 Kodeksu pracy. Wynika to wprost z art. 4 ust. 4 nowej ustawy antykryzysowej. Szczegółowe warunki wprowadzenia przestoju ekonomicznego oraz zalety tego rozwiązania określa nowa ustawa antykryzysowa (patrz: Podstawa prawna).

Bożena Lenart


Zobacz także:


Wzory niezbędnych dokumentów związanych ze stosowaniem nowych antykryzysowych rozwiązań publikujemy już w kolejnym wydaniu poradnika Dokumentacja kadrowa.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33269 )
Array ( [docId] => 33269 )


Array ( [docId] => 33269 )