Wszystkie artykuły

  Czas pracy 01.12.2014
  Dyżur pod telefonem komórkowym po godzinach pracy
  Pracownicy coraz częściej mają służbowe telefony komórkowe i niekiedy są wzywani do pracy także „po godzinach”. W jakich przypadkach pracownik będzie pełnił dyżur pod telefonem zaliczany do czasu pracy, za który trzeba mu zapłacić, a kiedy nie musi odbierać telefonu służbowego po godzinach pracy i nie poniesie za to żadnych konsekwencji?Pracownik musi być do dyspozycji pracodawcy ...

  Czas pracy 28.11.2014
  Przerywany czas pracy – za zgodą związków lub delegatów załogi
  Wszędzie tam, gdzie praca potrzebna jest np. przez jakiś czas rano, a potem dopiero późnym popołudniem zwykły system czasu pracy, zakładający ciągły bieg czasu pracy od rozpoczęcia pracy do jej zakończenia nie sprawdza się – powoduje wprost zwiększone koszty zatrudnienia. Czasami wystarczy wprowadzenie 1-godzinnej przerwy niewliczanej do czasu pracy.  Stosowanie systemu przerywanego ...

  Czas pracy 21.11.2014
  Wymiar czasu pracy w 2015 r. – tabela miesięcznych okresów rozliczeniowych
  Podstawą do zaplanowania czas pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych jest art. 130 kodeksu pracy. Aby poznać wymiar czasu pracy w 2015 r. dla 1-miesięcznych okresów rozliczeniowych, nie trzeba przepisu analizować samodzielnie - można skorzystać z gotowych wyliczeń, które przedstawiamy w poniższej tabeli.Grudzień to w wielu firmach okres planowania czasu pracy na kolejny rok. Aby ...

  Czas pracy 15.10.2014
  Za pracę w sobotę będzie należało się dodatkowe wynagrodzenie
  Jeśli firma nie będzie mogła udzielić pracownikowi wolnego w zamian za pracę w sobotę, będzie mu przysługiwał dodatek za każdą godzinę przepracowaną w tym dniu. Nad takimi zmianami w Kodeksie pracy pracuje Sejm.Pracownik będzie mógł wystąpić o przyznanie dodatku za pracę w dniu wolnym niezależnie od tego, czy pracodawca ma możliwość udzielenia mu wolnego, czy nie. Jednak przyznanie ...

  Czas pracy 25.09.2014
  Do czasu pracy nie wlicza się wszystkich dojazdów pracownika
  Czas dojazdu z miejsca, w którym pracownicy zobowiązani są stawić się w celu podpisania listy obecności do miejsca, w którym faktycznie wykonują swoją pracę, zalicza się do czasu pracy. Natomiast czas dojazdu do stałego miejsca świadczenia pracy nie jest czasem pracy – bez względu na długość trwania.Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji. Na gruncie definicji ...

  Czas pracy 12.09.2014
  Nie trzeba odnotowywać wyjść prywatnych na liście obecności
  W przeciwieństwie do ewidencji czasu pracy, lista obecności jest dokumentem nieobowiązkowym. Pracodawca może sporządzić ją dowolnie. Nie ma zatem obowiązku odznaczania na niej dokładnych godzin pracy pracownika. Nie ma również obowiązku odnotowywania na liście obecności wyjść prywatnych.Przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w ...

  Czas pracy 10.09.2014
  Niższa pensja za nieodpracowanie prywatnego wyjścia z pracy
  Pracownik, który poprosił pracodawcę o zgodę na wyjście w celach prywatnych w godzinach pracy i nie odpracował takiego zwolnienia, musi liczyć się z tym, że pracodawca pomniejszy mu za to jego pensję. Przepisy nie przewidują w takiej sytuacji prawa do wynagrodzenia dla pracownika.Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy przysługuje tylko wtedy, gdy przepisy prawa – tzn. nie tylko ustawy ...

  Czas pracy 10.09.2014
  Lista obecności i rejestr wyjść nie zastąpią ewidencji czasu pracy
  Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia pracownikom ewidencji czasu pracy. Przepisy nie przesądzają jednak, w jaki sposób ma ona wyglądać. Ważne jednak, aby niezależnie od formy, była prowadzona na bieżąco i zawierała wszystkie niezbędne elementy. Dlatego listy obecności pracowników nie mogą zastąpić ewidencji czasu pracy.Ewidencja czasu pracy jest dokumentem obowiązkowym, który ...

  Czas pracy 29.08.2014
  Niepełny etat ma identyczną normę czasu pracy jak pełny
  Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązują takie same normy czasu pracy co pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Niepełny etat wiąże się natomiast z obniżonym wymiarem czasu pracyPracodawca musi poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, m.in. o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie ...

  Czas pracy 25.08.2014
  Przejazdy pracownika między oddziałami firmy to jego czas pracy
  Jeśli w ramach swoich obowiązków pracownik musi przemieszczać się między różnymi placówkami pracodawcy, czas przejazdów między nimi jest czasem pracy. Zwrot kosztów przejazdu należy się, jeżeli pracownik wykonuje przejazd własnym pojazdem lub komunikacją miejską (w tym drugim wypadku chodzi o koszty biletów).Jeżeli oddziały firmy znajdują się w tym samym mieście, które jest ...