Wszystkie artykuły

    Czas pracy 18.06.2014
    Obowiązujący rozkład czasu pracy można wyjątkowo zmienić
    Rozkład czasu pracy (harmonogram, grafik) podany do wiadomości pracowników i obowiązujący pracodawca może zmieniać tylko w wyjątkowych przypadkach, takich jak konieczność znalezienia zastępstwa. Można też dokonać zmiany na wniosek pracownika – pod warunkiem że modyfikacja nie narusza przepisów o czasie pracy.Stworzony i podany do wiadomości pracowników rozkład czasu pracy nie ...

    Czas pracy 13.06.2014
    Jeden pracownik nie może dyżurować przez całą dobę
    Pełnienie przez pracownika dyżuru „pod telefonem” nie może naruszać jego prawa do minimalnych odpoczynków. Zorganizowanie całodobowego dyżuru nie jest zatem możliwe poprzez zobowiązanie do niego tylko jednego pracownika.Pozostawanie pracownika w gotowości do wykonywania pracy po wezwaniu go przez pracodawcę za pomocą środków porozumiewania się na odległość, jeżeli pracownik ...

    Czas pracy 10.06.2014
    Polecając pracę po godzinach pracodawca musi być ostrożny
    Zwalniani pracownicy coraz częściej pozywają swoich byłych pracodawców o wynagrodzenie i dodatek za pracę po godzinach. Pracodawcy zwykle twierdzą wówczas, że pracy w godzinach nadliczbowych nie polecali. Spór przed sądem z reguły kończy się nakazem zapłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.Tymczasem Państwowa Inspekcja Pracy co roku w swoich raportach umieszcza informację, ...

    Czas pracy 29.05.2014
    Pracownik samorządowy bez limitu godzin ponadwymiarowych
    Niepełnoetatowemu pracownikowi samorządowemu nie trzeba określać w umowie o pracę liczby godzin pracy, których przekroczenie uprawnia go do dodatkowego wynagrodzenia, jak za godziny nadliczbowe. Nie ma więc w ich przypadku obowiązku, który ciąży na pracodawcy zatrudniającym niepełnoetatowych pracowników „kodeksowych”.Przepisy Kodeksu pracy zobowiązują, aby w przypadku zatrudnienia ...

    Czas pracy 23.05.2014
    Pracownik musi odbierać telefony po godzinach – to dyżur
    Po zakończeniu harmonogramowych godzin pracy pracownik ma prawo swobodnie dysponować swoim czasem. Nie powinien wówczas pozostawać w dyspozycji pracodawcy. Szef może mu wprawdzie nakazać odbieranie telefonów „po godzinach”, ale wówczas – zdaniem SN – pracownik ma dyżur. Jest on legalny, ale podlega kilku ograniczeniom.Pracodawca może wydać pracownikowi polecenie pozostawania poza ...

    Czas pracy 16.05.2014
    O delegacji decyduje miejsce pracy z umowy – chyba że źle je wskazano
    Podróżą służbową jest wykonywanie przez pracownika na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajdują się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy (dotyczy to osób pracujących poza siedzibą pracodawcy).Pobyt w podróży służbowej ma być tymczasowy, jej podstawę formalną powinno stanowić polecenie wyjazdu, sama zaś podróż ma charakter incydentalny ...

    Czas pracy 08.05.2014
    Cząstkowy rozkład możliwy także w krótszych okresach rozliczeniowych
    Nowelizacja Kodeksu pracy z 2013 r. potwierdziła obowiązek sporządzania rozkładów czasu pracy. Jednocześnie pozwoliła wprowadzać tzw. cząstkowe rozkłady czasu pracy, obejmujące jedynie część okresu rozliczeniowego (nie krótszą niż miesiąc). Można je stosować nie tylko w 12-miesięcznych okresach rozliczeniowych.Pracodawca ma obowiązek sporządzać rozkłady czasu pracy na poszczególne ...

    Czas pracy 08.05.2014
    Praca na pół etatu z 8-godzinną normą dobową
    W pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia pracodawca powinien poinformować pracownika, zatrudnionego na 1/2 etatu, o obowiązującej go 8-godzinnej normie dobowej i przeciętnie 40-godzinnej normie tygodniowej.W informacji o warunkach zatrudnienia pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika m.in. o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy.Norma dobowa została w przepisach ...

    Czas pracy 30.04.2014
    Niepełnosprawny będzie pracował 7 godzin bez zaświadczenia
    Przygotowywane są projekty, które wkrótce mają przywrócić dla wszystkich niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym obniżoną normę czasu pracy. Zwykłą normę (8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo) zachowają tylko ci niepełnosprawni w stopniu znacznym lub umiarkowanym, którzy sami wystąpią do lekarza o zgodę na dłuższą pracę.Obecnie skrócone normy czasu pracy (7-godzinna ...

    Czas pracy 24.04.2014
    Jeden pracodawca określa jeden limit nadgodzin
    Pracownik, poza kilkoma wyjątkami, nie może wypracować w ciągu roku więcej niż 150 nadgodzin. Pracodawca może jednak ustalić ponad dwukrotnie wyższy limit godzin nadliczbowych. Ale uwaga – taki sam limit musi obowiązywać wszystkich zatrudnionych w jednym zakładzie.Co do zasady, praca w godzinach nadliczbowych, ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy, nie może przekraczać w ciągu ...