Wszystkie artykuły

  Czas pracy 18.04.2014
  W systemie podstawowym też czasem można pracować 6 dni w tygodniu
  Zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy oznacza, że w niektóre tygodnie okresu rozliczeniowego można pracować przez 6 dni, a w inne – przez 4. Ten sposób organizacji czasu pracy nie jest zastrzeżony tylko dla systemu równoważnego czasu pracy. Można go zastosować także w systemie podstawowym.Artykuł 129 Kodeksu pracy ustanawia podstawową normę godzin pracy (8 na dobę i 40 w tygodniu). ...

  Czas pracy 11.04.2014
  Nie można odmówić pracy w nadgodzinach – choćby przekraczały limit
  Pracodawca sam decyduje, czy zwiększy kodeksowy roczny limit nadgodzin w swoim zakładzie pracy. Jednak nawet w przypadku, gdyby limit pozostał na ustawowym poziomie 150 nadgodzin w roku, pracownik i tak nie może odmówić wykonania pracy w nadgodzinach przekraczającej roczny limit.Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu ...

  Czas pracy 03.04.2014
  Wynagrodzenie dla pracownika samorządu za pracę w niedzielę
  Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi samorządowemu przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze. Inaczej jednak należy rekompensować samorządowcowi nadgodziny wypracowane w niedzielę.Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik samorządowy jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, ...

  Czas pracy 03.04.2014
  Niepełnoetatowiec nie dostanie wolnego za godziny ponadwymiarowe
  Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi można oddać wolne, albo wypłacić dodatek do wynagrodzenia. Niepełnoetatowcowi, za przekroczenie limitu godzin ponadwymiarowych, przysługuje wyłącznie dodatkowe wynagrodzenie.W umowie o pracę zawieranej z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy należy określić liczbę godzin, po przekroczeniu której pracownik nabywa prawo ...

  Czas pracy 27.03.2014
  Pracy w wolną sobotę nie wolno planować
  Jeśli np. w regulaminie pracy sobota jest ustalona jako stały dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, nie można planować w rozkładzie pracy w taką sobotę. Jednak z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy wolno wezwać pracownika do pracy w wolną sobotę – pod warunkiem oddania innego dnia wolnego.Planując czas pracy na dany okres rozliczeniowy, pracodawca musi pamiętać ...

  Czas pracy 24.03.2014
  Uproszczona ewidencja czasu pracy – tylko dla niektórych pracowników
  Uproszczoną ewidencję czasu pracy pracodawca może prowadzić tylko względem określonych w przepisach Kodeksu pracy pracowników, czyli: osób objętych systemem zadaniowym, pracowników zarządzających zakładem w imieniu pracodawcy, a także pracowników, którzy otrzymują ryczałt za nadgodziny.Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy zatrudnionych w zakładzie pracy pracowników wynika ...

  Czas pracy 13.03.2014
  Za 3 maja niepełnoetatowcowi przysługuje jeden dzień wolny
  Wróciła zasada, że za święto w wolną sobotę pracownikowi przysługuje inny dzień wolny. Wymiar wolnego nie przelicza się na godziny, zatem niepełnoetatowiec pracujący po 4 godziny dziennie też dostanie jeden, dzień wolny, a nie dwa po 4 godziny.Pracodawca ma bezwzględny obowiązek udzielenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w dniu wolnym wynikającym ...

  Czas pracy 06.03.2014
  Pracownik samorządowy nie może odmówić pracy w nadgodzinach
  Pracownicy samorządowi mogą wybrać, czy chcą rekompensaty nadgodzin czasem wolnym, czy wynagrodzeniem ale bez dodatku. Jednak pozostałe zasady dotyczące godzin nadliczbowych wymienione w Kodeksie pracy obowiązują ich. Oznacza to, że np. zasadniczo nie mogą odmówić pracy „po godzinach”.Podobnie jak w przypadku pracowników „kodeksowych” również pracownik samorządowy na polecenie ...

  Czas pracy 28.02.2014
  W zadaniowym czasie pracy sam zakres obowiązków nie wystarczy
  W systemie zadaniowego czasu pracy trzeba precyzyjnie określić zadania do wykonania i czas ich realizacji. Ustalenia w tym ostatnim zakresie powinny być dokonywane po porozumieniu z pracownikiem (art. 140 Kodeksu pracy). Nie oznacza to jednak, że brak zgody pracownika powoduje niemożność wprowadzenia tych regulacji.Zdanie pracownika w kwestii czasu niezbędnego do wykonania powierzanych mu ...

  Czas pracy 28.02.2014
  Nie wolno łączyć systemów czasu pracy
  Praca zmianowa czy ruchomy czas pracy (który pracodawca może oficjalnie ustanowić po zmianach z sierpnia 2013 roku) nie występują samodzielnie. Trzeba je zawsze łączyć z jakimś systemem czasu pracy, np. podstawowym lub równoważnym.Pracodawca wybiera, które z dopuszczalnych u niego systemów czasu pracy chce stosować. Kodeks pracy przewiduje następujące systemy czasu pracy: podstawowy, ...