Warunkiem otrzymania zawieszonego uposażenia jest pozostawanie w służbie

Kategoria: Grupy zawodowe
Data: 20-08-2013 r.

Umorzenie postępowania karnego, które było przyczyną zawieszenia wypłaty uposażenia i obligatoryjnych jego podwyżek nie zawsze gwarantuje policjantowi ich wyrównanie. Funkcjonariusz otrzyma zawieszoną część uposażenia, gdy na dzień zakończenia postępowania karnego posiada status policjanta.

Policjantowi zawieszonemu w czynnościach służbowych zawiesza się od najbliższego terminu płatności 50% ostatnio należnego uposażenia. Po zakończeniu postępowania karnego lub dyscyplinarnego, będącego przyczyną zawieszenia w czynnościach służbowych, policjant musi otrzymać zawieszoną część uposażenia oraz obligatoryjne podwyżki wprowadzone w okresie zawieszenia.

Warunkiem jest jednak, że nie został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby. Takie zasady wynikają z art. 124 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (uop). Ponadto, na co zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 stycznia 2013 r. (I OSK 70/12) zwrot części zawieszonego uposażenia i podwyżki jest możliwe pod warunkiem, że policjant wciąż pozostaje w służbie.

W sytuacji jego zwolnienia w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych następuje wygaszenie decyzji o zawieszeniu funkcjonariusza w czynnościach służbowych. To z kolei, zdaniem NSA, udaremnia możliwość stosowania art. 124 ust. 2 uop. Takie konsekwencje nie występują natomiast w przypadku policjanta tymczasowo aresztowanego, o którym mowa w art. 125 uop. Oznacza to, że warunkiem otrzymania zawieszonej części uposażenia oraz obligatoryjnych podwyżek wprowadzonych w okresie zawieszenia jest posiadanie statusu policjanta w momencie zakończenia postępowania karnego, gdyż zwolnienie ze służby znosi skutek zawieszenia.

Zatem w sytuacji gdy orzeczenie uniewinniające lub umarzające postępowanie karne, będące przyczyną zawieszenia w czynnościach służbowych, zostanie wydane po zwolnieniu ze służby zawieszonego w czynnościach służbowych policjanta, to nie przysługuje mu uprawnienie z art. 124 ust. 2 uop. NSA stoi na stanowisku, że wolą ustawodawcy było zróżnicowanie sytuacji prawnej policjantów zawieszonych w czynnościach służbowych (art. 124 uop) i tymczasowo aresztowanych (art. 125 uop) w zakresie uprawnienia do otrzymania zawieszonej części uposażenia oraz obligatoryjnych podwyżek wprowadzonych w okresie zawieszenia.

Sąd uznał, że przepis art. 125 ust. 2 uop odmiennie niż art. 124 ust. 2 uop reguluje kwestie otrzymania, nawet po zwolnieniu ze służby, zawieszonej części uposażenia oraz obligatoryjnych podwyżek uposażenia wprowadzonych w okresie zawieszenia w związku z tymczasowym aresztowaniem.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26252 )
Array ( [docId] => 26252 )