Wszystkie artykuły

  Grupy zawodowe 25.06.2020
  Udział w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej – zwolnienie od pracy czy urlop?
  Pytanie: Czy na czas udziału w turnusie rehabilitacyjnym pracownik o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ma prawo do 21 dni zwolnienia od pracy, czy powinien skorzystać w tym celu z dodatkowego urlopu wypoczynkowego (przysługującego mu w wymiarze 10 dni w roku kalendarzowym)?Odpowiedź: Na czas turnusu rehabilitacyjnego pracodawca powinien udzielić pracownikowi zwolnienia od ...

  Grupy zawodowe 02.02.2017
  Pracownicy tymczasowi – szykują się duże zmiany
  Do limitu 18 miesięcy skierowania i korzystania z pracy tymczasowej wykonywanej przez jedną osobę na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika będą wliczane okresy takiej pracy bez względu na podstawę zatrudnienia pracownika tymczasowego i liczbę kierujących agencji. A to nie jest jedyna zmiana.Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt zmiany przepisów o zatrudnianiu ...

  Grupy zawodowe 28.04.2016
  Dyżur samorządowca w niedzielę zasadniczo bez dnia wolnego
  Jeżeli pracownik samorządowy będzie jedynie dyżurował w domu „pod telefonem”, z tytułu takiego dyżur nie przysługuje mu, co do zasady, żadna rekompensata.Dyżur polega na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w stałej gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę oraz na ewentualnym wykonywaniu w tym czasie pracy, dla której dyżur został ustalony. Czasu dyżuru ...

  Grupy zawodowe 19.09.2014
  Urlop dodatkowy niepełnosprawnego – osobno w świadectwie pracy
  W świadectwie pracy dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub umiarkowanym wykazuje się w innym miejscu niż zwykły urlop wypoczynkowy. Urlop zwykły wykazuje się w ust. 4 pkt 1, a dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego – w ust. 4 pkt 9.Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi: 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni – jeśli pracownik ...

  Grupy zawodowe 05.09.2014
  Urlop niepełnosprawnego po zmianach liczy się już od obniżonej normy
  Niezależnie od tego, czy niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym przeszedł w lipcu 2014 r. na niższą normę, czy nie, przysługuje mu 10 dni dodatkowego urlopu. Zmiana normy natomiast wpływa na pulę godzinową urlopu niepełnosprawnego.Przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Jednak w przypadku pracowników mających niższą normę dobową, ...

  Grupy zawodowe 17.04.2014
  Nagroda jubileuszowa – czasem nawet po rozwiązaniu umowy
  Chociaż nagroda jubileuszowa jest uprawnieniem pracowniczym i prawo do niej powstaje po wypracowaniu wymaganego stażu, w praktyce może się zdarzyć sytuacja, w której gratyfikację trzeba wypłacić po ustaniu zatrudnienia. Dzieje się tak, gdy pracownik z opóźnieniem dostarcza istotne dokumenty.Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego ...

  Grupy zawodowe 28.03.2014
  Odpoczynek tygodniowy lekarza można skrócić do 24 godzin
  Przepisy ustawy o działalności leczniczej dopuszczają, w przypadku uzasadnionym organizacją pracy, udzielenie lekarzowi odpoczynku tygodniowego w wymiarze co najmniej 24 godzin (zamiast 35), w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 14 dni.Zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, ...

  Grupy zawodowe 16.01.2014
  Pierwszego urlopu niepełnosprawnego nie liczy się proporcjonalnie
  Do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego nie stosuje się zasady proporcjonalności. Zatrudniony niepełnosprawny zawsze nabywa go w pełnym wymiarze 10 dni.Pracownik ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym (pod warunkiem, że nie jest uprawniony do ...

  Grupy zawodowe 07.11.2013
  Urlop niepełnosprawnego pracownika przechodzi na następny rok
  Do dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pracownika z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mają zastosowanie kodeksowe zasady dotyczące urlopów wypoczynkowych.Poza urlopem wypoczynkowym, przysługującym na podstawie Kodeksu pracy, pracownik z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych ...

  Grupy zawodowe 31.10.2013
  Dokument w administracji publicznej - produkt świadczonych usług
  Twór pracy urzędniczej w postaci dokumentu pisanego jest wizytówką jednostki administracji publicznej. Mówi wiele nie tylko o bezpośrednim autorze, ale także o nadawcy (zakładzie, firmie), który się pod nim podpisuje w osobie dyrektora lub kierownika.Jeżeli więc roi się w nim od błędów (logicznych, stylistycznych, interpunkcyjnych, językowych lub ortograficznych) i niekonsekwencji, ...