Wszystkie artykuły

  Grupy zawodowe 07.10.2013
  Mniejsza liczba podstaw do zwolnienia żołnierza ze służby wojskowej
  Uzyskanie dwóch niedostatecznych ocen ze sprawdzianu sprawności fizycznej oraz niezłożenie w określonym terminie, po uprzednim wezwaniu, oświadczenia o stanie majątkowym nie będzie upoważniało dowódcę do zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej.Takie między innymi zmiany wynikają z uchwalonej przez Sejm 13 września 2013 r. nowelizacji ustawy o służbie wojskowej żołnierzy ...

  Grupy zawodowe 07.10.2013
  Przebywanie na chorobowym uzasadnia zwolnienie ze służby
  Organy mogą rozwiązać stosunek służbowy z policjantem, którego przedłużająca się absencja chorobowa w służbie negatywnie wpływa na funkcjonowanie danej jednostki policji. Okoliczność ta uzasadnia zwolnienie ze względu na ważny interes służbyPodstawą zwolnienia policjanta ze służby jest, zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 45 ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o ...

  Grupy zawodowe 18.09.2013
  Świadczenie kompensacyjne może być korzystniejsze od wcześniejszej emerytury
  Przepisy nie przewidują ograniczenia możliwości ubiegania się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w stosunku do osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. Osoby te, jeśli tylko spełniły wymagane ogólne warunki, mogą nabyć prawo do tego świadczenia. Może to być dla nich korzystniejsze od uzyskania wcześniejszej emerytury.Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego mogą ...

  Grupy zawodowe 13.09.2013
  Chorobowe policjanta nie uzasadnia obniżenia mu uposażenia i dodatków
  Nie wykonywanie zadań służbowych w czasie zwolnienia lekarskiego nie może powodować obniżenia uposażenia zasadniczego. Nie jest też dopuszczalne obniżanie dodatków o charakterze stałym, w tym również stażowego.Policjant w razie choroby, urlopu, zwolnienia od zajęć służbowych oraz w okresie pozostawania bez przydziału służbowego otrzymuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia ...

  Grupy zawodowe 13.09.2013
  Policjant nie dostanie urlopu wypoczynkowego w okresie zawieszenia
  Gdy w danym roku kalendarzowym policjant w związku z zawieszeniem w czynnościach służbowych w ogóle nie skorzystał z nabytego prawa do urlopu wypoczynkowego, nie przysługuje mu dopłata do wypoczynku.Policjantowi, który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, oraz uprawnionym członkom jego rodziny przysługuje ...

  Grupy zawodowe 02.09.2013
  Awans pracownika samorządowego tylko w ramach jednej grupy stanowisk
  Od 1 września 2013 r. pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku asystenta lub doradcy albo pomocniczym i obsługi nie awansuje bez naboru na urzędnika. Przeniesienie pracownika samorządowego (awans wewnętrzny) jest możliwe tylko w ramach jednej grupy stanowisk.Wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w samorządzie terytorialnym obsadzane są w drodze wolnego ...

  Grupy zawodowe 22.08.2013
  Choroba funkcjonariusza może skutkować rozwiązaniem stosunku służbowego
  Utrzymująca się przez długi czas absencja funkcjonariusza i żołnierza zawodowego z powodu choroby może być przyczyną zwolnienia ze służby. Taką konsekwencję przewidują poszczególne pragmatyki służbowe.Warunki zwolnienia ze służby, określone w ustawach pragmatycznych nie zawsze są jasne. Dlatego nieocenioną pomocą są interpretacje przepisów dokonane przez sądy administracyjne. ...

  Grupy zawodowe 22.08.2013
  Ustalenie wysokości uposażenia jest ściśle określone przez przepisy
  Charakter wykonywanych obowiązków powoduje, że funkcjonariusze służb mundurowych i żołnierze zawodowi nie otrzymują wynagrodzenia za pracę, ale uposażenie. Przełożony przyznający tę gratyfikację jest ograniczony przez przepisy w określeniu jej wysokości.Prawo do uposażenia powstaje z dniem mianowania na stanowisko służbowe. Oznacza to, że w pierwszym rozkazie personalnym o mianowaniu ...

  Grupy zawodowe 22.08.2013
  Każda formacja zmilitaryzowana ma własną procedurę dyscyplinarną
  Pragmatyki służbowe zawierają szczegółowe unormowania trybu postępowania dyscyplinarnego. Ich znajomość ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych, ponieważ skutkiem przeprowadzenia tej procedury może być nawet zwolnienie ze służby.Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy była przedmiotem wielu orzeczeń sądów administracyjnych. Dotyczą one wielu ...

  Grupy zawodowe 22.08.2013
  Świadczenia pieniężne stanową zwrot kosztów wykonywania obowiązków
  Specyfika stosunku służbowego funkcjonariuszy mundurowych i żołnierzy zawodowych powoduje, że poza uposażeniem otrzymują oni szereg świadczeń pieniężnych. Są one swego rodzaju rekompensatą za trudy służby.Każda z pragmatyk mundurowych odrębnie określa zakres pomocy dla funkcjonariusza. Chociaż warunki jej otrzymania są różne, to rodzaj przyznawanych świadczeń jest bardzo ...