Wszystkie artykuły

  Grupy zawodowe 20.08.2013
  Prawomocnie skazany funkcjonariusz utraci prawo do emerytury mundurowej
  Emerytowany policjant traci prawo do emerytury mundurowej w razie skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.Skazanie emeryta albo rencisty prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, ...

  Grupy zawodowe 20.08.2013
  Policjant nie dostanie wolnego, gdy otrzymuje dodatek funkcyjny
  Policjantowi na stanowisku kierowniczym, który jest uprawniony do dodatku funkcyjnego nie przysługuje wolne w zamian za czas służby przekraczający normę czasu służby. W razie zwolnienia policjanta nie otrzyma on też ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany czas wolny od służby.Zgodnie z art. 33 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zamian za czas służby przekraczający normę czasu ...

  Grupy zawodowe 20.08.2013
  Warunkiem otrzymania zawieszonego uposażenia jest pozostawanie w służbie
  Umorzenie postępowania karnego, które było przyczyną zawieszenia wypłaty uposażenia i obligatoryjnych jego podwyżek nie zawsze gwarantuje policjantowi ich wyrównanie. Funkcjonariusz otrzyma zawieszoną część uposażenia, gdy na dzień zakończenia postępowania karnego posiada status policjanta.Policjantowi zawieszonemu w czynnościach służbowych zawiesza się od najbliższego terminu ...

  Grupy zawodowe 20.08.2013
  Przełożony będzie mógł sprawdzić sposób wykorzystania zwolnienia lekarskiego
  Funkcjonariusze i żołnierze zawodowi będą otrzymywali, co do zasady, 80% uposażenia w przypadku zwolnienia lekarskiego. Przełożony i komisje lekarskie będą mogli kontrolować prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego.Taką zmianę przewiduje rządowy projekt nowelizacji poszczególnych pragmatyk służbowych. 27 sierpnia 2013 r. odbędzie się w Sejmie publiczne wysłuchanie ...

  Grupy zawodowe 20.08.2013
  Jedna regulacja zastąpi przepisy o świadczeniach za wypadek przy pracy
  Jednorazowe odszkodowanie otrzyma funkcjonariusz lub rodzina zmarłego funkcjonariusza z powodu wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby. Będzie ono wynosiło 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu.29 sierpnia 2013 r. odbędzie się posiedzenie nadzwyczajnej podkomisji, do której po pierwszym czytaniu, ...

  Grupy zawodowe 02.08.2013
  Dodatek motywacyjny przysługuje także po zmianie stanowiska służbowego
  Wyznaczenie żołnierza zawodowego na nowe stanowisko służbowe oznaczone inną niż dotychczas specjalnością wojskową nie powoduje automatycznie utraty uprawnień do dodatku motywacyjnego. Odebranie żołnierzowi tego składnika uposażenia sprzeczne by było z jego celem.Żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych przyznaje się dodatek ...

  Grupy zawodowe 26.07.2013
  Policjant na chorobowym bez obniżonego dodatku służbowego
  Przyznanie i wysokość dodatku służbowego uzależniona jest od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych. Nie wykonywanie powyższych obowiązków nie może być jednak podstawą do obniżenia dodatku służbowego, w przypadku gdy spowodowane zostało chorobą.W świetle art. 100 i art. 104 ust. 3 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji ...

  Grupy zawodowe 19.06.2013
  Normy czasu pracy niepełnosprawnych niekonstytucyjne
  Przepisy określające normy czasu pracy osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym są niezgodne z konstytucją w takim zakresie, w jakim uzależniają możliwość krótszej pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu) od uzyskania zaświadczenia lekarskiego.Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 czerwca 2013 r. Trybunał rozpoznał wniosek Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". ...