Skuteczne wypowiedzenie układu zbiorowego pracy

Kategoria: HR
Data: 28-12-2012 r.

Pracodawca ma prawo wypowiedzieć zatrudnionym układ zbiorowy pracy, ale tylko wtedy będzie to skuteczne, gdy odbędzie się zgodnie z prawem. Liczy się m. in. forma i okres wypowiedzenia, a także to, by dokonała go właściwa osoba. Poniżej garść podpowiedzi, na co szczególnie należy zwrócić uwagę.

Układ zbiorowy pracy, aby był skutecznie wypowiedziany, powinien mieć odpowiednią formę, ponadto być wypowiedziany przez uprawnione do tego osoby oraz zachować właściwy czas rozwiązania. Można go wypowiedzieć albo w całości, albo w określonej części, jednak nie istnieje możliwość wypowiedzenia pojedynczego postanowienia układu (chyba, że strony dopuszczą taką możliwość w umowie).

 

Okres wypowiedzenia

Zgodnie z literą prawa, okres wypowiedzenia układu zbiorowego pracy przewidziany w Kodeksie pracy, wynosi trzy miesiące. Chyba, że strony układu zgodnie postanowiły inaczej, w samej treści układu.

Istnieje także możliwość dowolnego określenia terminu wypowiedzenia, jeżeli układ ulega rozwiązaniu za zgodnym oświadczeniem stron.

 

Uprawnione osoby

Gdy pracodawca jest jednostką organizacyjną, czynności z zakresu prawa pracy w jego imieniu może wykonywać upoważniony do tego organ zarządzający tą jednostką, albo inna wyznaczona do tego osoba (zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu pracy). W przypadku spółki kapitałowej natomiast, to sama spółka decyduje, kto za nią wykonuje tego typu czynności (stosowny zapis powinien znaleźć się w umowie spółki, uchwale czy regulaminie pracy). Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy przez osobę nieuprawnioną, powoduje wadliwość takiego wypowiedzenia.

 

Wypowiedzenie zmieniające

Gdy układ zbiorowy utraci swą moc prawną, pracodawca może złożyć pracownikom tzw. wypowiedzenia zmieniające – nawet, jeśli są niekorzystne w stosunku do dotychczasowych ustaleń (powinien to zrobić na piśmie). Taka nowa propozycja warunków pracy i płacy, powinna być złożona przez pracodawcę pod rygorem rozwiązania umowy o pracę – jeżeli pracownik w pisemnym oświadczeniu odmówi przyjęcia nowych warunków. UWAGA! Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży takiego oświadczenia, przyjmuje się, że wyraził na nie zgodę.

 

WYJĄTEK! Jeżeli pracodawca w wypowiedzeniu zmieniającym nie pouczył pracownika, że owo oświadczenie należy złożyć przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, wówczas pracownik ma prawo złożyć taką odmowę w terminie do końca trwania okresu wypowiedzenia. Jeśli pracownik nie zgodzi się na nowe warunki pacy i płacy, wypowiedzenie zmieniające przekształci się automatycznie w definitywne i będzie skutkowało rozwiązaniem stosunku pracy, wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

 

Oprac.: H. K.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26619 )
Array ( [docId] => 26619 )