Jak zinterpretować zapis w regulaminie wynagradzania

Autor: Michał Culepa
Data: 28-08-2018 r.

W ramach  posiadanych środków centrum kultury może wypłacić  pracownikowi nagrodę roczną. Warunkiem nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości jest efektywne przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego. Nagrodę roczną ustala się w wysokości do 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy.

Oto przykład zapisu o nagrodach: „W planie finansowym na dany rok budżetowy tworzy się fundusz nagród w ramach posiadanych środków na wynagrodzenie w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenie osobowe z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Fundusz  o którym mowa w ust. 1, pozostaje do dyspozycji Dyrektora CKiW, który przyznaje nagrody pracownikom według własnej oceny”.

Powyższe świadczenie ma charakter tzw. trzynastki, czyli nagrody rocznej odpowiadającej treścią dodatkowemu wynagrodzeniu rocznemu. Instytucje kultury jako takie nie są jednostkami budżetowymi i nie podlegają przepisom o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Przepisy płacowe muszą więc uregulować powyższe kwestie w danej instytucji, tym bardziej, że zarówno Kodeks pracy, jak i inne przepisy prawa pracy powszechnie obowiązujące nie przewidują takiego składnika płacowego ani świadczenia pieniężnego. Zatem powyższa kwestia powinna być uregulowana w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania.

Świadczenie ma charakter nagrody rocznej, która co do zasady jest zawsze świadczeniem o charakterze premiowym, periodycznym oraz roszczeniowym – w podanych w pytaniu przepisach znajdują się bowiem szczegółowe warunki jej nabycia. Spełnienie tych warunków powoduje, że pracownik nabywa prawo do nagrody rocznej, czyli ma w stosunku do pracodawcy roszczenie o jej wypłatę, także wtedy gdy formalnie nie została ona mu przyznana.

Michał Culepa specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, doświadczony trener i wykładowca

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40959 )
Array ( [docId] => 40959 )