Pieniądze dla kultury to nie tylko fundusze unijne

Data: 21-06-2015 r.

Obecnie instytucje kultury mogą liczyć na dofinansowanie ze środków regionalnych programów operacyjnych przygotowanych przez każde województwo. Dodatkowe fundusze zaplanowano także w Programie Rozwoju Ob­szarów Wiejskich oraz Programie Polska Cyfrowa. A zatem możliwości wsparcia jest całkiem sporo.

Pomocą finansową zostaną objęte inwestycje dotyczące infra­struktury służącej działalności kulturalnej, zachowaniu dzie­dzictwa i zwiększeniu dostępności do jego zasobów. Będzie można otrzymać dofinansowanie na prace modernizacyjne i renowacyjne w budynkach instytucji kultury, pod warunkiem że te prace stanowią część dostosowania obiektu do nowych funkcji kulturowych. Środki będą mogły być przeznaczone tak­że na wyposażenie niezbędne do zapewnienia wysokiej jako­ści trwałego wyposażenia oraz odpowiedniego zabezpieczenia zbiorów będących w posiadaniu instytucji kultury. Elementem projektu może być digitalizacja zasobów kultury.

Cele dofinansowania

Dofinansowania dla instytucji kultury w regionalnych progra­mach operacyjnych to fundusze inwestycyjne. Środki nie będą natomiast mogły być przeznaczone np. na organizację imprez o charakterze kulturalnym, wystaw czy festiwali. Ważna jest jeszcze jedna zasada – dofinansowania nie mogą być skiero­wane na budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej. Fundusze powinny dotyczyć dostosowania lub rozbudowy istniejących obiektów, a maksymalna wartość pojedynczego projektu powinna wynosić 5 mln euro.

Warunki i listy możliwych do sfinansowania kosztów różnią się w zależności od województwa, terminu konkursu czy też instytucji przyjmującej wnioski. Szczegółowych informacji na temat dofinansowania z programów regionalnych można szu­kać w instytucjach odpowiedzialnych za przygotowanie tego wsparcia w poszczególnych regionach (są to najczęściej urzędy marszałkowskie).

Obszary wiejskie

Jeśli instytucja kultury działa na obsza­rze wiejskim, może liczyć na dodatkowe źródło dofinansowania – Program Roz­woju Obszarów Wiejskich. Jego część po­święcona odnowie wsi zawiera również propozycje w zakresie wsparcia obiek­tów kulturalnych.

Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na budowę, modernizację lub wy­posażenie budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultu­ry. O takie środki będą mogły się starać bezpośrednio gminy bądź instytucje kul­tury prowadzone przez gminy.

Projekt będzie mógł być dofinansowany, jeśli będzie spełniał co najmniej kilka warunków:

  • realizowany jest w miejscowości na­leżącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej bądź miejskiej, je­śli miejscowość ma mniej niż 5 tys. mieszkańców,
  • jego efekty będą ogólnodostępne, w tym dla osób niepełnosprawnych,
  • został ujęty w jakimś dokumencie planistycznym gminy (np. w strategii rozwoju gminy).

Więcej informacji na temat środków zwią­zanych ze wsparciem kultury warto szukać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) oraz w Punk­cie Informacyjnym Ministerstwa Rolnic­twa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

Wsparcie dla instytucji kultury zaplanowane w regionalnych pro­gramach operacyjnych na lata 2014–2020 jest przyznawane w postaci dotacji, a więc bezzwrotnej formy dofinansowania.

Możliwość digitalizacji

Innym pomysłem na rozwój instytucji kultury może być cyfryzacja jej zasobów. Na taki cel również można otrzymać do­finansowanie. Jest ono zaplanowane w Programie Polska Cyfrowa, w jego części oznaczonej numerem 2.3.2 i na­zwanej „Cyfrowe udostępnienie zaso­bów kultury”. Fundusze będą mogły być przeznaczone na digitalizację zasobów kultury albo materiałów archiwalnych. Zarówno gromadzenie i przechowywanie danych, ich cyfrowe udostępnienie, jak i promocja efektów, a nawet szkolenia kadr instytucji kultury w tym zakresie będą mogły zostać dofinansowane.

Warto zwrócić uwagę, że o dofinanso­wanie w zakresie digitalizacji zasobów kultury i materiałów archiwalnych mogą występować nie tylko instytucje kultury, ale także m.in. archiwa, jednostki admi­nistracji rządowej, ogólnopolscy nadaw­cy radiowi i telewizyjni.

Aktualne informacje w tym temacie warto śledzić na stronie internetowej instytucji, która będzie przygotowywać wnioski o dofinansowanie – Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (www.wwpe.gov.pl).

Wydarzenia artystyczne

Jednostki kultury poszukujące środków na zorganizowanie festiwalu albo innych wydarzeń artystycznych powinny odnieść się do programów finansowanych ze źró­deł krajowych. Na szczególną uwagę za­sługują tzw. programy ministra, którymi zarządza Ministerstwo Kultury i Dziedzic­twa Narodowego. Więcej informacji na ten temat znajduje się na www.mkidn. gov.pl (zakładki: „Finanse”, „Programy ministra”).

W przypadku gdy planowane wydarzenie ma mieć charakter międzynarodowy, warto zapoznać się z programem Komi­sji Europejskiej „Kreatywna Europa. Program ma na celu rozwijanie współ­pracy między twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kul­turalnymi z różnych krajów Unii Europej­skiej. Informacje na jego temat znajdują się na stronie internetowej www.kreatyw­na-europa.eu (o programie pisaliśmy w poprzednich numerach).

Źródło:
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014–2020.
  • Program Rozwoju Obszarów Wiej­skich na lata 2014–2020.
  • Zatwierdzone bądź projektowane regionalne programy operacyjne w poszczególnych województwach.
Agnieszka Pogorzelska, ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37356 )
Array ( [docId] => 37356 )