W którym momencie trzeba wykazać wkład własny

Data: 05-07-2016 r.

Większość projektów, otrzymujących dofinansowanie ze środków instytucji grantodawczych nie otrzymuje wsparcia na pokrycie 100% kosztów przewidzianych w projekcie. Każdy beneficjent, podmiot, przedsiębiorca czy osoba fizyczna realizująca projekt z wykorzystaniem funduszy unijnych musi dysponować wkładem własnym.

Obowiązek wnoszenia przez beneficjentów wkładu własnego ma zadanie zabezpieczyć realizację projektu w odpowiedniej formie oraz ma przyczynić się do zwiększenia trwałości udzielonego wsparcia i większej odpowiedzialności za prawidłową realizację założonych celów.

Kiedy wyliczyć wkład własny

Wkład własny należy wyliczyć i określić już na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Dokumentacja konkursowa poszczególnych naborów wniosków zwykle bardzo dokładnie określa poziom wymaganego wkładu własnego oraz formy jego wnoszenia. Wnioskujący musi nie tylko określić formę, wysokość, ale także źródła zadeklarowanego wkładu własnego.

Poziom wkładu własnego zależy głównie od rodzaju projektu i od tego czy wnioskodawca zakłada, że dany projekt wygeneruje zysk. Projekty realizowane przez przedsiębiorców i nastawione na późniejszy zysk, mają zwykle niższy poziom dofinansowania.

Rodzaje wkładu własnego

Wyróżniamy 2 podstawowe rodzaje wkładu własnego:

  • pieniężny i
  • niepieniężny.

Wkład finansowy do projektu to takie środki pieniężne, którymi dane organizacja czy instytucja będzie finansowała wydatki związane z realizacją danego projektu. Wniesienie takiego wkładu podlega ewidencji w księgach rachunkowych. Przy czym ewidencja ta następuje w wyniku bieżących księgowań operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu.

Wkład niepieniężny to z kolei przekazanie zasobów rzeczowych lub niematerialnych instytucji lub organizacji na rzecz realizacji projektu. Wkładem rzeczowym będzie więc np. przekazanie na rzecz realizowanego projektu określonych składników majątku dla przykładu urządzenia lub pomieszczenia. Wkładem niematerialnym będzie np. praca wolontariuszy przy realizacji zadań w projekcie.

W przypadku wkładu niepieniężnego należy odpowiednio oszacować wartość przekazywanego elementu na rzecz działań projektowych. Szacunku należy dokonać na podstawie odpowiedniej analizy wartości rynkowych podobnej usługi, sprzętu etc.

Wniosek o dofinansowanie przedstawia założenia dotyczące wkładu własnego. Znajduje to następnie odzwierciedlenie w umowie o dofinansowanie projektu. W trakcie procesu rozliczania projektu beneficjent musi wykazywać założone wartości dotyczące wkładu własnego. Podsumowanie wraz z odpowiednią dokumentacją znaleźć się musi także w raportach finansowych końcowych.

Marek Dominik Peda, koordynator programów europejskich, Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39182 )
Array ( [docId] => 39182 )