Wszystkie artykuły

  Instytucje kultury 06.06.2017
  ZUS przy umowach z artystami – najnowszy wyrok SN
  Umowa o dzieło to wyjątek dla ubezpieczeń społecznych – zdecydował Sąd Najwyższy w wyroku z 2 czerwca 2017 r. (sygn. akt III UK 147/16). Zgodnie z nim umowa zawarta z twórcą lub artystą nie zawsze będzie umową o dzieło. Może nią być, jeżeli przedmiot będzie skonkretyzowany, a umowa nie kładzie nacisku na czynności wykonawcy (przygotowanie, wykonanie itp.), wówczas dopiero może ...

  Instytucje kultury 24.05.2017
  Nagrody w kulturze - zespołowe czy indywidualne
  Jeżeli nagroda uzyskana w konkursie festiwalowym jest nagrodą zespołową, przysługuje ona każdemu członkowi zespołu z osobna, chyba że co innego wynika z regulaminu konkursu.Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przewiduje, że nagrody za działalność kulturalną mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu ...

  Instytucje kultury 09.05.2017
  Jak prowadzić ewidencję sprzedaży z urządzeń automatycznych
  Wiele instytucji kultury czerpie korzyści z automatów (np. do kawy, napojów), które są ich własnością. Niektóre z nich posiadają kasę fiskalną kasę fiskalną, ale nie są podatnikami VAT. Sprawdźmy, jak ewidencjonować przychód z automatu oraz jak często opróżniać automat z pieniędzy.Przychodów ze sprzedaży z automatu instytucja kultury nie ewidencjonuje za pomocą kasy fiskalnej. ...

  Instytucje kultury 28.03.2017
  W jaki sposób instytucje kultury powinny wypłacać dodatek za wieloletnią pracę
  Jeżeli instytucja kultury wprowadzi regulamin wynagradzania określający inaczej poszczególne składniki wynagradzania i zasady ich wypłaty, to obowiązuje ją w pierwszej kolejności regulamin, a nie przepisy rozporządzenia czy ustawy.Jeżeli dodatek za wieloletnią pracę zostanie przepisami regulaminu „odłączony” od wynagrodzenia, które nie przysługuje za okres choroby czy nieobecności ...

  Instytucje kultury 14.03.2017
  Jak konstruować umowy z artystami po wyroku SN z 10 stycznia 2017 r.
  W wyroku z 10 stycznia 2017 r. Sąd Najwyższy uznał stanowisko ZUS w sprawie oskładkowania wynagrodzenia muzyka orkiestry zatrudnionego na podstawie umowy o dzieło. Co prawda wyrok SN jest wiążący tylko w tej konkretnej sprawie, jednak powinien wyczulić instytucje artystyczne na to, jak ważne jest sprecyzowanie przedmiotu umowy oraz określenie pól eksploatacji, na jakich przenoszone są ...

  Instytucje kultury 28.02.2017
  Czy przy działaniach okołoteatralnych i kontekstowych teatr musi stosować prewspółczynnik
  Czytanie dramatów oraz warsztaty teatralne, działania okołoteatralne i kontekstowe takie jak: spotkania z wybitnymi naukowcami, projekcje filmów, czytania reportaży literackich, nie stanowią odrębnego obok działalności gospodarczej przedmiotu działalności Teatru i tym samym wykonywane są w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. ...

  Instytucje kultury 28.02.2017
  Odbiór dnia wolnego za przepracowaną sobotę
  Pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego dnia wolnego dla pracownika, który był chory w dniu wolnym z tytułu pracy w sobotę. W sytuacji, w której w pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniu uzgodnionym z pracodawcą jako wolny z tytułu zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy – z tytułu pracy w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym ...

  Instytucje kultury 01.02.2017
  Dom kultury rozlicza dwuetapowo podatek naliczony
  Podatek naliczony zawarty w cenie energii, mediów, materiałów i usług niezbędnych do utrzymania obiektów instytucji kultury, w sytuacji gdy nie ma możliwości wyodrębnienia całości lub części kwot w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, powinien być rozliczany dwuetapowo. Ma ...

  Instytucje kultury 01.02.2017
  Kto może otrzymać nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury
  W dziedzinie kultury co roku przyznawane są nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, a także upowszechniania i ochrony kultury. Decyzję odnośnie ich ustanowienia i przyznania podejmuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po uzgodnieniu z nim inni ministrowie, w odniesieniu do podległych im ośrodków, a także jednostki samorządu ...

  Instytucje kultury 18.01.2017
  Od 26 stycznia 2017 r. instytucje kultury mogą już stosować uproszczone zasady rachunkowości w ewidencji umów leasingu
  Instytucje kultury, które przyjęły do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na mocy pewnego rodzaju umowy, muszą wiedzieć o ważnych zmianach. Chodzi o umowę zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej (korzystający), środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, ...