Wszystkie artykuły

  Instytucje kultury 01.08.2016
  Zmiany w zamówieniach publicznych od 28 lipca 2016 r.
  Instytucje kultury udzielają obecnie zamówienia publiczne na nowych zasadach. Pozwalają one z jednej strony na specyficz­ną dla tych zamawiających elastyczność zakupów, z drugiej zaś nakładają na nich nowe obowiązki.Duże ułatwienie przy udzielaniu zamówień publicznych przez instytucje kultu­ry stanowi wyłączenie przewidziane obecnie w art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (dotychczas ...

  Instytucje kultury 18.07.2016
  Zmiany w zamówieniach publicznych dla instytucji kultury
  Udzielenie zamówienia dodatkowego musi pozostawać w ścisłym związku z wykonaniem zamówienia podstawowego, wyrażającym się m.in. w tym, że wykonanie zamówień dodatkowych jest warunkiem koniecznym prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Jeżeli realizacja zamówienia podstawowego może nastąpić bez dodatkowych usług, to powinno się je zlecić wykonawcy wybranemu w postępowaniu ...

  Instytucje kultury 18.07.2016
  Łączenie instytucji kultury – jakie zapisy w księgach rachunkowych
  Rada gminy może podjąć uchwałę o połączeniu dwóch instytucji kultury w jedną (np. domu kultury i biblioteki w centrum kultury). Czy trzeba zamknąć księgi rachunkowe tych dwóch instytucji i jak powinien wyglądać bilans otwarcie nowo powstałej instytucji? Sprawdź też, czy obowiązkowa jest inwentaryzacja.Połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której ...

  Instytucje kultury 05.07.2016
  W którym momencie trzeba wykazać wkład własny
  Większość projektów, otrzymujących dofinansowanie ze środków instytucji grantodawczych nie otrzymuje wsparcia na pokrycie 100% kosztów przewidzianych w projekcie. Każdy beneficjent, podmiot, przedsiębiorca czy osoba fizyczna realizująca projekt z wykorzystaniem funduszy unijnych musi dysponować wkładem własnym.Obowiązek wnoszenia przez beneficjentów wkładu własnego ma zadanie zabezpieczyć ...

  Instytucje kultury 05.07.2016
  Czy trzeba korygować podatkowe rozliczenie ekwiwalentu zawartego bez umowy
  Filharmonia mogła wypłacić w styczniu i lutym 2016 roku muzykom ekwiwalent pieniężny z tytułu używania własnych instrumentów na potrzeby pracy w orkiestrze. Jednak w przypadku gdy dział kadr nie dopilnował zawarcia umów o używaniu w pracy przez pracowników artystycznych własnych przedmiotów, teatr nie musi korygować rozliczeń z urzędem skarbowym w zakresie rozliczeń pracowników ...

  Instytucje kultury 22.06.2016
  Jak liczyć podatek od nieruchomości w instytucji kultury
  Podatek od nieruchomości obciąża koszty podstawowej działalności operacyjnej instytucji kultury. Jego prawidłowa kwalifikacja do celów rachunkowych i podatkowych pozwala na prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego oraz deklaracji podatkowej.Ewidencji w ciężar kosztów działalności operacyjnej poniesionych z tytułu podatku od nieruchomości dokonuje się na podstawie dokumentów ...

  Instytucje kultury 22.06.2016
  W jaki sposób organizator może odwołać dyrektora instytucji kultury – wzory pism
  Organizator powinien zdawać sobie sprawę, że szczególną cechą stosunku pracy z powołania jest nie tylko sposób jego nawiązania, ale  także tryb jego rozwiązania. Tu w pierwszej kolejności organizator, czyli np. urząd gminy, musi zastosować nie Kodeks pracy, ale przepisy szczególne. Warto sprawdzić, jakie i z kim trzeba się skonsultować, aby odwołanie było zgodne z prawem.Powołanie ...

  Instytucje kultury 08.06.2016
  Prawo dla księgowej. Jakich błędów unikać przy rozliczaniu widowisk
  Sposób ujmowania i rozliczania kosztów powinien uwzględniać specyfikę działalności i potrzeby instytucji kultury w zakresie sprawozdawczości. W każdej instytucji kultury ze względu na wymogi sprawozdawczości potrzebne są dane o ponoszonych kosztach według ich rodzaju (konta zespołu 4).Jeśli instytucja kultury prowadzi różnorodną działalność, to wskazane jest prowadzenie ewidencji ...

  Instytucje kultury 20.05.2016
  Jak rozliczyć dotację celową na doposażenie do sceny
  Instytucje kultury często otrzymują dotacje celowe na zakup środków trwałych. Zdarza się, że dotacja zostaje została wpłacona na konto bieżące instytucji kultury (nie na konto wydzielone). Za fakturę płaci się gotówką z kasy. Dla czystości rozliczeń dotacji najlepiej jednak przelać pozostałe środki z dotacji na oddzielne konto.Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 uor, państwowe i samorządowe ...

  Instytucje kultury 20.05.2016
  Jak biblioteka powinna chronić dane osobowe swoich czytelników
  Każda biblioteka, jako Administrator danych, ma obowiązek zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. W szczególności powinna zabezpieczyć dane tak, aby nie zostały one udostępnione osobom nieupoważnionym, zabrane przez osobę nieuprawnioną, czy nie zostały przetworzone z naruszeniem przepisów. Nie mogą zostać także ...