Opiekunka zachorowała – rodzic może obecnie zwolnić się z pracy

Data: 10-01-2014 r.

Nowo wprowadzona przyczyna usprawiedliwiająca nieobecność (z powodu choroby niani) wymaga oświadczenia pracownika wraz z dołączoną do niego kopią zaświadczenia lekarskiego opiekunki.

Dnia 22 listopada 2013 r. weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Umożliwiają one pracownikowi usprawiedliwienie swojej nieobecności z powodu konieczności zapewnienia opieki dziecku w czasie choroby niani lub opiekuna dziennego (opiekunki).

Nowelizacja rozszerzyła dotychczasowy katalog dowodów usprawiedliwiających nieobecność pracownika w pracy o:

  1. oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego, do którego dziecko uczęszcza,

  2. oświadczenie pracownika o chorobie niani lub dziennego opiekuna wraz z dołączoną:

  • kopią zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby (lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny) albo

  • kopią zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzające niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzoną przez pracownika za zgodność z oryginałem – w przypadku choroby niani lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem.

Nieobecność pracownika usprawiedliwia jedynie choroba:
  • niani zatrudnionej na podstawie umowy uaktywniającej lub
  • opiekuna dziennego (opiekunki) zatrudnionego przez gminę, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie opieki nad dziećmi z ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. A zatem w przypadku niani pracującej bez umowy pracownik rodzic nie może skorzystać z opisywanego zwolnienia od pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33297 )
Array ( [docId] => 33297 )