Wszystkie artykuły

  Ochrona rodzicielstwa 24.07.2014
  Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę a ochrona pracownicy w ciąży
  Przepis art. 177 § 1 Kodeksu pracy wprowadza zakaz wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że istnieją przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Pracodawcy mają jednak wątpliwości, ...

  Ochrona rodzicielstwa 17.07.2014
  Hospitalizacja matki przerywa jej urlop rodzicielski
  Jeśli pracownica, przebywająca na urlopie rodzicielskim, zachoruje – nie może go przerwać i „oddać” ojcu. Możliwe jest to w razie jej hospitalizacji. Jednak od razu po wyjściu ze szpitala, urlop rodzicielski musi wrócić do matki.W razie hospitalizacji matki dziecka w trakcie urlopu rodzicielskiego odpowiednie zastosowanie ma art. 180 § 61 Kodeksu pracy (kp). Zgodnie z nim po wykorzystaniu ...

  Ochrona rodzicielstwa 08.07.2014
  Pracodawca musi udzielić urlopu wychowawczego, nawet na spóźniony wniosek
  Jeśli pracownik złoży wniosek o urlop wychowawczy z opóźnieniem, pracodawca i tak jest nim związany. Nie musi jednak udzielić urlopu w terminie wskazanym przez pracownika. Ale uwaga – ochrona przed wypowiedzeniem umowy obowiązuje już od dnia złożenia wniosku.Pracownik powinien złożyć pracodawcy wniosek o urlop wychowawczy w formie pisemnej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem okresu, ...

  Ochrona rodzicielstwa 03.07.2014
  Po urlopie ojcowskim można żądać urlopu wypoczynkowego
  Nie można wziąć tygodnia urlopu ojcowskiego. Pracownik, który chce z niego skorzystać, musi złożyć wniosek o pełne 2 tygodnie tego urlopu. Za to wolno mu przedłużyć sobie czas wolny o urlop wypoczynkowy, którego można zażądać po urlopie ojcowskim. Oba wnioski (o urlop ojcowski i o urlop wypoczynkowy po ojcowskim) pracodawca musi uwzględnić.Do urlopu ojcowskiego uprawniony jest każdy ...

  Ochrona rodzicielstwa 18.06.2014
  Po urlopie wychowawczym można zmienić warunki, lecz nie zawsze od razu
  Po powrocie z urlopu wychowawczego pracownika należy dopuścić do pracy na stanowisku, które poprzednio zajmował i w takim wymiarze etatu, w jakim pracował. Następnie można jednak zmienić mu warunki zatrudnienia, na przykład obniżyć etat.Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca ma obowiązek przyjąć pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku.Jeżeli nie jest możliwe przyjęcie ...

  Ochrona rodzicielstwa 18.06.2014
  Uprawnienie do urlopu wychowawczego może potwierdzić pracownik
  Jeśli pracownica nie może uzyskać od ojca dziecka oświadczenia o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego, powinna sama dołączyć do wniosku o urlop pisemne oświadczenie w tej kwestii. Przepisy przewidują kilka wyjątków, kiedy pisemne oświadczenie drugiego rodzica dziecka nie jest wymagane.Warunkiem udzielenia urlopu wychowawczego jest złożenie przez pracownika pisemnego wniosku, zawierającego ...

  Ochrona rodzicielstwa 10.06.2014
  Ciężarnej pracownicy można czasowo powierzyć inną pracę
  Kodeks pracy umożliwia czasowe oddelegowanie pracownika do innej pracy, bez formalnej zmiany stanowiska pracy, a więc bez konieczności stosowania trybu wypowiedzenia zmieniającego. Dotyczy to także pracownic w ciąży.W przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy istnieje możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy ...

  Ochrona rodzicielstwa 23.05.2014
  Obniżony etat zamiast urlopu wychowawczego chroni od dnia złożenia wniosku
  Osoba uprawniona do urlopu wychowawczego może zamiast korzystania z niego złożyć pracodawcy wniosek o obniżony etat. Pracodawca musi uwzględnić taki wniosek. Mało tego, pracownik jest wówczas chroniony przed wypowiedzeniem przez cały okres zwolnienia – lecz nie dłużej niż przez 12 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku.Pracownik, który zamiast korzystania z urlopu wychowawczego ...

  Ochrona rodzicielstwa 22.05.2014
  Rodzice mogą się podzielić zwolnieniem na dziecko
  Prawo do dwóch dni wolnych na opiekę nad dzieckiem do 14. roku życia przysługuje tylko jednemu zatrudnionemu rodzicowi. Matka i ojciec mogą się także podzielić tym zwolnieniem – wówczas każde z nich może wykorzystać 1 dzień.Prawo do dni wolnych na dziecko ma każdy pracownik – bez względu na rodzaj umowy o pracę łączącej go z pracodawcą (na czas nieokreślony, określony, na ...

  Ochrona rodzicielstwa 15.05.2014
  Obniżenie wymiaru etatu na urlopie wychowawczym
  Pracownik, który ma prawo do urlopu wychowawczego, może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do nie mniej niż połowy etatu i na taką prośbę szef musi się zgodzić. Pracodawca nie musi jednak się zgodzić, jeśli pracownik chce z powrotem pracować w wyższym wymiarze.Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu ...