Wszystkie artykuły

  Ochrona rodzicielstwa 08.05.2014
  Przejście z urlopu rodzicielskiego na pełnopłatne zwolnienie lekarskie
  Pracownica, która pobiera 60 proc. zasiłek macierzyński na urlopie rodzicielskim, nie może go przerwać, aby rozpocząć zwolnienie lekarskie z powodu kolejnej ciąży, za które przysługiwałby pełnopłatny zasiłek chorobowy.Pracownica, która chce skorzystać z urlopu rodzicielskiego, może w ciągu 14 dni po porodzie złożyć pracodawcy wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie ...

  Ochrona rodzicielstwa 24.03.2014
  Można mieć zlecenie lub dzieło na urlopie rodzicielskim
  Jeżeli umowa cywilnoprawna jest zawarta z pracodawcą, który udzielił urlopu rodzicielskiego, musi ona przewidywać zadania innego rodzaju, niż wykonywane na podstawie umowy o pracę. W przypadku zatrudnienia się w innej firmie nie ma jednak tego ograniczenia. Tak wynika z nowego stanowiska Ministerstwa Pracy.W czasie podstawowego (zwykłego) urlopu macierzyńskiego nie można pracować ani u ...

  Ochrona rodzicielstwa 20.03.2014
  Po rodzicielskim kończy się ochrona
  Powrót do pracy po urlopie rodzicielskim oznacza, że pracownik przestaje korzystać ze szczególnej ochrony zatrudnienia. W takiej sytuacji pracodawca może wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, a nawet definitywne.Pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika po zakończeniu urlopu rodzicielskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli nie jest to możliwe, musi zapewnić ...

  Ochrona rodzicielstwa 13.03.2014
  Podstawowy urlop wychowawczy do ukończenia przez niepełnosprawne dziecko 5 lat
  Urlop wychowawczy przysługuje każdemu rodzicowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy. Jeśli dziecko pracownika jest niepełnosprawne, ma on prawo do „podwójnego” urlopu wychowawczego. Trzeba jednak pamiętać, że podstawowa część tego urlopu musi być wykorzystana do ukończenia przez dziecko 5. Roku życia. Drugą, z tytułu niepełnosprawności dziecka, pracownik może wykorzystać ...

  Ochrona rodzicielstwa 06.03.2014
  Na urlopach rodzicielskich można dorabiać
  W opinii PIP podjęcie i wykonywanie pracy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego u innego pracodawcy niż udzielający urlopu jest dopuszczalne.Zarówno w przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jak i urlopu rodzicielskiego ustawodawca dopuścił możliwość wykonywania pracy w trakcie urlopu u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Praca w trakcie takich urlopów ...

  Ochrona rodzicielstwa 20.02.2014
  Kierownik wychowujący małe dziecko a praca w godzinach nadliczbowych
  Pracownik kierujący wyodrębnionym działem lub komórką organizacyjną, który opiekuje się dzieckiem do lat 4, podobnie jak inni pracownicy, może nie wyrazić zgody na pracę w godzinach nadliczbowych lub delegowanie poza stałe miejsce pracy. Jeśli jednak zgodzi się na godziny nadliczbowe, co do zasady, nie otrzyma za nie dodatku do wynagrodzenia.Kodeks pracy stanowi, iż pracownika opiekującego ...

  Ochrona rodzicielstwa 06.02.2014
  Za urlopy macierzyńskie w 2013 roku pracownik dostanie trzynastkę
  W 2013 roku do ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek budżetowych wprowadzono dwie istotne zmiany. Dzięki nim trzynastki nie może być pozbawiony rodzic korzystający z urlopów macierzyńskich oraz urlopu rodzicielskiego.Jeszcze w ubiegłym roku pracodawcy ustalający prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok mieli trudności z określeniem tych uprawnień ...

  Ochrona rodzicielstwa 06.02.2014
  Szczególne uprawnienia w czasie ciąży tylko z zaświadczeniem lekarskim
  Korzystanie ze szczególnych uprawnień, jakie Kodeks pracy przyznaje pracownicom w ciąży, jest możliwe dopiero po przedstawieniu pracodawcy zaświadczenia lekarskiego poświadczającego stan ciąży. Nie wystarczy do tego ustna informacja pracownicy.Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Bez jej zgody nie wolno także delegować pracownicy poza ...

  Ochrona rodzicielstwa 03.02.2014
  Przerwa na karmienie – nie tylko dla pracownicy karmiącej piersią
  Przerwa na karmienie (przerwy na karmienie) przysługują pracownicy karmiącej dziecko piersią. Nigdzie nie jest jednak napisane, że musi to być wyłącznie karmienie piersią, bez innych pokarmów. Do udzielenia przerwy niezbędny jest wniosek pracownicy (podobnie tylko na wniosek można łączyć przerwy).Kodeks pracy przyznaje pracownicom karmiącym piersią prawo do przerw na karmienie wliczanych ...

  Ochrona rodzicielstwa 24.01.2014
  Pracodawca dostanie wsparcie przyjmując powracającego do pracy rodzica
  Grant na zatrudnienie telepracownika wychowującego dziecko lub dofinansowanie na przyjęcie do pracy rodzica wracającego na rynek pracy – to tylko niektóre korzyści dla pracodawcy, które przewiduje nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia.Projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia przewiduje, że pracodawca będzie mógł otrzymać świadczenie aktywizacyjne, jeśli zatrudni skierowanych ...