Wszystkie artykuły

  Ochrona rodzicielstwa 16.01.2014
  Pracownica karmiąca piersią może pracować w równoważnym czasie pracy
  Przepisy Kodeksu pracy nie formułują wprost zakazu stosowania systemu równoważnego czasu pracy w odniesieniu do pracownic karmiących dziecko piersią. Jednak zatrudnianie takiej pracownicy w równoważnym systemie czasu pracy nie zawsze jest możliwe.Dobowy wymiar czasu pracy pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia, zatrudnionych w systemie równoważnego ...

  Ochrona rodzicielstwa 10.01.2014
  Niższy etat zamiast wychowawczego nie wyklucza przerwy na karmienie
  Jeśli pracownica zażąda obniżenia wymiaru czasu pracy zamiast korzystania z urlopu wychowawczego np. do 7/8, 3/4 czy 1/2 etatu, również może jej przysługiwać płatna przerwa na karmienie dziecka piersią. Wówczas faktyczny wymiar jej czasu pracy będzie jeszcze niższy.Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do 2 półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy i płatnych ...

  Ochrona rodzicielstwa 10.01.2014
  Opiekunka zachorowała – rodzic może obecnie zwolnić się z pracy
  Nowo wprowadzona przyczyna usprawiedliwiająca nieobecność (z powodu choroby niani) wymaga oświadczenia pracownika wraz z dołączoną do niego kopią zaświadczenia lekarskiego opiekunki.Dnia 22 listopada 2013 r. weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Umożliwiają one pracownikowi usprawiedliwienie ...

  Ochrona rodzicielstwa 28.11.2013
  Ochrona przed wypowiedzeniem na urlopie wychowawczym
  W okresie od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego (czyli na dwa tygodnie przed rozpoczęciem takiego urlopu) do dnia zakończenia korzystania z urlopu pracownika jest chroniony. Pracodawca nie może w tym czasie wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę.Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w okresie od dnia złożenia wniosku o urlop wychowawczy do dnia zakończenia tego urlopu ...

  Ochrona rodzicielstwa 28.11.2013
  Termin na złożenie wniosku o urlop wychowawczy
  Złożenie przez pracownika wniosku o urlop wychowawczy jest obligatoryjne, bowiem z art. 186 § 7 Kodeksu pracy oraz z § 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego wynika, że urlopu wychowawczego udziela się tylko na jego pisemny wniosek. Nie jest możliwe korzystanie przez pracownika z urlopu wychowawczego bez uprzedniego złożenia przez niego odpowiedniego ...

  Ochrona rodzicielstwa 27.11.2013
  Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – konieczna zgoda pracodawcy
  Pracownik uprawniony do urlopu rodzicielskiego może połączyć korzystanie z tego urlopu z pracą u swojego pracodawcy. Są jednak dwa warunki – wymiar etatu nie może być wyższy niż 1/2, a pracodawca musi się zgodzić na wniosek pracownika w tej sprawie.Urlop rodzicielski, tak samo jak dodatkowy urlop macierzyński, może być łączony z pracą na część etatu u pracodawcy, który udzielił ...

  Ochrona rodzicielstwa 27.11.2013
  Urlop wychowawczy nie zmniejsza już wymiaru urlopu wypoczynkowego
  Dzięki ostatnim zmianom w przepisach z 1 października 2013 r. pracownik korzystający z urlopu wychowawczego nie traci już z tego powodu urlopu wypoczynkowego. Jest jednak warunek – urlop wychowawczy musi się rozpocząć po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego za dany rok i zakończyć w tym samym roku kalendarzowym.Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca urlopów wychowawczych, która weszła ...

  Ochrona rodzicielstwa 27.11.2013
  Wspólne korzystanie z urlopu wychowawczego skraca jego ogólny wymiar
  Od 1 października 2013 r. obowiązuje nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca zmiany w przepisach dotyczących urlopu wychowawczego. Dzięki niej rodzice mogą dłużej, bo przez 4 miesiące, korzystać z tego urlopu równocześnie.Zgodnie z nowymi regulacjami wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy, przy czym każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do ...

  Ochrona rodzicielstwa 22.11.2013
  Powrót do pracy po urlopie wychowawczym – na swoje stanowisko
  Pracownik po zakończeniu urlopu wychowawczego ma obowiązek stawić się w pracy. Pracodawca ma natomiast obowiązek dopuścić pracownika do pracy na jego stanowisku. Zdarza się jednak, że stanowisko to zostało już zlikwidowane w trakcie przebywania pracownika na urlopie.Wraz z upływem okresu urlopu wychowawczego dochodzi do przywrócenia zawieszonego obowiązku świadczenia pracy na rzecz ...

  Ochrona rodzicielstwa 21.11.2013
  Oświadczenie o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich
  Ponieważ prawo do korzystania z uprawnień rodzicielskich przysługuje tylko jednemu z zatrudnionych rodziców, pracownik składa swojemu pracodawcy oświadczenie, czy będzie z nich korzystał. Pracodawca nie może jednak sprawdzić, czy z uprawnień tych nie korzysta także drugi pracujący rodzic.Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku ...