Wszystkie artykuły

  Ochrona rodzicielstwa 15.11.2013
  To matka dziecka decyduje o uprawnieniach rodzicielskich ojca
  Pracownik ojciec może skorzystać z części podstawowego oraz z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także z urlopu rodzicielskiego tylko wtedy, gdy w dniu urodzenia dziecka matka pozostaje w stosunku pracy. Kwestie te wyjaśnił resort pracy w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 20171).Zwrócono uwagę, że z obowiązujących przepisów Kodeksu pracy wynika, iż bezpośrednio po wykorzystaniu ...

  Ochrona rodzicielstwa 14.11.2013
  Pracownik wracający z urlopu nie jest chroniony
  W trakcie przebywania na urlopach związanych z pełnieniem funkcji rodzicielskich pracownik podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem, a rozwiązanie stosunku pracy jest wtedy możliwe tylko wyjątkowo. Z dniem powrotu do pracy z takiego urlopu ochrona przestaje jednak obowiązywać.Z chwilą zakończenia urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu ...

  Ochrona rodzicielstwa 23.10.2013
  Matka nie pracuje – ojciec nie weźmie urlopu rodzicielskiego
  Urlop rodzicielski można wykorzystać tylko wówczas, gdy najpierw na dane dziecko wykorzystano urlop macierzyński. Pracownik-ojciec nie może wziąć urlopu macierzyńskiego od początku jego trwania. Taką interpretację potwierdziło niedawno Ministerstwo Pracy.Od 17 czerwca 2013 r. pracownicy mogą korzystać z maksymalnie 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Przysługuje na równych prawach tak ...

  Ochrona rodzicielstwa 16.10.2013
  Więcej części urlopu wychowawczego
  Możliwość podzielenia urlopu wychowawczego na 5 części, wydłużenie okresu, w jakim rodzice mogą wspólnie przebywać na urlopie oraz wyodrębnienie z ogólnego wymiaru miesiąca urlopu wychowawczego zarezerwowanego dla każdego z rodziców – to zmiany, jakie obowiązują od 1 października 2013 r.Od 1 października 2013 r. obowiązują nowe zasady udzielania urlopów wychowawczych, wprowadzone ...

  Ochrona rodzicielstwa 10.10.2013
  Wypowiedzenie wręczone tuż po urlopie macierzyńskim jest ryzykowne
  Bezwzględny zakaz rozwiązania z pracownicą stosunku pracy, wynikający z art. 177 § 1 Kodeksu pracy, nie zawsze kończy się wraz z jej powrotem do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 22 maja 2012 r. (II PK 245/11).Rozstrzygnięcie sądu dotyczyło kobiety zatrudnionej w jednej z firm na umowę o pracę na czas określony z możliwością jej ...

  Ochrona rodzicielstwa 25.09.2013
  Od 1 października 2013 r. więcej części urlopu wychowawczego
  Z początkiem października 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie urlopów wychowawczych. Rewolucji nie ma, ale zmiany są istotne – urlop wychowawczy można podzielić na więcej części, dłużej też rodzice mogą korzystać z niego w tym samym czasie.1 października 2013 r. zaczynają obowiązywać nowe zasady udzielania urlopów wychowawczych, wprowadzone nowelizacją ...

  Ochrona rodzicielstwa 19.09.2013
  Urlop rodzicielski przy umowie na zastępstwo może skończyć się szybciej
  Pracownicy zatrudnionej na umowę na zastępstwo także przysługuje urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński i rodzicielski. Z tym, że jeśli zastępca wróci, te urlopy mogą zakończyć się wcześniej. Dopóki jednak to nie nastąpi trzeba uwzględnić wniosek zastępcy o pełny urlop rodzicielski.Pracownica nie później, niż 14 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie ...

  Ochrona rodzicielstwa 12.09.2013
  Pracownika na urlopie ojcowskim nie można wezwać do pracy
  Wniosek pracownika o urlop ojcowski jest dla pracodawcy wiążący i pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu w terminie wskazanym przez pracownika. Nie może też odwołać go z tego urlopu.Pracownik ojciec wychowujący dziecko ma prawo skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Jednocześnie nie ma przeszkód, ...

  Ochrona rodzicielstwa 10.09.2013
  Zasiłek macierzyński także za urlop rodzicielski po rozwiązaniu umowy
  Pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu rodzicielskiego, w terminie wskazanym we wniosku pracownika. Jeśli pracownik wnioskuje o urlop rodzicielski wykraczający poza okres trwania umowy – po jej rozwiązaniu nadal będzie otrzymywał zasiłek macierzyński.Urlop rodzicielski w wymiarze do 26 tygodni może być wykorzystany przez pracownika (zarówno matkę, jak i ojca dziecka) w maksymalnie ...

  Ochrona rodzicielstwa 10.09.2013
  Dopuszczalny jest podział dodatkowego urlopu macierzyńskiego na części
  Dodatkowy urlop macierzyński przysługuje w wymiarze do 6 tygodni (przy urodzeniu 1 dziecka przy jednym porodzie) albo do 8 tygodni (przy urodzeniu 2 lub więcej dzieci przy jednym porodzie).  Dodatkowy urlop macierzyński może być wykorzystywany  jednorazowo albo w 2 częściach.Zatem rodzice mogą podjąć decyzję, że:żadne z nich nie będzie korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego ...