Wszystkie artykuły

  Ochrona rodzicielstwa 01.02.2013
  Wezwanie do pracy pracownika na urlopie wychowawczym
  Pracownik może pracować na urlopie wychowawczym pod warunkiem, że nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Powstaje zatem pytanie – czy jeżeli podwładny oddaje dziecko do przedszkola można wezwać go do pracy?W sytuacji, gdy pracodawca ustali, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, ma prawo wezwać pracownika do stawienia ...

  Ochrona rodzicielstwa 01.02.2013
  Umowa na zastępstwo – prawo do zasiłku macierzyńskiego
  Umowa zawarta na czas zastępstwa innego pracownika nie przedłuża się do dnia porodu. W związku z tym uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego zależy od tego, kiedy de facto pracownica urodzi dziecko.Zasiłek macierzyński przysługuje m.in. w razie urodzenia dziecka w trakcie trwania umowy o pracę. Nie jest istotne, czy do zakończenia urlopu macierzyńskiego zatrudnienie będzie trwało. ...

  Ochrona rodzicielstwa 31.01.2013
  Praca zarobkowa podczas urlopu wychowawczego
  Pracownica może jednocześnie przebywać na urlopie wychowawczym z tytułu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pracować u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę zawartej na niepełny etat.W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie ...

  Ochrona rodzicielstwa 30.01.2013
  Rodzic zastępczy też ma prawo do urlopu wychowawczego
  Z urlopu wychowawczego może skorzystać pracownik posiadający co najmniej 6-miesięczny okres zatrudnienia (chodzi tu o tzw. ogólny staż pracy), który zamierza sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem. Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje zarówno rodzicom dziecka, jak i opiekunom, którzy przyjęli dziecko na wychowanie. Rodzina zastępcza ma na celu zapewnienie dziecku opieki i wychowania, ...

  Ochrona rodzicielstwa 16.01.2013
  Obniżenie etatu zamiast urlopu wychowawczego
  Pracownik może zawnioskować o obniżenie wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi. Wykonywanie pracy na część etatu w takiej sytuacji powoduje jednak, że z pracownikiem trzeba ustalić jeszcze kwestie związane m.in. z wysokością wynagrodzenia, pracą nadliczbową czy nowymi godzinami pracy.Pracownik, który jest uprawniony do urlopu wychowawczego, ...

  Ochrona rodzicielstwa 16.01.2013
  Pracownicy w ciąży nie można zwolnić nawet po 182 dniach chorobowego
  Pracownik, który długotrwale choruje, może być zwolniony z pracy. Pracodawca może w takiej sytuacji rozwiązać umowę bez wypowiedzenia po 182 dniach i 3 miesiącach pobierania zasiłku rehabilitacyjnego. Ta zasada nie odnosi się jednak do wszystkich pracowników.Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: dłużej ...

  Ochrona rodzicielstwa 01.01.2013
  Praca podczas wychowawczego daje prawo do zasiłku chorobowego
  Podczas urlopu wychowawczego pracownik może podjąć pracę w ograniczonym zakresie. Jeżeli w trakcie wykonywania tej pracy zachoruje – ma prawo do zasiłku.Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na ...

  Ochrona rodzicielstwa 19.12.2012
  Zwolnienie lekarskie nie wpływa na dodatkowy urlop macierzyński
  Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, pracownica może zawnioskować o dodatkowy urlop macierzyński. Fakultatywną część tego urlopu można połączyć z pracą na cześć etatu. Zwolnienie lekarskie w tym okresie nie przerwie dodatkowego urlopu macierzyńskiego.Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownica może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie dodatkowego ...

  Ochrona rodzicielstwa 19.12.2012
  Urlopu ojcowskiego nie trzeba przesuwać z powodu choroby
  Pracodawca jest związany terminem wykorzystania urlopu ojcowskiego narzuconym przez pracownika. Nie powinien on następnie ulegać zmianie. W wyjątkowych okolicznościach pracodawca może zgodzić się na przesunięcie rozpoczęcia takiego urlopu.Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy ...

  Ochrona rodzicielstwa 17.12.2012
  Rozwiązanie umowy nie wpływa na zasiłek macierzyński
  Pracownica, która urodziła dziecko ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. Rozwiązanie umowy, nawet za porozumieniem stron, nie odbiera jej prawa do tego świadczenia. Pracownicy będzie należał się także zasiłek podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego, o ile o niego zawnioskuje.Zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu ...