Zmiany w prawie pracy - dłuższy urlop wychowawczy

Data: 09-11-2012 r.

Pracownikowi przysługuje 36 miesięcy urlopu wychowawczego. Zgodnie z planowanymi zmianami w prawie pracy ma on się wydłużyć do 37 miesięcy. Oznacza to m.in., że pracownik będzie dłużej chroniony przed zwolnieniem.

Projekt zmian w prawie pracy przewiduje podwyższenie wymiaru urlopu wychowawczego z 36 do maksymalnie 37 miesięcy. Nie zmieni się natomiast okres przez jaki urlop ten może być udzielany. Wciąż skorzystać z urlopu wychowawczego można maksymalnie do 4. roku życia dziecka.

Pracownik będzie miał prawo do „nieprzenaszalnej” części urlopu wychowawczego

Zgodnie z planowanymi zmianami w urlopach wychowawczych każdy z rodziców będzie miał prawo do jednego miesiąca takiego urlopu z maksymalnego wymiaru. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. W związku z tym, jeżeli rodzic zrezygnuje z takiej części urlopu wychowawczego, to wymiar wolnego na dane dziecko wyniesie 36 miesięcy. Tak samo będzie w przypadku rodzica lub opiekuna dziecka samotnie wychowującego dziecko. Natomiast w sytuacji, gdy oboje rodzice lub opiekunowie zrezygnują z „nieprzenoszalnej” części urlopu, to wymiar urlopu wychowawczego na dane dziecko wyniesie do 35 miesięcy.

W przypadku wykorzystywania części urlopu wychowawczego obejmującego „nieprzenoszalną” jego część - wymiar urlopu nie może być krótszy niż miesiąc (art. 186 § 7 Kodeksu pracy - art. 1 pkt 2 projektu zmian w przepisach).

Wydłuży się okres jednoczesnego wykorzystywania urlopu wychowawczego

Obecnie rodzice lub opiekunowie dziecka mogą korzystać z urlopu wychowawczego w jednym czasie maksymalnie przez 3 miesiące. Zgodnie z planowanymi zmianami, okres ten ma się wydłużyć do 4 miesięcy (art. 186 § 5 Kodeksu pracy - art. 1 pkt 2 projektowanej zmiany przepisów).

Proponowane zmiany będą miały zastosowanie także w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego udzielanego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, którego stan zdrowia potwierdzono orzeczeniem lekarskim o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Skąd zmiany w prawie pracy

Omawiane zmiany nie są jedynie pomysłem ustawodawcy. Ich wprowadzenie jest niezbędne ze względu na konieczność wdrożenia do prawa pracy postanowień dyrektywy Rady 201/18/UE z 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE, a także w celu osiągnięcia zgodności polskich regulacji prawnych dotyczących urlopu wychowawczego z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2010 r. w sprawie C-486/08 Zentralbetriebsrat der LandeskrankenhäuserTirols.

Podstawa prawna:

  • art. 186 Kodeksu pracy

Autor: Katarzyna Borkowska - prawnik

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26667 )
Array ( [docId] => 26667 )