Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie BHP

Autor: Ryś Paweł
Data: 23-07-2012 r.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy to na pracodawcy ciąży odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy. Nie przestrzeganie obowiązków bhp przez pracodawcę stanowi wykroczenie, a niekiedy może zostać uznane za przestępstwo.

Ogólne zasady BHP dotyczące pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ogólną zasadą dotyczącą obowiązków pracodawcy w zakresie bhp jest zasada, która stanowi, iż pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu nauki i techniki. Z tej zasady wynikają ściśle określone zadania jakie stoją przed pracodawcą. Można je podzielić na kilka grup.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Pierwsza grupa zadań, to zadania dotyczące warunków i sposobu organizacji pracy. Pracodawca ma obowiązek organizować prace w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, musi zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń.

Ponadto pracodawca ma reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.

Drugą bardzo ważną grupę obowiązków stanowią obowiązki związane z zapewnieniem ochrony zdrowia i życia pracowników. Pracodawca musi prowadzić politykę zapobiegają wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Do zadań pracodawcy należy również zapewnianie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Do trzeciej grupy zadań zaliczmy opiekę nad szczególnie ważnymi grupami pracowników. Pracodawca jest zobowiązany uwzględniać ochronę zdrowia pracowników młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych.

Czwartą grupę obowiązków stanowią obowiązki pracodawcy wobec organów nadzoru nad warunkami pracy. Po pierwsze pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

W trakcie zaś prowadzenia swojej działalności pracodawca musi zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy (najczęściej wydanych przez inspekcję pracy) oraz zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Ryś Paweł

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26730 )
Array ( [docId] => 26730 )