Nawet za złe naliczenie urlopu trzeba zapłacić tylko do 3 lat wstecz

Data: 02-02-2013 r.

Termin przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku pracy wynosi 3 lata. Po tym okresie pracownik nie może domagać się urlopu – nawet jeżeli nieudzielanie go w terminie nastąpiło z winy pracodawcy.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Pracownik może jednak wykonywać pracę nie tylko w Polsce ale też za granicą. Jeżeli udokumentuje zatrudnienie w innym państwie to należy mu zaliczyć ten czas do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych. Obecnie nie ma już znaczenia, czy praca była wykonywana w państwie Unii Europejskiej czy też nie.

To od pracodawcy zależy, które dokumenty potwierdzające pracę za granicą uzna za wystarczające. Przyjmuje się, że wystarczającymi dokumentami będą świadectwa pracy (można żądać przetłumaczenia na język polski) lub inne dokumenty potwierdzający okres zatrudnienia za granicą (np. umowa o pracę). Chociaż w przypadku umowy o pracę nie mamy pewności ile dokładnie miesięcy czy lat pracownik wykonywał swoje zadania. Nawet w przypadku umowy terminowej istnieje możliwość jej wcześniejszego rozwiązania.

Pracownikowi należy doliczyć urlop do 3 lat wstecz

Roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym stało się wymagalne, przy czym rozpoczęcie biegu tego terminu następuje bądź z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje, bądź najpóźniej z końcem pierwszego kwartału roku następnego, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy (wyrok SN z 11 kwietnia 2001 r., I PKN 367/00, OSNP 2003/2/38). Nie ma przy tym znaczenia, czy nieudzielanie urlopu przed upływem 3 lam nastąpiło z winy pracodawcy czy pracownika.

Podstawa prawna:

  • art. 154 § 1, art. 1541 § 1, art. 291 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 86 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.).

Autor: Katarzyna Pietruszyńska, radca prawny
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26763 )
Array ( [docId] => 26763 )