Termin przedawnienia odszkodowań za dyskryminację – nawet do 10 lat

Data: 16-06-2014 r.

W sprawach o odszkodowanie w związku z dyskryminacją lub nierównym traktowaniem mogą wystąpić różne podstawy odpowiedzialności – kontraktowa lub deliktowa. Okres przedawnienia w pierwszym wypadku może wynieść maksymalnie 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, a w drugim - do 3 lat – postanowienie SN z 20 maja 2014 r. (I PZP 1/14).

Osoba, wobec której naruszono zasadę równego traktowania, może zażądać przed sądem pracy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Górna granica tego odszkodowania nie została określona w przepisach. O konkretnej wysokości odszkodowania zadecyduje sąd, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności konkretnej sprawy.

Pracownik, względem którego naruszono zasadę równego traktowania w wynagradzaniu, może dodatkowo dochodzić podwyższenia wynagrodzenia, tak aby odpowiadało stawkom innych pracowników zatrudnionych na tym samym stanowisku mających podobne kwalifikacje i staż pracy (patrz: wyrok SN z 8 czerwca 2010 r., I PK 27/10). Roszczenie o odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania i roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia za pracę są od siebie niezależne.

Jak wynika z postanowienia SN z 20 maja 2014 r. (I PZP 1/14), w pewnych przypadkach termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych może wynosić 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jak podkreślił SN w uzasadnieniu tego postanowienia, w sprawie o odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania możliwe jest przyjęcie dwóch różnych reżimów odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, z którymi wiążą się odmienne okresy przedawnienia.

W pierwszym reżimie należy stosować art. 4421 Kodeksu cywilnego (kc) w związku z art. 300 kp., co oznacza, że roszczenie odszkodowawcze ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, lecz nie później niż z upływem 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W drugim reżimie znajduje zastosowanie art. 291 § 1 kp, zgodnie z którym roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Ustalenia charakteru i podstawy odpowiedzialności pracodawcy powinien każdorazowo dokonać sąd rozpoznający powództwo o naruszenie zasady równego traktowania.

Źródło:

postanowienie SN z 20 maja 2014 r. (I PZP 1/14).

Janusz Stacki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35106 )
Array ( [docId] => 35106 )