Wniosek o wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy

Autor: Styczyński Rafał
Data: 15-06-2012 r.

Coraz częściej firmy korzystają z możliwości uzyskania dotacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Stanowi to wyjście w sytuacji gdy w firmie brakuje środków na stworzenie nowego miejsca pracy.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji i warunki formalne dotacji reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. 2010, nr 10, poz. 356). Zgodnie z § 2 podmiot zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundację, zawierający:

  • oznaczenie podmiotu, w tym:

- numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

- numer identyfikacji podatkowej (NIP),

- datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

- symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

- oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;

  • liczbę stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;
  • kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania;
  • wnioskowaną kwotę refundacji;

  • szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;
  • rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych;
  • wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinni spełniać skierowani bezrobotni;
  • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji, o której mowa w § 10;
  • podpis podmiotu lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu zamierzającego wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Jeżeli chodzi o określenie formy zabezpieczenia ewentualnego zwrotu refundacji, to może je stanowić poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny, w którym przedsiębiorca wyraża zgodę na poddanie się egzekucji komorniczej.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26727 )
Array ( [docId] => 26727 )