Wszystkie artykuły

  Prawa i obowiązki pracodawcy 21.05.2015
  Pracodawca nie musi podawać powodu rezygnacji z ZFŚS
  Jeśli pracodawca chce „uwolnić się” od obowiązku tworzenia ZFŚS, konieczne są odpowiednie zapisy w regulaminie wynagradzania (bądź odpowiednio – w układzie zbiorowym pracy). Rezygnacja z ZFŚS czy też obniżenie wskaźnika odpisu na ZFŚS następuje poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów do regulaminu wynagradzania (ewentualnie układu zbiorowego) w drodze aneksu. Trzeba przy tym ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 10.12.2014
  Wypadek w drodze do pracy - oświadczenie pracownika nie wystarczy
  Oświadczenie pracownika, że uległ wypadkowi wychodząc do pracy nie jest wystarczającym dowodem w sprawie. Powinien on udowodnić, że zdarzenie ma cechy wypadku w drodze do pracy i spełnia warunki jego definicji. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 28.11.2014
  Miejsce pracy z umowy o pracę decyduje o granicach delegacji
  Strony same decydują o tym, jak określą miejsce pracy w umowie o pracę. Nie mają tu jednak pełnej dowolności. W zawodach mobilnych miejsce pracy określa się jako pewien obszar, w pozostałych – konkretny adres. Poza tym odrębne zasady dotyczą kierowców – dla nich delegacją będzie każdy wyjazd poza siedzibę firmy.Jeśli pracownik wykonuje swoje obowiązki służbowe w innym miejscu, ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 25.09.2014
  Kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS dla pracowników i emerytów
  Jedynym kryterium przyznawania ulgowych usług i świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może być sytuacja socjalna osoby uprawnionej. Natomiast szczegółowe zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS (m.in. tryb ubiegania się o te świadczenia oraz wymagane dokumenty) określa w regulaminie pracodawca. Przy czym regulamin powinien uwzględniać ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 12.09.2014
  Nawet zlikwidowany fundusz socjalny wciąż istnieje
  Z końcem września należy odprowadzić drugą ratę odpisu na fundusz socjalny w 2014 roku. Pojawia się jednak problem, co z odpisem, w przypadku gdy ZFŚS zlikwidowano w połowie roku. Najlepiej więc takiej likwidacji dokonywać na przełomie lat kalendarzowych.Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty może zrezygnować z tworzenia funduszu socjalnego w dowolnymi ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 10.09.2014
  Telefoniczne potwierdzanie danych pracownika dla banku jest ryzykowne
  Jeśli na prośbę pracownika pracodawca wystawił mu zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu, niemal na pewno może spodziewać się telefonu z banku. Jednak w takim przypadku trzeba zachować szczególną ostrożność – zanim pracodawca potwierdzi dane pracownika, musi ustalić tożsamość swojego rozmówcy, aby mieć pewność, że udziela informacji osobie upoważnionej.Pracownik, który ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 10.09.2014
  Miejsce rozpoczęcia delegacji nie może być zbyt odległe od domu lub pracy
  Chociaż to pracodawca, w poleceniu odbycia podróży służbowej, określa miejsce rozpoczęcia i zakończenia delegacji, nie ma w tym pełnej dowolności. Nie może tego uczynić w taki sposób, by omijać swoje zobowiązanie do zwrotu kosztów poniesionych w związku z podróżą służbową, czyli rozliczenia wydatków poniesionych w konsekwencji wyjazdu poza stałe miejsce pracy lub poza miejscowość ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 05.09.2014
  Informacja o warunkach zatrudnienia może zawierać przyszłe zmiany
  Każda zmiana informacji o warunkach zatrudnienia wymaga aktualizacji tej ostatniej. Są jednak zmiany, które można przewidzieć co do dnia – np. nabycie dodatkowych 6 dni urlopu. W takim przypadku odpowiedni zapis pozwala uniknąć wydawania ponownej informacji. Tak wynika z niedawnego stanowiska Ministerstwa Pracy.W ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę pracodawca musi wręczyć pracownikowi ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 04.09.2014
  Podnoszenie kwalifikacji pracownika – umowa i porozumienie szkoleniowe
  Kodeks pracy rozróżnia dwie sytuacje, gdy pracownik chce się dokształcać. Jedna z nich jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Jeżeli pracodawca chce, aby pracownik „odpracował” zainwestowaną w niego edukację, musi podpisać z podwładnym umowę szkoleniową. Można w niej przyznać pracownikowi dodatkowe uprawnienia. Należy jednak uważać, ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 04.09.2014
  Ugoda pozasądowa – zawsze na piśmie
  Konflikty pracodawców z pracownikami zdarzają się w każdej firmie. Część z nich znajduje nawet swój finał w sądzie pracy – np. spory związane z zapłatą za pracę w godzinach nadliczbowych. Wówczas sąd ma obowiązek nakłaniać strony do zawarcia ugody sadowej. Pracodawca i pracownik mogą jednak i bez namowy sądu dojść do porozumienia jeszcze przed pierwszą rozprawą lub zanim ...