Wszystkie artykuły

  Prawa i obowiązki pracownika 11.04.2014
  Za jednakowo wykonywaną pracę - jednakowe wynagrodzenie
  W ramach równego traktowania w zatrudnieniu (zakazu dyskryminacji) pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie składniki, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej niż pieniężna.Pracami o jednakowej ...

  Prawa i obowiązki pracownika 28.03.2014
  Brak zakazu konkurencji a dodatkowe prace zarobkowe
  Prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy stanowić może naruszenie obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy i uzasadniać wypowiedzenie, a w niektórych skrajnych przypadkach wręcz zwolnienie dyscyplinarne.Brak umowy o zakazie konkurencji nie oznacza, że pracodawca musi tolerować ewidentnie sprzeczne z jego interesami dodatkowe prace zarobkowe pracownika.Jednym z obowiązków ...

  Prawa i obowiązki pracownika 27.03.2014
  Zakazana jest zarówno dyskryminacja bezpośrednia, jak i pośrednia
  Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, bez względu na m.in. płeć, wiek, niepełnosprawność, rodzaj zatrudnienia i wymiar czasu pracy.Kodeks pracy zawiera przepisy zakazujące wszelkiej dyskryminacji w zatrudnieniu. Niedozwolona jest ...

  Prawa i obowiązki pracownika 21.03.2014
  Podczas zwolnienia ze świadczenia pracy można podjąć inne zatrudnienie
  Jeżeli zakaz podjęcia dodatkowego zatrudnienia nie wynika z przepisów prawa lub z umowy o zakazie konkurencji, nie ma żadnych przeszkód, aby pracownik, który w okresie wypowiedzenia został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, podjął zatrudnienie u innego pracodawcy. Pracownik może swobodnie dysponować swoim czasem wolnym i, co do zasady, podczas zatrudnienia w jednym zakładzie ...

  Prawa i obowiązki pracownika 13.03.2014
  Badania okresowe należy wykonywać w czasie pracy
  Badania okresowe i kontrolne powinny być wykonywane w miarę możliwości w godzinach pracy. Nie dotyczy to natomiast badań wstępnych, które można zlecić przed podjęciem wykonywania obowiązków. Za czas zwolnienia od pracy w związku z badaniami, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie.Osoby przyjmowane do pracy podlegają wstępnym badaniom profilaktycznym. Badania te wykonuje się przed ...

  Prawa i obowiązki pracownika 28.02.2014
  Za dodatkową pracę trzeba zapłacić, albo dać wypowiedzenie zmieniające
  Pracodawca, który nie ma pisemnej zgody pracownika na wykonywanie przez niego dodatkowych obowiązków bez podwyżki, może zostać zmuszony przez sąd do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia (I PK 185/09). Gdy pracodawca zleca pracownikowi na stałe dodatkowy rodzaj pracy obok wykonywania obowiązków wynikających z umowy o pracę, wymaga to: podwyższenia wynagrodzenia pracownika, stosownie do ...

  Prawa i obowiązki pracownika 10.01.2014
  Granice odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną pracodawcy
  Pracownik, który wskutek niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków służbowych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi za nią odpowiedzialność materialną na zasadach określonych w art. 114 i następnych Kodeksu pracy.Jeśli powstanie szkody nastąpiło z winy nieumyślnej (lekkomyślności lub niedbalstwa), wówczas podwładny odpowiada jedynie w granicach rzeczywistej ...

  Prawa i obowiązki pracownika 06.12.2013
  Nieuzasadnione obniżenie wynagrodzenia to dyskryminacja pracownika
  Różnicowanie sytuacji pracowników w zależności od posiadania przez nich dodatkowego źródła dochodu stanowi przejaw dyskryminacji. Kryterium to nie ma bowiem żadnego związku z wykonywaną pracą. Z tego względu nie jest ono racjonalne, ani sprawiedliwe (II PK 112/12).Pracownik nie może być dyskryminowany przez pracodawcę ze względu na swoją sytuację finansową. Jego dodatkowe źródła ...

  Prawa i obowiązki pracownika 07.11.2013
  Jeden z kierowników jest niekulturalny, firma może zapłacić za mobbing
  Zdarza się, że szef, prezes czy zarząd zachowują się nienagannie, a trafi się jeden grubiański kierownik działu i pracodawca zostaje oskarżony o mobbing. Zgodnie bowiem z przepisami, pracodawca powinien zapobiegać mobbingowi. Nawet, jeśli jego sprawcą miałby być inny pracownik.Istotą mobbingu jest długotrwała przemoc psychiczna mająca na celu poniżenie pracownika i doprowadzająca ...

  Prawa i obowiązki pracownika 31.10.2013
  Dyskryminowanie bezpośrednie pracowników
  Zgodnie z Kodeksem pracy dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn stanowiących kryterium dyskryminacyjne był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.W zakładzie produkcyjnym mistrzowie zarabiają więcej niż mistrzynie, mimo że wszyscy pracownicy na tym stanowisku mają takie same wykształcenie ...