Wszystkie artykuły

  Prawa i obowiązki pracownika 24.10.2013
  Termin urlopu szkoleniowego wyjątkowo można przesunąć
  Pracodawca nie może uzależniać udzielenia pracownikowi urlopu szkoleniowego od wykonania określonych obowiązków pracowniczych. Tylko w wyjątkowych przypadkach można przesunąć termin tego urlopu szkoleniowego – pamiętając jednak, aby był zachowany cel urlopu szkoleniowego (przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu).Kodeks pracy przyznaje pracownikom ...

  Prawa i obowiązki pracownika 15.10.2013
  Karę pieniężną można nałożyć tylko w określonych przypadkach
  Pracodawca może nałożyć na pracownika karę pieniężną za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia oraz stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy (np. spóźnienie, nieusprawiedliwiona ...

  Prawa i obowiązki pracownika 14.10.2013
  Wynagrodzenia nie można bezkarnie obniżać
  Ignorowanie konieczności wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia stanowi czyn zabroniony przepisami Kodeksu karnego. Pracodawcy, który dopuści się takiego naruszenia praw pracowniczych, grozi grzywna, areszt, a nawet więzienie.Naruszenie prawa pracownika do wynagrodzenia może przybrać dwie formy. Może polegać bowiem polegać na: całkowitym pozbawieniu pracownika takiego prawa (czyli odmowa ...

  Prawa i obowiązki pracownika 11.10.2013
  Zakres obowiązków nie musi ograniczać pracodawcy
  Nie trzeba wręczać pracownikom pisemnych zakresów obowiązków. Niekiedy pomagają one jednak egzekwować wykonanie zadań. Pracodawca może polecać zadania nie wymienione wprost w zakresie obowiązków, o ile zapisze taką możliwość w treści zakresu obowiązków.Żaden przepis prawa pracy nie przewiduje obowiązku tworzenia pisemnych zakresów obowiązków (nie ma też w związku z tym żadnych ...

  Prawa i obowiązki pracownika 19.09.2013
  Wypadek przy pracy możliwy też przed początkiem dniówki roboczej
  Wypadkiem przy pracy może być zdarzenie, do którego doszło już na terenie zakładu pracy, ale przed rozpoczęciem pracy. Istotny będzie więc moment przekroczenia „granicy” zakładu, a nie godzina rozpoczęcia pracy. Tak wynika z uchwały SN (III UZP 6/12).W krótkim odstępie czasowym na terenie Szpitala Powiatowego w D. wystąpiły dwa wypadki, w których poszkodowane były pracownice ...

  Prawa i obowiązki pracownika 06.09.2013
  Odpowiedzialność pracownika za straty w firmie
  Pracownik jest odpowiedzialny za poniesione straty w firmie. Zobowiązanie to zależy od tego, na podstawie jakiej umowy pełni swoje obowiązki. Gdy umyślnie spowoduje duże straty, grozi mu nawet więzienie.Jeżeli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, podlega przepisom Kodeksu pracy, które określają jego odpowiedzialność względem pracodawcy. Wyróżniane są dwa rodzaje ...

  Prawa i obowiązki pracownika 29.08.2013
  Pracownik ma do wyboru: odpracowanie albo zwrot kosztów szkolenia
  Pracodawca, który zawarł z pracownikiem umowę szkoleniową, ma prawo zapisać w niej obowiązek odpracowania szkolenia (pod rygorem zwrotu kosztów szkolenia), czyli pozostania przez pracownika w zatrudnieniu przez pewien czas po podniesieniu kwalifikacji. Jest to jednak możliwe, tylko pod warunkiem że pokrył pracownikowi jakiekolwiek koszty podnoszenia kwalifikacji (np. zapłacił w całości ...

  Prawa i obowiązki pracownika 28.07.2013
  Odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy
  Jeżeli pracodawca poniósł szkodę spowodowaną przestępstwem pracownika, może zażądać od niego odszkodowania - także wówczas, gdy bezpośrednio poszkodowanym nie był sam pracodawca, ale np. kontrahenci jego firmy – tak wynika z wyroku SN z 3 lipca 2013 r. (I PK 277/12).Wskazany wyrok SN zapadł w następującej sprawie: Adam H. był właścicielem firmy C., która działała w branży ...

  Prawa i obowiązki pracownika 24.06.2013
  Na umowie zlecenia trzeba chronić tajemnicę przedsiębiorstwa
  W umowie zlecenia można zawrzeć zapis zobowiązujący zleceniobiorcę do nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa. Inspekcja w ramach kontroli nie powinna uznać tego za cechę umowy o pracę. Przynajmniej w przypadku, jeśli inne cechy nie wskazują na istnienie stosunku pracy.Przepisy dotyczące umów zleceń nie regulują kwestii ochrony informacji niejawnych. A zatem nic nie stoi na przeszkodzie, ...

  Prawa i obowiązki pracownika 24.06.2013
  Równoległe zatrudnienie: delegacja tu oznacza urlop tam
  Pracownik musi wykonywać obowiązki pracodawcy, m.in. udania się w podróż służbową. W przypadku równoległego zatrudnienia u dwóch pracodawców może to być kłopotliwe. Nie zwalnia to jednak pracownika z ww. obowiązku. U drugiego pracodawcy pracownik musi więc skorzystać z urlopu albo np. poprosić o urlop bezpłatny. W przypadku równoległego zatrudnienia, jeśli delegacja u jednego ...