Wszystkie artykuły

  Prawa i obowiązki pracownika 20.06.2013
  Mienie powierzane pracownikowi może być różne
  Niezależnie od tego, jakie mienie powierza pracownikowi pracodawcy, jeśli chce, aby pracownik odpowiadał za nie materialnie, musi je prawidłowo powierzyć. Musi też zapewnić odpowiednie warunki zabezpieczenia powierzonych rzeczy.Pracodawca może powierzyć konkretnemu pracownikowi: do wyliczenia: - pieniądze, oraz do zwrotu:- papiery wartościowe (np. weksle, akcje, obligacje),- kosztowności,- ...

  Prawa i obowiązki pracownika 10.06.2013
  Na nałożenie kary porządkowej jest mało czasu
  Pracodawca powinien wręczyć pracownikowi zawiadomienie o nałożeniu kary porządkowej w ciągu 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego. Nieobecność pracownika w pracy, już po jego wysłuchaniu, nie wpływa na zawieszenie biegu terminu przedawnienia.W procesie nakładania kary porządkowej można wyróżnić 3 etapy postępowania: powzięcie wiadomości o naruszeniu ...

  Prawa i obowiązki pracownika 22.05.2013
  Urlop szkoleniowy – tak, finansowanie nauki – niekoniecznie
  Pracownik, który szkoli się, może uzyskać od pracodawcy świadczenia ułatwiające naukę. Jednakże jedynie pracownik, który podnosi kwalifikacje za zgodą pracodawcy lub z jego inicjatywny może domagać się płatnych zwolnień od pracy, oraz urlopu szkoleniowego (i innych świadczeń – jeśli pracodawca zechce je przyznać).Jeśli pracownik podnosi kwalifikacje bez zgody pracodawcy (i bez ...

  Prawa i obowiązki pracownika 17.05.2013
  Diety z tytułu podróży służbowych a składki na ZUS
  Nie jest podróżą służbową wykonywanie przez pracownika, zatrudnionego na stanowisku serwisanta, usług serwisowych u klientów, których siedziby znajdują się na określonym w umowie o pracę obszarze, będącym miejscem wykonywania pracy.W wyroku z10 października 2012 r. (II UK 72/12) Sąd Najwyższy podkreślił, że zgodnie z przepisami ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń ...

  Prawa i obowiązki pracownika 06.05.2013
  Rodzaj kary porządkowej trzeba uzależnić od przewinienia
  Kodeks określa, jakie kary można stosować za poszczególne naruszenia. Pracodawca nie ma więc w tym zakresie pełnej swobody. Co więcej – za zastosowanie złej kary można dodatkowo zapłacić.Upomnienie lub naganę można wymierzyć w każdym przypadku, w którym dopuszczalna jest kara porządkowa, a więc za: nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, nieprzestrzeganie ...

  Prawa i obowiązki pracownika 29.04.2013
  Samo wykonywanie dodatkowej pracy nie uzasadnia zwolnienia
  Pracownik bez zgody i wiedzy pracodawcy może podejmować inną działalność zarobkową, chyba że działalność ta jest konkurencyjna, a pracodawca w czasie trwania stosunku pracy zawrze z pracownikiem pisemną umowę o zakazie konkurencji.Pracownikowi w czasie zatrudnienia nie można zakazać prowadzenia jakiejkolwiek innej działalności, chyba że jest to działalność konkurencyjna wobec ...

  Prawa i obowiązki pracownika 22.04.2013
  Nagroda jubileuszowa dla pracownika przechodzącego na emeryturę
  Dla pracowników instytucji kultury przechodzących na emeryturę przewiduje się wyjątkowe regulacje. Podwładnemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.Pracownicy instytucji kultury inni niż pracownicy artystyczni, za wieloletnią pracę otrzymują nagrodę jubileuszową w wysokości: po ...

  Prawa i obowiązki pracownika 20.04.2013
  Pracodawca może przypadkowo zgodzić się na dokształcanie pracownika
  Kodeks pracy przewiduje dwie formy podnoszenia kwalifikacji. Pracownik może dokształcać się z inicjatywy pracodawcy lub bez jego zgody. W sytuacji, gdy pracownik uzupełnia wiedzę z aprobatą pracodawcy może liczyć na dodatkowe uprawnienia. Pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych (art. 17 i art. 94 pkt 6 Kodeksu prac), co jednak nie jest równoznaczne ...

  Prawa i obowiązki pracownika 20.04.2013
  Wniosek o obniżony wymiar czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego
  Pracodawca musi zgodzić się na wniosek pracownicy o pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego. Nawet jeżeli podwładna nie określi w dokumencie końcowego terminu takiej pracy, nie oznacza to, że doszło do porozumienia stron w zakresie bezterminowego obniżenia wymiaru etatu.Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego następuje w oparciu o wniosek ...

  Prawa i obowiązki pracownika 20.04.2013
  Inne źródło dochodu pracownika a dyskryminacja płacowa
  Różnicowanie sytuacji pracowników w zależności od posiadania przez nich dodatkowego źródła dochodu stanowi przejaw dyskryminacji płacowej, bowiem zastosowane kryterium nie ma żadnego związku z wykonywaną pracą. Co za tym idzie, nie jest ani racjonalne, ani sprawiedliwe.Jolanta A. od 1 września 1992 r. do 31 sierpnia 2005 r. pracowała w Fundacji N. jako nauczyciel mianowany za wynagrodzeniem ...