Wszystkie artykuły

  Prawa i obowiązki pracownika 30.10.2012
  Reakcja pracownika na zastosowanie kary nagany lub upomnienia
  Kara porządkowa w postaci nagany bądź upomnienia może być zastosowana wobec pracownika w przypadku niepraktykowania przez niego ustalonej organizacji i porządku pracy, w tym przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy czy też nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.Kiedy kara porządkowa może być zastosowana W sytuacjach określonych w kodeksie pracy pracodawca ma możliwość ...

  Prawa i obowiązki pracownika 15.10.2012
  Jakie uprawnienia posiada pracownik, który zostaje skierowany na szkolenie
  Kwalifikacje zawodowe pracownika to jego wiedza i umiejętności, które są wymagane do wykonywania przez niego pracy na określonym stanowisku, w określonej branży. Im wyższe kwalifikacje posiada dana osoba, tym ma większą szansę na podjęcie atrakcyjnej pracy lub uzyskanie awansu.Regulację dotyczącą podnoszenia kwalifikacji zawodowych można znaleźć w Kodeksie pracy. Zgodnie z przepisami ...

  Prawa i obowiązki pracownika 31.08.2012
  Kiedy pracownik może wstrzymać się od pracy ze względów bezpieczeństwa
  W niektórych sytuacjach pracownikowi przysługuje prawo do powstrzymania się od wykonywania określonej pracy ze względów bezpieczeństwa. Może to zrobić między innymi gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, jeżeli: warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają ...

  Prawa i obowiązki pracownika 29.07.2012
  Czy pracownik może się powstrzymać od niebezpiecznej pracy
  Pracownik ma prawo pracować w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają zasadą BHP i stwarzają zagrożenie pracownik ma powstrzymać się od wykonywania pracy. Powstrzymanie się od pracy niebezpiecznejPrawem pracownika w zakresie BHP jest przede wszystkim prawo do powstrzymania się od pracy, która nie odpowiada przepisom bezpieczeństwa i higieny ...

  Prawa i obowiązki pracownika 29.07.2012
  Jakie obowiązki w zakresie BHP ma pracownik
  Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi pracę w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Jednak również na pracowniku ciążą określone obowiązki w zakresie BHP, których niedopełnienie może stanowić podstawę do ukarania pracownika karą porządkową lub pieniężną. Obowiązki pracownika z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie ...

  Prawa i obowiązki pracownika 13.07.2012
  Zakaz konkurencji w czasie zatrudnienia
  Jeżeli pracodawca zaproponował Ci zawarcie umowy o zakazie konkurencji, to - zanim ją podpiszesz - warto wiedzieć jakie skutki wynikają dla Ciebie z zawarcia takiej umowy i co się stanie gdy odmówisz jej podpisania. Zakaz konkurencji Zgodnie z art. 1011 § 1 kodeksu pracy, zakaz konkurencji polega na zakazaniu pracownikowi prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy oraz zakazaniu ...

  Prawa i obowiązki pracownika 13.07.2012
  Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy
  Kodeks pracy zezwala za ograniczenie działalności konkurencyjnej pracownika po ustaniu stosunku pracy. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji na okres po ustaniu stosunku pracy znacznie ogranicza jednak Twoje możliwości zarobkowania po ustaniu stosunku pracy z aktualnym pracodawcą.Dla kogo zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy Zakaz konkurencji może być wprowadzony dla pracownika mającego ...

  Prawa i obowiązki pracownika 15.05.2012
  Czy przysługuje wynagrodzenie za przestój w pracy
  Za urlop bezpłatny nie należy się pracownikowi wynagrodzenie, natomiast za przestój spowodowany przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy - tak. W tym ostatnim przypadku pracownikowi należy się wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Jak wiadomo pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną.Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ...

  Prawa i obowiązki pracownika 11.04.2012
  Prawa zatrudnienionych w firmie przejętej przez innego pracodawcę
  Przejęcie firmy przez nowego pracodawcę może nastąpić w wielu formach. Kodeks pracy reguluje tzw. przejście zakładu pracy, czyli przejęcie firmy lub jej części (np.: jednego zakładu lub jednego działu) przez zupełnie inny podmiot. W praktyce najczęściej przejście zakładu pracy jest skutkiem sprzedaży, dzierżawy zakładu pracy lub jego części. Nie mamy do czynienia z przejściem ...