Experto24.pl https://www.experto24.pl Porady ekspertów, narzędzia, specjaliści PL-pl Sat, 19 Aug 2017 09:34:02 +0200 Za jakie prace płacić doradcy pozyskującemu dla nas zewnętrzne dotacje https://www.experto24.pl/kadry/instytucje-kultury/za-jakie-prace-placic-doradcy-pozyskujacemu-dla-nas-zewnetrzne-dotacje.html be596a21b93c5845e4c504afe0c0c2f4 Tue, 01 Aug 2017 08:37:37 +0200 Experto24.pl Na rynku istnieje wiele firm consultingowych, które w sposób profesjonalny pozyskują w naszym imieniu dotacje, pobierając z tego tytułu wynagrodzenie. Współpraca z tego typu firmami jest na pewno dogodna – zwłaszcza jeśli na wystąpienie o dotację mamy niewiele czasu – jednak wybierając konkretnego doradcę, należy pamiętać, aby wynegocjować możliwie najkorzystniejszy model współpracy. < Za jakie prace płacić doradcy pozyskującemu dla nas zewnętrzne dotacje

Za jakie prace płacić doradcy pozyskującemu dla nas zewnętrzne dotacje

Experto24.pl

Na rynku istnieje wiele firm consultingowych, które w sposób profesjonalny pozyskują w naszym imieniu dotacje, pobierając z tego tytułu wynagrodzenie. Współpraca z tego typu firmami jest na pewno dogodna – zwłaszcza jeśli na wystąpienie o dotację mamy niewiele czasu – jednak wybierając konkretnego doradcę, należy pamiętać, aby wynegocjować możliwie najkorzystniejszy model współpracy. 

Współpraca z doradcą odbywa się najczęściej na podstawie umowy zlecenia. Zgodnie z głównymi założeniami takiej umowy doradca zobowiązuje się – za wynagrodzeniem – pozyskać dla nas dofinansowanie z dostępnych źródeł krajowych lub zagranicznych. Dofinansowanie pozyskiwane jest na konkretny projekt, do którego doradca dopasowuje właściwe źródła dofinansowania. Nierzadko zdarza się również, że projekt nabiera ostatecznego kształtu przy udziale doradcy, z pomocą którego założenia inwestycji są dostosowywane pod konkretne źródło dofinansowania w danej chwili dostępne. Umowy świadczenia usług doradczych mogą mieć również charakter umów ramowych i dotyczyć stałego wyszukiwania dofinansowania na wszystkie inwestycje w danym czasie.

Jakie zalety ma zatrudnienie profesjonalnego doradcy:

 • sprawnie wyszuka wszystkie dostępne w danej chwili źródła dofinansowania,
 • realnie oszacuje prawdopodobieństwo uzyskania dotacji,
 • zmodyfikuje niekwalifikujący się do dofinansowania projekt w taki sposób, aby wpisywał się w określony program pomocowy,
 • zminimalizuje nasze kontakty z urzędami przyznającymi dofinansowanie, 
 • zaoszczędzi nam czas wymagany na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i będzie pilnował wszystkich terminów,
 • unikniemy podstawowych błędów formalnych lub merytorycznych, które mogłyby się przyczynić do nieprzyznania dofinansowania,

Należy także pamiętać, że w celu prawidłowego wykonania umowy pewne obowiązki ciążą również na kliencie. Otóż obsługiwana przez doradcę jednostka powinna wyznaczyć osobę umocowaną do kontaktów z doradcą oraz do odbierania i podpisywania korespondencji wymienianej z instytucją wdrażającą dany program pomocowy. Ponadto wyznaczona osoba lub osoby powinny być dostępne w celu udzielania na bieżąco doradcy szczegółowych informacji odnośnie projektu, a także w celu podpisywania w wyznaczonym terminie wszelkich wymaganych da przez dany program dokumentów (poprawki, wnioski o płatność, dodatkowe wyjaśnienia i załączniki).

Maciej Lipka, specjalista w zakresie pozyskiwania dotacji ze źródeł publicznych

dotacje

2017 © Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
]]>
ZUS przy umowach z artystami – najnowszy wyrok SN https://www.experto24.pl/kadry/instytucje-kultury/zus-przy-umowach-z-artystami-najnowszy-wyrok-sn.html 4e5756874fac3c8860040d3a53760183 Tue, 06 Jun 2017 15:36:01 +0200 Experto24.pl < ZUS przy umowach z artystami – najnowszy wyrok SN

ZUS przy umowach z artystami – najnowszy wyrok SN

Experto24.pl

Umowa o dzieło to wyjątek dla ubezpieczeń społecznych – zdecydował Sąd Najwyższy w wyroku z 2 czerwca 2017 r. (sygn. akt III UK 147/16). Zgodnie z nim umowa zawarta z twórcą lub artystą nie zawsze będzie umową o dzieło. Może nią być, jeżeli przedmiot będzie skonkretyzowany, a umowa nie kładzie nacisku na czynności wykonawcy (przygotowanie, wykonanie itp.), wówczas dopiero może być kwalifikowana jako umowa o dzieło, a nie zlecenie.

Szczeciński Zamek Książąt Pomorskich, jako wojewódzka instytucja kultury, zatrudniał na podstawie umów o dzieło wiele osób do realizacji różnych wydarzeń kulturalnych i muzycznych. Na ich podstawie muzycy wykonywali koncerty, aktorzy grali w przedstawieniach scenicznych, zaś konferansjerzy prowadzili koncerty i występy muzyków i aktorów.

W związku z przeprowadzonymi kontrolami ZUS zakwestionował jednak szereg z tych umów, uznając je za umowy o świadczenie usług (zwane potocznie umowami zlecenia). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych umowy takie są podstawą do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowym i wypadkowym oraz zdrowotnym), w przeciwieństwie do umów o dzieło.

W przypadku pierwszych siedmiu współpracowników (wśród których znaleźli się aktorzy, muzycy oraz konferansjerzy) Zamek odwołał się od decyzji ZUS nakładającej na instytucję obowiązek zapłaty składek od wynagrodzeń wypłacanych współpracownikom.

Orzeczenia sądów i rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego

Sądy jednak oddaliły we wszystkich przypadkach odwołania i apelacje. Sąd Najwyższy także oddalił skargę kasacyjną Zamku z jednym wyjątkiem – w przypadku umowy zawartej z Szymonem K., dziennikarzem i konferansjerem, orzeczenie II instancji zostało uchylone a sprawa skierowana do ponownego rozpoznania. W tym jedynym – wyjątkowym wypadku – decyzja ZUS została podważona, gdyż redaktor K., poza przygotowaniem i prowadzeniem koncertu na Zamku, miał także przygotować autorskie tłumaczenia tekstów piosenek. Wprawdzie SN wskazywał, że wykonywanie tłumaczeń jest zasadniczo usługą, ale w tym wypadku mamy do czynienia z autorskim dziełem, wykonanym jednorazowo na zamówienie instytucji, w dodatku z elementami adiustacji i własnej redakcji tekstu, co podważa twierdzenie, iż było to „proste” wykonanie czynności tłumacza. Zdaniem SN takie ukształtowanie umowy wskazuje, że przedmiotem kontraktu było dzieło, a nie czynności usługowe, co wyklucza obowiązek ubezpieczeniowy.

W pozostałych wypadkach SN uznał decyzje ZUS za prawidłowe. Wskazał, że w przypadku umów na podstawie których wykonywane są czynności zarobkowe, strony mogą różnie ukształtować stosunki prawne. Ale nie mogą decydować o ubezpieczeniu społecznym. Objęcie ubezpieczeniem społecznym następuje z mocy prawa, strony nie mogą tego obowiązku wyłączyć umową.

SN przyjął, że nie istnieją konkretne rodzaje prac, które mogą być wykonywane tylko na podstawie jednego rodzaju umowy. Sam zaś fakt, że wykonujący umowę jest twórcą lub artystą, a efekty prac podlegają ochronie przez prawo autorskie nie oznacza automatycznie, że z taką osobą zawsze zawiera się umowę o dzieło.

Zdaniem SN jeżeli dana osoba podejmuje jakąkolwiek pracę najemną, to co do zasady osoba ta powinna korzystać z zabezpieczenia społecznego. Wynika to z zasady równego traktowania ubezpieczonych określonej w art. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

To oznacza, że prace, których efekty finansowe nie będą objęte ubezpieczeniem społecznym (czyli nie będą podlegały oskładkowaniu) mają charakter wyjątku od reguły. Tym samym strony ustalając wzajemne prawa i obowiązki w ramach danego stosunku prawnego muszą skonkretyzować i dokładnie określić przedmiot umowy. Jeżeli brak jest konkretnego przedmiotu, wówczas nie może być mowy o efekcie umowy – dziele, a umowa taka nie może być umową o dzieło.

Jakie są konsekwencje wyroku dla instytucji kultury

Wyrokiem tym SN w pewnym sensie podsumował poglądy wyrażone już we wcześniejszych orzeczeniach dotyczących umów o dzieło. SN wskazywał już, że skoro wola stron nie może zmieniać ustawy, to strony nie mogą nazwać umową o dzieło zobowiązania, którego przedmiotem nie jest dzieło w rozumieniu art. 627 kc, co dotyczy w szczególności sytuacji, w której wykonawca cudzego utworu (muzycznego, scenicznego, tanecznego itp.) zawiera umowę, której przedmiotem jest tylko odtworzenie tego utworu; umowa taka jest umową o świadczenie usług a nie umową o dzieło ze wszystkimi tego konsekwencjami, także w zakresie oskładkowania tej umowy (zob. wyrok z 1 lutego 2017 r., sygn. akt I UK 38/16). Oznacza to, że wykonywanie pracy na rzecz danego podmiotu najpierw będzie „testowane” pod kątem ustalenia, czy jest to umowa której głównym elementem jest wykonywanie pewnych czynności, czy też posiada ona konkretny i weryfikowalny przedmiot. Jeżeli przewagę w umowie mają czynności (przygotowanie, wykonanie) to taka umowa będzie uznana za zlecenie (świadczenie usług) i możliwe że będzie oskładkowana.

Michał Culepa

ubezpieczenia społeczne, umowa o dzieło

2017 © Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
]]>
Nagrody w kulturze - zespołowe czy indywidualne https://www.experto24.pl/kadry/instytucje-kultury/nagrody-w-kulturze-zespolowe-czy-indywidualne.html 5a2e37df2ddbea4c91832de30f03572b Wed, 24 May 2017 11:05:23 +0200 Experto24.pl Jeżeli nagroda uzyskana w konkursie festiwalowym jest nagrodą zespołową, przysługuje ona każdemu członkowi zespołu z osobna, chyba że co innego wynika z regulaminu konkursu.< Nagrody w kulturze - zespołowe czy indywidualne

Nagrody w kulturze - zespołowe czy indywidualne

Experto24.pl

Jeżeli nagroda uzyskana w konkursie festiwalowym jest nagrodą zespołową, przysługuje ona każdemu członkowi zespołu z osobna, chyba że co innego wynika z regulaminu konkursu.

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przewiduje, że nagrody za działalność kulturalną mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

Zasady przyznawania nagród określa uchwała właściwej jednostki samorządowej – organizatora instytucji kultury. W przypadku gdy instytucja kultury sama organizuje konkurs lub festiwal z nagrodami, wówczas w odniesieniu do rozliczenia nagrody istotną kwestią jest to, czy nagroda była przyznana indywidualnie, czy zespołowo.

Jeżeli – w przypadku wskazanym w pytaniu – mamy do czynienia z nagrodą zespołową (przyznaną zespołowi, a nie instytucji, co nie zostało w pytaniu dookreślone, zakładam, że nagroda przyznana jest na rzecz zespołu), generalną zasadą jest, że należy tą należność podzielić pomiędzy poszczególnych członków zespołu. Na pewno nie należy dokonywać wypłaty na prywatny rachunek jednej osoby – np. instruktora odpowiedzialnego za zespół. Nie jest on bowiem jedynym nagrodzonym i nie on powinien rozdzielać kwoty nagród.

Nagroda zbiorowa powinna zostać zatem rozdzielona pomiędzy członków zespołu, w równych częściach – chyba, że co innego wynika z regulaminu festiwalu.

Każdy z członków powinien swoją część nagrody osobiście odebrać (wypłata powinna nastąpić do rąk członków zespołu lub przelewem na ich rachunki bankowe – jeżeli tak poszczególni członkowie zdecydują i podadzą numery kont).

Z punktu widzenia podatkowego każda z kwot powinna być rozliczana indywidualnie, jako odrębny przychód każdego członka zespołu z osobna. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli kwota nagrody w konkursie z dziedziny nauki, kultury, sztuki i sportu oraz dziennikarstwa nie przekracza 760 zł, kwota ta zwolniona z opodatkowania. Jeżeli natomiast kwota przekroczy 760 zł, cała nagroda podlega opodatkowaniu ryczałtowym podatkiem w wysokości 10% kwoty wygranej.

Podstawa prawna:
 • Art. 7a ust. 2 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 862).
 • Art. 21 ust. 1 pkt 68, art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).
Michał Culepa, specjalista w zakresie instytucji kultury
2017 © Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
]]>
Zawieramy kolejną umowę. Czy okres rozliczeniowy liczymy oddzielnie? https://www.experto24.pl/kadry/czas-pracy/zawieramy-kolejna-umowe-czy-okres-rozliczeniowy-liczymy-oddzielnie.html e2a7c33ae5089779aef280523007c554 Fri, 19 May 2017 18:27:20 +0200 Experto24.pl Załóżmy, że pracownik miał jedną umowę do marca, a kolejną zaczyna od 1 kwietnia. A tymczasem okres rozliczeniowy czasu pracy obejmuje 2 miesiące – marzec i kwiecień. Jak rozliczać czas pracy – łącznie w marcu i kwietniu? Czy oddzielnie, bo były dwie umowy o pracę?< Zawieramy kolejną umowę. Czy okres rozliczeniowy liczymy oddzielnie?

Zawieramy kolejną umowę. Czy okres rozliczeniowy liczymy oddzielnie?

Experto24.pl

Załóżmy, że pracownik miał jedną umowę do marca, a kolejną zaczyna od 1 kwietnia. A tymczasem okres rozliczeniowy czasu pracy obejmuje 2 miesiące – marzec i kwiecień. Jak rozliczać czas pracy – łącznie w marcu i kwietniu? Czy oddzielnie, bo były dwie umowy o pracę?

Każdą z umów traktujemy odrębnie

Na wstępie zaznaczyć należy, że każdy z łączących pracownika z pracodawcą stosunków prawnych powinien być rozliczony oddzielnie. Przepisy prawa pracy przewidują w tym zakresie jedynie nieliczne wyjątki, np. dotyczący możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w ramach kolejnej umowy o pracę. Analogicznego przepisu nie ma jednak w zakresie rozliczania czasu pracy pracowników.  Dlatego też, cały czas pracy pracownika powinien być rozliczony odrębnie w ramach każdej z zawartych z nim umów o pracę, również gdy pomiędzy zakończeniem poprzedniego stosunku pracy, a rozpoczęciem się kolejnego nie ma ani jednego dnia przerwy.

Koniec umowy kończy też okres rozliczeniowy

A zatem, w przypadku zakończenia przez pracownika stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego, okres od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego do dnia zakończenia stosunku pracy jest właściwym okresem rozliczeniowym dla takiego pracownika. W tak zakreślonym okresie dokonuje się zatem rozliczenia całego faktycznie przepracowanego przez pracownika czasu pracy.

Obliczenia wymiaru czasu pracy w przypadku „skróconego” okresu rozliczeniowego dokonuje się na takich samych zasadach jak w przypadku obliczania wymiaru czasu pracy dla pełnego okresu rozliczeniowego tj. zgodnie z art. 130 k.p.  Jeżeli więc zakończenie umowy i skrócenie tym samym okresu rozliczeniowego spowoduje powstanie nadgodzin, należy je zrekompensować.

Więcej na ten temat można przeczytać „Aktualnościach kadrowych”.

Podstawa prawna:

art. 130, art. 151[6] ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666).

Joanna Stępniak

okres rozliczeniowy czasu pracy

2017 © Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
]]>
Kto może stosować system zadaniowy? https://www.experto24.pl/kadry/czas-pracy/kto-moze-stosowac-system-zadaniowy.html 90d661c96f7110752864effde2eb9836 Fri, 19 May 2017 18:22:38 +0200 Experto24.pl System zadaniowy można stosować tylko wobec niektórych pracowników. Jednak katalog takich osób może być dość szeroki.< Kto może stosować system zadaniowy?

Kto może stosować system zadaniowy?

Experto24.pl

System zadaniowy można stosować tylko wobec niektórych pracowników. Jednak katalog takich osób może być dość szeroki.

System zadaniowego czasu pracy możemy stosować jedynie wobec niektórych pracowników. Jego wprowadzenie jest bowiem możliwe tylko wówczas, gdy jest to uzasadnione jedną z trzech przesłanek:

1)     rodzajem pracy,

2)     jej organizacją lub

3)     miejscem wykonywania pracy.

Wprowadzenie systemu zadaniowego uzasadnione jest ze względu na rodzaj pracy w przypadku, gdy pracownik pracuje na stanowisku twórczym (architekt, informatyk programista, dziennikarz).

Zadaniowy czas pracy może być uzasadniony również organizacją pracy.  Na przykład wtedy, gdy pracodawca tak organizuje pracę, że rozlicza pracowników z wykonanych zadań, a nie konkretnych godzin pracy.

Miejsce pracy uzasadnia wprowadzenie zadaniowego czasu pracy w przypadku pracowników, którzy wykonują pracę na szeroko wyznaczonym obszarze, np. na terenie województwa, co zdarza się w przypadku przedstawicieli handlowych, medycznych, farmaceutycznych, akwizytorów, dozorców domów, serwisantów. Są to zatem przypadki, kiedy utrudnione jest wykonywanie bieżącej kontroli nad pracownikiem w trakcie świadczenia przez niego pracy.

Uwaga! Systemu zadaniowego nie możemy stosować, gdy pracodawca z góry narzuca pracownikom godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. W zadaniowym czasie pracy to sam pracownik podejmuje bowiem decyzję, kiedy dokładnie będzie pracował, a kiedy odpoczywał.

Więcej na ten temat można przeczytać w „Doradcy Kadrowego”.

Podstawa prawna:

art. 129, art. 135 - 137, art. 140, art. 140[1], art. 149 § 2, § 2[1], art. 151 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).

Iwona Jaroszewska-Ignatowska Szymon Sokolik

system czasu pracy

2017 © Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
]]>
Pracownik nie spełnia oczekiwań – jak opisać przyczynę wypowiedzenia? https://www.experto24.pl/kadry/zatrudnianie-i-zwalnianie/pracownik-nie-spelnia-oczekiwan-jak-opisac-przyczyne-wypowiedzenia.html 6da0f0215e38d219f5cd2ea9005e2e91 Fri, 19 May 2017 18:13:43 +0200 Experto24.pl Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony musi być prawdziwa, aktualna i zrozumiała dla pracownika. O tym, czy zachowanie pracownika uzasadnia zwolnienie go w takim trybie decyduje pracodawca, a w razie sporu sąd.< Pracownik nie spełnia oczekiwań – jak opisać przyczynę wypowiedzenia?

Pracownik nie spełnia oczekiwań – jak opisać przyczynę wypowiedzenia?

Experto24.pl

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony musi być prawdziwa, aktualna i zrozumiała dla pracownika. O tym, czy zachowanie pracownika uzasadnia zwolnienie go w takim trybie decyduje pracodawca, a w razie sporu sąd.

Wypowiadając umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony pracodawca musi wskazać pracownikowi w piśmie rozwiązującym umowę przyczynę wypowiedzenia. Przyczyna ta musi być prawdziwa i aktualna oraz odpowiednio sformułowana, aby pracownik wiedział „dlaczego jest zwalniany”. W  przeciwnym przypadku może być np. podstawą sądowego przywrócenia zwolnionego do pracy. Przyczyna wypowiedzenia nieprawdziwa, niekonkretna, niejasna, czy zbyt ogólna powoduje bowiem, że wypowiedzenie jest wprawdzie skuteczne, lecz wadliwe, a pracownik może je kwestionować przed sądem pracy.

Kodeks pracy nie precyzuje co może być powodem zwolnienia pracownika pozostawiając ostateczną decyzję pracodawcy. Zanim jednak pracodawca zwolni pracownika, powinien przeanalizować wszystkie okoliczności. Pomocne może okazać się orzecznictwo Sądu Najwyższego zawierające wskazówki ułatwiające ocenę.

Relacje z zespołem co najmniej poprawne

Przykładowo w wyroku z 5 lipca 2011 r., I PK 21/11 SN uznał, że umiejętność pracy w zespole umożliwia prawidłowe funkcjonowanie w strukturze zakładu pracy i dlatego od każdego pracownika wymagane są co najmniej poprawne relacje z tym zespołem. Nawet niezawiniona przez pracownika nieumiejętność pracy w zespole może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę (wyrok SN z 15 kwietnia 1999 r., I PKN 14/99, OSNAPiUS 2000 nr 12, poz. 469).

Krytyka ma swoje granice

Przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie może być również przekroczenie granic dopuszczalnej krytyki pracodawcy lub przełożonych. Zdaniem SN pracownik może otwarcie, krytycznie i we właściwej formie wypowiadać się w sprawach dotyczących organizacji pracy. Jednakże granice zostaną przekroczone gdy pracownik odnosi się do pracodawcy lub innych pracowników w sposób obraźliwy, ordynarny, używając słów wulgarnych. Wyrażana w obecności innych pracowników w obraźliwych słowach dezaprobata dla decyzji prezesa czy kierownika zakładu pracy usprawiedliwia utratę zaufania do pracownika i wypowiedzenie, które jest zwykłym sposobem rozwiązania umowy o pracę (wyr. SN 7.9.2000 r., I PKN 11/00, OSNP 2002/6/139, z wyr. SN z 23.9.2004 r., I PK 487/03).

Więcej na ten temat można przeczytać w „Doradcy Kadrowego”.

Podstawa prawna:

art. 30 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666, ze zm.).

Katarzyna Wrońska-Zblewska

powody wypowiedzenia umowy

2017 © Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
]]>
Do 31 maja trzeba dokonać odpisu na ZFŚS https://www.experto24.pl/kadry/prawa-i-obowiazki-pracodawcy/do-31-maja-trzeba-dokonac-odpisu-na-zfss.html 6d9e6ca930f93c5a80ffc1cd954403f0 Wed, 10 May 2017 10:44:09 +0200 Experto24.pl W 2017 r. wzrosła kwota odpisów na ZFŚS. Ustalenia ich wysokości należy dokonywać na podstawie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r. wynoszącego 3.161,77 zł. Na wpłatę pierwszej raty jest czas do 31 maja, później firma może być obciążona grzywną.< Do 31 maja trzeba dokonać odpisu na ZFŚS

Do 31 maja trzeba dokonać odpisu na ZFŚS

Experto24.pl

W 2017 r. wzrosła kwota odpisów na ZFŚS. Ustalenia ich wysokości należy dokonywać na podstawie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r. wynoszącego 3.161,77 zł. Na wpłatę pierwszej raty jest czas do 31 maja, później firma może być obciążona grzywną.

Odpis podstawowy wynosi:

 • na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy - 37,5% podstawy,
 • na jednego pracownika, wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych - 50% podstawy,
 • na jednego pracownika młodocianego:
  • w pierwszym roku nauki - 5% podstawy,
  • w drugim roku nauki - 6% podstawy,
  • w trzecim roku nauki - 7% podstawy.

Pracodawca tworzący zfśs obligatoryjnie, dokonują wpłat na wyodrębnione konto funduszu socjalnego w dwóch ratach:

 • pierwszej, płatnej do 31 maja danego roku - w wysokości co najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego,
   
 • drugiej, płatnej do 30 września danego roku - w kwocie stanowiącej różnicę między pełnym rocznym odpisem (uwzględniającym także zwiększenia dobrowolne), a kwotą przelaną do końca maja.

W celu ustalenia, ile pieniędzy należy przekazać w powyższych terminach na rachunek ZFŚS na początku roku należy oszacować planowany, średnioroczny stan zatrudnienia, poprzez:

 • skalkulowanie przeciętnej liczby zatrudnionych (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) w poszczególnych miesiącach,
 • dodanie stanów zatrudnienia ze wszystkich 12 miesięcy danego roku,
 • podzielenie otrzymanej sumy przez 12.

Do końca grudnia każdego roku pracodawcy są zobligowani do skorygowania odpisu na ZFŚS. Korekta ta wymaga porównania zakładanego przeciętnego poziomu zatrudnienia ze stanem rzeczywistym.

Zmiany zasad tworzenia ZFŚS

Do końca 2016 roku, zatrudnianie na pierwszy dzień danego roku powyżej 19 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) wiązało się z koniecznością utworzenia ZFŚS. W 2017 r. reguła ta została zmieniona.

Wskutek nowych rozwiązań, tworzenie ZFŚS jest obligatoryjne w stosunku do pracodawców, którzy dają zatrudnienie powyżej 50 pracownikom (w przeliczeniu na pełne etaty) według stanu na dzień 1 stycznia danego roku. Natomiast podmioty zatrudniające mniej niż 50 pracowników, nie będą mieli obowiązku tworzenia funduszu przeznaczonego na działalność socjalną. Będą to mogli zrobić fakultatywnie.

Jeszcze inaczej będzie wyglądać sytuacja zakładów pracy zatrudniających nie mniej niż 20 i mniej niż 50 pracowników, w których działają zakładowe organizacje związkowe. Takie podmioty tworzyć będą ZFŚS na wniosek związków zawodowych.

Wysokość odpisów na ZFŚS w 2017 r. Pracodawcy prywatni mogą przewidzieć inne niż poniższe wartości odpisów.

ODPISY PODSTAWOWE

obowiązujące w 2017 r. odpisy na ZFŚS dla:

pracownika zatrudnionego
w normalnych warunkach pracy (art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS)

pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub
pracę o szczególnym charakterze (art. 5 ust. 3 ustawy o ZFŚS)

pracownika młodocianego (art. 5 ust. 2a ustawy o ZFŚS)

na pełny etat

1.185,66 zł

na pełny etat

1.580,89 zł

w pierwszym
roku nauki

158,09 zł

na 3/4 etatu

889,25 zł

na 3/4 etatu

1.185,67 zł

w drugim roku
nauki

189,71 zł

na 1/2 etatu

592,83 zł

na 1/2 etatu

790,45 zł

w trzecim
roku nauki

221,32 zł

na 1/4 etatu

296,42 zł

na 1/4 etatu

395,22 zł

ZWIĘKSZENIA FAKULTATYWNE (dobrowolne)

 • na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (art. 5 ust. 4 ustawy o ZFŚS)
 • na każdego emeryta i rencistę, nad którym pracodawca sprawuje opiekę socjalną, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy (art. 5 ust. 5 ustawy o ZFŚS)

197,61 zł

na każdą zatrudnioną osobę w przypadku utworzenia przez pracodawcę zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego i przeznaczenia na ten cel 7,5% odpisu podstawowego (art. 5 ust. 5 ustawy o ZFŚS)

237,13 zł

Podstawa prawna:
 • art. 5, art. 5f ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 800),
 • art. 17 ustawy z 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1984

zfśs

2017 © Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
]]>
Jak prowadzić ewidencję sprzedaży z urządzeń automatycznych https://www.experto24.pl/kadry/instytucje-kultury/jak-prowadzic-ewidencje-sprzedazy-z-urzadzen-automatycznych.html 5ad3201ad8f75fd60d7d24b29bb57bc1 Tue, 09 May 2017 08:44:17 +0200 Experto24.pl Wiele instytucji kultury czerpie korzyści z automatów (np. do kawy, napojów), które są ich własnością. Niektóre z nich posiadają kasę fiskalną kasę fiskalną, ale nie są podatnikami VAT. Sprawdźmy, jak ewidencjonować przychód z automatu oraz jak często opróżniać automat z pieniędzy.< Jak prowadzić ewidencję sprzedaży z urządzeń automatycznych

Jak prowadzić ewidencję sprzedaży z urządzeń automatycznych

Experto24.pl

Wiele instytucji kultury czerpie korzyści z automatów (np. do kawy, napojów), które są ich własnością. Niektóre z nich posiadają kasę fiskalną kasę fiskalną, ale nie są podatnikami VAT. Sprawdźmy, jak ewidencjonować przychód z automatu oraz jak często opróżniać automat z pieniędzy.

Przychodów ze sprzedaży z automatu instytucja kultury nie ewidencjonuje za pomocą kasy fiskalnej. Dostawa produktów (rzeczy) dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar, jest zwolniona z obowiązku ewidencji za pomocą kasy fiskalnej (poz. 39 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących). Chociaż ośrodek kultury o nie ma obowiązku stosowania kasy fiskalnej, sprzedaż kawy z automatu musi wprowadzić do ksiąg rachunkowych.

Żadne przepisy nie precyzują, w jakiej formie należy prowadzić ewidencję sprzedaży niewymagającej faktury, a taką właśnie jest sprzedaż z automatu kawy, napojów czy też innych towarów.

Do ksiąg rachunkowych zdarzenia wprowadza się na podstawie dokumentów księgowych. A zatem ośrodek kultury powinien stworzyć odpowiedni dokument wewnętrzny. Moim zdaniem, raport z pobrania gotówki z automatu jest wystarczającym dokumentem, o ile posiada wszystkie cechy dowodu księgowego wymienione w art. 21 ust. 1 uor. Jednak może to być inny dokument wewnętrzny sporządzony przez instytucję kultury.

Ważne, aby sposób dokumentowania i ewidencjonowania sprzedaży kawy z automatu ośrodek kultury opisał w swojej polityce rachunkowości.

W księgach rachunkowych na podstawie dowodu wewnętrznego ujmuje się zapis:

 • Wn 100 „Kasa”,
 • Ma 700 „Sprzedaż produktów” lub 730 „Sprzedaż towarów”.

Co do częstotliwości opróżniania automatu z pieniędzy, to moim zdaniem nie powinno to następować rzadziej niż raz na miesiąc (choćby ze względu na prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego – na koniec miesiąca).

Podstawa prawna:
 • Art. 21 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.).
 • Rozporządzenie ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382).
 • Rozporządzenie ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363).
Ewa Ostapowicz, specjalista w zakresie rachunkowości

ewidencja sprzedaży

2017 © Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
]]>
W jaki sposób instytucje kultury powinny wypłacać dodatek za wieloletnią pracę https://www.experto24.pl/kadry/instytucje-kultury/w-jaki-sposob-instytucje-kultury-powinny-wyplacac-dodatek-za-wieloletnia-prace.html 878a34d3de413d946d2f4c249bf0819c Tue, 28 Mar 2017 14:47:06 +0200 Experto24.pl Jeżeli instytucja kultury wprowadzi regulamin wynagradzania określający inaczej poszczególne składniki wynagradzania i zasady ich wypłaty, to obowiązuje ją w pierwszej kolejności regulamin, a nie przepisy rozporządzenia czy ustawy.< W jaki sposób instytucje kultury powinny wypłacać dodatek za wieloletnią pracę

W jaki sposób instytucje kultury powinny wypłacać dodatek za wieloletnią pracę

Experto24.pl

Jeżeli instytucja kultury wprowadzi regulamin wynagradzania określający inaczej poszczególne składniki wynagradzania i zasady ich wypłaty, to obowiązuje ją w pierwszej kolejności regulamin, a nie przepisy rozporządzenia czy ustawy.

Jeżeli dodatek za wieloletnią pracę zostanie przepisami regulaminu „odłączony” od wynagrodzenia, które nie przysługuje za okres choroby czy nieobecności w pracy za którą przysługuje świadczenie z ubezpieczenia społecznego z powodu choroby i macierzyństwa oraz będzie wypłacany odrębnie, niezależnie od wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku, to wówczas składnik ten:

 • nie może być zaliczony do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i innych świadczeń związanych z chorobą, macierzyństwem lub świadczeń opiekuńczych z ustawy zasiłkowej,
 • kwota wypłacona za okres choroby lub nieobecności (okres zasiłkowy) podlega wyłączeniu z oskładkowania.

Wynika to z faktu, iż:

 • przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku, a ponadto
 • z podstawy wymiaru składek ZUS wyłączone są  składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku.
Podstawa prawna:
 • Art. 31d ustawy z 25 października 1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.).
 • Art. 41 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 372).
 • § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r.  w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 2236).
Michał Culepa, specjalista w zakresie instytucji kultury

regulamin wynagradzania

2017 © Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
]]>
Jak konstruować umowy z artystami po wyroku SN z 10 stycznia 2017 r. https://www.experto24.pl/kadry/instytucje-kultury/jak-konstruowac-umowy-z-artystami-po-wyroku-sn-z-10-stycznia-2017-r.html e6f52c4e4623748b2a308855e0a48b5c Tue, 14 Mar 2017 12:14:38 +0100 Experto24.pl W wyroku z 10 stycznia 2017 r. Sąd Najwyższy uznał stanowisko ZUS w sprawie oskładkowania wynagrodzenia muzyka orkiestry zatrudnionego na podstawie umowy o dzieło. Co prawda wyrok SN jest wiążący tylko w tej konkretnej sprawie, jednak powinien wyczulić instytucje artystyczne na to, jak ważne jest sprecyzowanie przedmiotu umowy oraz określenie pól eksploatacji, na jakich przenoszone są prawa do artystycznego wykonania lub na których ustanawiane jest prawo do korzystania z artystycznego wykonania (licencja).< Jak konstruować umowy z artystami po wyroku SN z 10 stycznia 2017 r.

Jak konstruować umowy z artystami po wyroku SN z 10 stycznia 2017 r.

Experto24.pl

W wyroku z 10 stycznia 2017 r. Sąd Najwyższy uznał stanowisko ZUS w sprawie oskładkowania wynagrodzenia muzyka orkiestry zatrudnionego na podstawie umowy o dzieło. Co prawda wyrok SN jest wiążący tylko w tej konkretnej sprawie, jednak powinien wyczulić instytucje artystyczne na to, jak ważne jest sprecyzowanie przedmiotu umowy oraz określenie pól eksploatacji, na jakich przenoszone są prawa do artystycznego wykonania lub na których ustanawiane jest prawo do korzystania z artystycznego wykonania (licencja).

Zdaniem SN artystę muzyka łączyła z płatnikiem umowa o świadczenie usług, a nie umowa o dzieło. Wyrok ten jest niekorzystny  o tyle, że zanegowanie jako właściwej umowy o dzieło rodzi skutki nie tylko składkowe, ale też podatkowe, tzn. uniemożliwia zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu wobec takiej umowy.

Przytoczony wyżej wyrok zwraca uwagę na to, jak ważne jest właściwe sformułowanie przedmiotu umowy. Brak precyzji w tym obszarze może bowiem wywołać niepożądane skutki finansowe w postaci zaległości publicznoprawnych (tzn. nieoskładkowanie wynagrodzenia i zawyżenie kosztów uzyskania przychodów do wysokości 50%).

Wśród powyższych argumentów sądu podkreślono zatem te, które – w przekonaniu autorki – należy uznać za zasadne: niewłaściwie sformułowany przedmiot zobowiązania oraz brak klauzuli o przeniesieniu praw pokrewnych do artystycznego wykonania. Pamiętajmy, że klauzula dotycząca przeniesienia praw lub ustanowienia prawa do korzystania jest warunkiem zastosowania 50% KUP. Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, czyli tzw. 50% KUP, przysługują bowiem za korzystanie lub rozporządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi. Wynagrodzenie za przygotowanie i wykonanie koncertu nie uprawnia zatem do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, co skutkuje wyższym podatkiem dochodowym.

Pomimo wątpliwości odnośnie do uzasadnienia wyroku SN z 10 stycznia 2017 r. oraz ewidentnych błędów merytorycznych należy liczyć się z ryzykiem zakwestionowania umów o dzieło z artystami muzykami przez ZUS. W razie sporu instytucja artystyczna może jednak złożyć odwołanie do sądu, który rozstrzygnie sprawę na podstawie konkretnego stanu faktycznego.

Podstawa prawna:
 • Art. 627, art. 750, art. 734, art. 709 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
 • Art. 22 ust. 9 pkt 1–3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2032).
 • Art. 1 ust. 1, art. 85, art. 88 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 666).
M. Gąsiorowska, wieloletni praktyk w zakresie finansów i opodatkowania instytucji kultury

wynagrodzenie

2017 © Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
]]>