Wszystkie artykuły

  Umowy cywilnoprawne 28.04.2016
  Zleceniobiorca musi informować o wykonywaniu zlecenia
  Choć zleceniobiorca zasadniczo ma znacznie więcej niezależności niż pracownik (co jest prawidłowe, a nawet warto do tego dążyć), to jednak nie może być całkiem „niezależny” w realizacji swoich zadań wynikających z umowy zlecenia.Podstawowym obowiązkiem zleceniobiorcy jest wykonanie czynności określonych jako przedmiot umowy zlecenia. To jednak nie wszystko. Zleceniobiorca powinien ...

  Umowy cywilnoprawne 07.01.2016
  Zapisy w umowie zlecenia dotyczące nadzoru nad zleceniobiorcą i zakresu jego zadań są ryzykowne
  Umowa zlecenia zawiera zapis o sprawowaniu przez zleceniodawcę nadzoru nad wykonywaniem zadań przez zleceniobiorcę. Czy aneks do takiej umowy usuwający wspomniany zapis o nadzorze będzie prawidłowy? Czy bezpieczniej rozwiązać tę umowę i zawrzeć nową, już bez takiego zapisu? A co gdy w umowie zlecenia zapiszemy, że zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania zadań jako np. konserwator ...

  Umowy cywilnoprawne 15.05.2015
  Jak obliczyć okres wypowiedzenia umowy o świadczenie usług
  Biuro rachunkowe zawiera z klientami umowy o świadczenie usług. Umowy są zawierane na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Nie ma zapisu, że wypowiedzenie ma skutek na koniec miesiąca. Czy jeżeli biuro wypowie klientowi umowę dnia 10 czerwca 2015 r. to kiedy upłynie okres wypowiedzenia: 9 lipca 2015 r. czy 31 lipca 2015 ...

  Umowy cywilnoprawne 03.07.2014
  Umowa zlecenia nie może przypominać umowy o pracę
  Zawieranie umów zlecenia może być dobrą alternatywą na obniżenie kosztów w zakładzie pracy. Niemniej jednak należy uważać na zapisy w takich umowach. Nie mogą sugerować, że zatrudnienie odbywa się w warunkach umowy o pracę.Zdarza się, że umowa cywilnoprawna (np. umowa zlecenia) zawiera postanowienia charakterystyczne również dla zatrudnienia pracowniczego. Jest to niekiedy ryzykowne, ...

  Umowy cywilnoprawne 22.06.2014
  Umowy zlecenia i o dzieło – kontrole PIP
  Inspekcja pracy intensywnie kontroluje umowy cywilnoprawne. Jeśli jednak pracodawca stosuje je legalnie, nie ma się czego bać. Najważniejsze, żeby unikać tzw. podporządkowania pracowniczego. Na papierze i w praktyce. W przypadku gdy zleceniobiorca ma szefa i wykonuje zadania pracownicze, sąd lub PIP mogą go uznać za pracownika.Również sam pracownik może żądać uznania umowy cywilnoprawnej ...

  Umowy cywilnoprawne 24.04.2014
  2 tygodnie wypowiedzenia umowy terminowej to za mało
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że stosowanie w polskich przepisach sztywnego okresu wypowiedzenia umów terminowych (umów na czas określony) niezależnego od stażu pracy jest niezgodne z prawem unijnym.Polskie przepisy inaczej traktują umowy terminowe i bezterminowe, jeśli chodzi o sposób i długość wypowiedzenia.Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony zależy ...

  Umowy cywilnoprawne 18.04.2014
  Można mieć umowę zlecenia na zastępstwo nieobecnego pracownika
  Przepisy nie zabraniają zawierania umowy zlecenia na czas nieobecności w pracy osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy. Termin rozwiązania takiej umowy również może być określony zdarzeniem przyszłym. A zatem można zapisać, że umowa zlecenia rozwiąże się w chwili powrotu zastępowanej osoby, bez wskazywania konkretnej daty.Umowa zlecenia, powinna zawierać jak najmniej cech stosunku ...

  Umowy cywilnoprawne 10.04.2014
  Niebezpieczny zapis – urlop w umowie ze zleceniobiorcą
  Strony umowy zlecenia mogą porozumieć się w kwestii odpłatności za okres niewykonywania usług (pracy) przez zleceniobiorcę. Jednak wprowadzenie do umowy zlecenia pojęcia urlopu może skomplikować sytuację pod względem prawnym.Przepisy Kodeksu cywilnego nie przewidują takiego elementu umowy jak urlop wypoczynkowy – pozostawiając tę kwestię stronom umowy. Należy jednak pamiętać, ...

  Umowy cywilnoprawne 07.02.2014
  Umowa na czas określony dłuższy niż 3 lata może być ryzykowna
  Inspekcja pracy zapowiada w programie działania na 2014 rok, że będzie szczególnie przyglądać się prawidłowości zawierania i rozwiązywania umów terminowych. Na przykład sprawdzi, czy zawarcie innej umowy w przerwie między umowami na czas określony nie miało na celu obejścia przepisów.Pracodawca może zawrzeć z konkretnym pracownikiem najwyżej dwie kolejno po sobie następujące ...

  Umowy cywilnoprawne 25.11.2013
  Za szkodę wyrządzoną przez zleceniobiorcę czasem zapłaci zleceniodawca
  Choć, co do zasady, stosunek zlecenia nie kreuje stosunku kierownictwa w rozumieniu art. 430 Kodeksu cywilnego, to w konkretnych przypadkach nie można wykluczyć istnienia stosunku podległości, a w konsekwencji - odpowiedzialności zleceniodawcy za wadliwe działanie zleceniobiorcy (II PK 9/11).Czasami firma odpowiedzialna jest za wadliwe działanie zleceniobiorcy, jako osoby nad którą spółka ...