Wszystkie artykuły

  Instytucje kultury 12.01.2018
  Od 2018 roku zmieniają się limity kosztów autorskich
  Koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu od 1 stycznia 2018 r. nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85.528 zł. Do 31 grudnia 2017 r. limit wynosi połowę tej kwoty, czyli 42.764 zł.Druga zmiana polega na tym, ze koszty te będziemy mogli stosować tylko do niektórych przychodów. Ponadto, do art. 22 ustawy o PIT ...

  Instytucje kultury 12.12.2017
  Dyrektor odpowiada za inwentaryzację
  Na dzień kończący rok obrotowy instytucja kultury jest zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Dyrektor instytucji już kilka miesięcy przed zakończeniem roku obrotowego powinien zaplanować związane z tym czynności oraz delegować uprawnienia i zadania na odpowiednich pracowników lub działy. To ostatni moment, aby sporządzić harmonogram działań.Do prawidłowego sporządzenia ...

  Instytucje kultury 12.12.2017
  Kto może otrzymać dodatek świąteczny w instytucji kultury
  Dyrektor ośrodka kultury chce ze środków własnych (nie z dotacji) wypłacić pracownikom dodatek na święta Bożego Narodzenia, czy taki dodatek może otrzymać również dyrektor, zastępca i główna księgowa. Byłby to dodatek jednorazowy oskładkowany i opodatkowany, wypłacony w grudniu. Sprawdźmy, czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem.Wypłata dodatku świątecznego musi nastąpić ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 30.11.2017
  Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę podczas choroby
  Jak uniknąć utraty pracy, gdy dowiemy się, że pracodawca nosi się z zamiarem rozwiązania z nami umowy o pracę? Na tak postawione pytanie większość respondentów z pewnością odpowie – zwolnienie lekarskie. Wszak umowy z pracownikiem nie można rozwiązać w trakcie jego usprawiedliwionej nieobecności. Cóż, zazwyczaj odpowiedź taka będzie prawidłowa. Czym jednak byłoby prawo, gdyby ...

  Instytucje kultury 18.10.2017
  Dyrektora można konstruktywnie skrytykować, ale nie oczernić
  Instytucje kultury, w których wszyscy podwładni w pełni zadowoleni są z Dyrektora należą do rzadkości. Krytyka szefa jest nierozerwalnie związana ze sprawowaniem takiej funkcji. Ważne aby nie przekroczyła ona odpowiednich granic, gdyż zbyt ostra skończyć się może nawet dyscyplinarką dla pracownika.Krytykowanie zwierzchnika nie spotyka się zwykle z akceptacją dyrektora instytucji. ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 16.10.2017
  Czy płaca minimalna zleceniobiorców obejmuje samozatrudnionych?
  Od 2017 r. obowiązują przepisy o minimalnym wynagrodzeniu zleceniobiorców. Ustalają one – obok konieczności zapewnienia stawki minimalnej – także inne dodatkowe obowiązki. W jakim zakresie przepisy te odnoszą się do tzw. samozatrudnionych?W praktyce umowa z samozatrudnionym ma zasadniczo charakter zarobkowy (chociaż może być zawarta także jako umowa nieodpłatna). Dlatego regulacje ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 16.10.2017
  Chwilowe zwolnienie – czy ponawiamy nabór?
  Załóżmy, że sekretarz gminy osiągnie 1 października 2017 r. wiek emerytalny i przejdzie na emeryturę po rozwiązaniu umowy o pracę. Po przejściu na emeryturę pracodawca chciałby go ponownie zatrudnić. Czy w związku z tym należy ogłosić nabór i przeprowadzić całą procedurę naboru?Zgodnie z przepisami o pracownikach samorządowych, nabór przeprowadzany jest na wolne stanowisko ...

  Czas pracy 16.10.2017
  Wyjazdowe szkolenie – jak rozliczać czas pracy?
  Jedynie czas spędzony przez pracownika na szkoleniu odbywanym na polecenie pracodawcy należy zaewidencjonować jako czas pracy. Jak to rozumieć?Prawo pracy wyraźnie nakazuje wliczać do czasu pracy jedynie szkolenia z zakresu bhp. Natomiast nie ma regulacji dotyczących wliczania do czasu pracy pozostałych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracownika.Przyjmuje się jednak dość powszechnie, ...

  Instytucje kultury 03.10.2017
  Jak uniknąć 10 kardynalnych błędów w statucie instytucji kultury
  Oprócz braków formalnych w statucie mogą pojawić się inne, poważne błędy merytoryczne. Albo nie zostały w nim uregulowane jakieś istotne kwestie, albo zapisano w nim rozwiązania pewnych spraw w sposób niezgodny z przepisami ustawy. Błędy takie przesądzają zazwyczaj o uchyleniu statutu i potraktowaniu go jako aktu nieobowiązującego.10 błędów, których nie może być w statucie ...

  Instytucje kultury 25.09.2017
  Jaka powinna być treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora instytucji kultury
  Zgodnie z art. 16 ust. 1 uodk kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury można wyłonić w drodze konkursu. Tym samym procedura konkursowa jest zasadniczo fakultatywna i o rozpisaniu konkursu decyduje organizator. Wyjątkiem są samorządowe instytucje kultury zamieszczone w wykazie wydanym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W tych instytucjach ...