Wszystkie artykuły

  Zatrudnianie i zwalnianie 16.10.2017
  Czy płaca minimalna zleceniobiorców obejmuje samozatrudnionych?
  Od 2017 r. obowiązują przepisy o minimalnym wynagrodzeniu zleceniobiorców. Ustalają one – obok konieczności zapewnienia stawki minimalnej – także inne dodatkowe obowiązki. W jakim zakresie przepisy te odnoszą się do tzw. samozatrudnionych?W praktyce umowa z samozatrudnionym ma zasadniczo charakter zarobkowy (chociaż może być zawarta także jako umowa nieodpłatna). Dlatego regulacje ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 16.10.2017
  Chwilowe zwolnienie – czy ponawiamy nabór?
  Załóżmy, że sekretarz gminy osiągnie 1 października 2017 r. wiek emerytalny i przejdzie na emeryturę po rozwiązaniu umowy o pracę. Po przejściu na emeryturę pracodawca chciałby go ponownie zatrudnić. Czy w związku z tym należy ogłosić nabór i przeprowadzić całą procedurę naboru?Zgodnie z przepisami o pracownikach samorządowych, nabór przeprowadzany jest na wolne stanowisko ...

  Czas pracy 16.10.2017
  Wyjazdowe szkolenie – jak rozliczać czas pracy?
  Jedynie czas spędzony przez pracownika na szkoleniu odbywanym na polecenie pracodawcy należy zaewidencjonować jako czas pracy. Jak to rozumieć?Prawo pracy wyraźnie nakazuje wliczać do czasu pracy jedynie szkolenia z zakresu bhp. Natomiast nie ma regulacji dotyczących wliczania do czasu pracy pozostałych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracownika.Przyjmuje się jednak dość powszechnie, ...

  Instytucje kultury 03.10.2017
  Jak uniknąć 10 kardynalnych błędów w statucie instytucji kultury
  Oprócz braków formalnych w statucie mogą pojawić się inne, poważne błędy merytoryczne. Albo nie zostały w nim uregulowane jakieś istotne kwestie, albo zapisano w nim rozwiązania pewnych spraw w sposób niezgodny z przepisami ustawy. Błędy takie przesądzają zazwyczaj o uchyleniu statutu i potraktowaniu go jako aktu nieobowiązującego.10 błędów, których nie może być w statucie ...

  Instytucje kultury 25.09.2017
  Jaka powinna być treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora instytucji kultury
  Zgodnie z art. 16 ust. 1 uodk kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury można wyłonić w drodze konkursu. Tym samym procedura konkursowa jest zasadniczo fakultatywna i o rozpisaniu konkursu decyduje organizator. Wyjątkiem są samorządowe instytucje kultury zamieszczone w wykazie wydanym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W tych instytucjach ...

  Instytucje kultury 30.08.2017
  Samochód służbowy parkowany obok mieszkania dyrektora teatru
  Dyrektorzy teatrów korzystają często ze służbowych samochodów osobowych. Samochody parkują obok miejsca zamieszkania dyrektora. Sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, aby teatr miał prawo do odliczenia 100% podatku VAT. Zakładamy, że teatr jest podatnikiem VAT (prowadzi działalność gospodarczą obok działalności związanej z kulturą).W przypadku wydatków związanych z pojazdami ...

  Instytucje kultury 01.08.2017
  Za jakie prace płacić doradcy pozyskującemu dla nas zewnętrzne dotacje
  Na rynku istnieje wiele firm consultingowych, które w sposób profesjonalny pozyskują w naszym imieniu dotacje, pobierając z tego tytułu wynagrodzenie. Współpraca z tego typu firmami jest na pewno dogodna – zwłaszcza jeśli na wystąpienie o dotację mamy niewiele czasu – jednak wybierając konkretnego doradcę, należy pamiętać, aby wynegocjować możliwie najkorzystniejszy model współpracy. Współpraca ...

  Instytucje kultury 06.06.2017
  ZUS przy umowach z artystami – najnowszy wyrok SN
  Umowa o dzieło to wyjątek dla ubezpieczeń społecznych – zdecydował Sąd Najwyższy w wyroku z 2 czerwca 2017 r. (sygn. akt III UK 147/16). Zgodnie z nim umowa zawarta z twórcą lub artystą nie zawsze będzie umową o dzieło. Może nią być, jeżeli przedmiot będzie skonkretyzowany, a umowa nie kładzie nacisku na czynności wykonawcy (przygotowanie, wykonanie itp.), wówczas dopiero może ...

  Instytucje kultury 24.05.2017
  Nagrody w kulturze - zespołowe czy indywidualne
  Jeżeli nagroda uzyskana w konkursie festiwalowym jest nagrodą zespołową, przysługuje ona każdemu członkowi zespołu z osobna, chyba że co innego wynika z regulaminu konkursu.Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przewiduje, że nagrody za działalność kulturalną mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu ...

  Czas pracy 19.05.2017
  Zawieramy kolejną umowę. Czy okres rozliczeniowy liczymy oddzielnie?
  Załóżmy, że pracownik miał jedną umowę do marca, a kolejną zaczyna od 1 kwietnia. A tymczasem okres rozliczeniowy czasu pracy obejmuje 2 miesiące – marzec i kwiecień. Jak rozliczać czas pracy – łącznie w marcu i kwietniu? Czy oddzielnie, bo były dwie umowy o pracę?Każdą z umów traktujemy odrębnieNa wstępie zaznaczyć należy, że każdy z łączących pracownika z pracodawcą ...