Wszystkie artykuły

  Kadry 28.08.2018
  Czy ZUS ZLA wpływa na rozwiązanie umowy o pracę
  W przypadku porozumienia stron umowa o pracę rozwiązuje się w terminie oznaczonym w tym porozumieniu, niezależnie od obecności pracownika w pracy. Kodeks pracy przewiduje, iż porozumienie stron jest odrębnym sposobem rozwiązania umownego stosunku pracy. Porozumienie stron w piśmiennictwie jest określane jako czynność prawna która powoduje ustanie więzi prawnej w sposób zakładający ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 28.08.2018
  Kiedy potrzebna jest klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając kwestionariusz osobowy, kandydat na pracownika nie musi składać dodatkowego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które podaje w kwestionariuszu. Sytuacja wygląda tak samo w przypadku formularza ubezpieczeniowego.Aby udzielić urlopu okolicznościowego, pracodawca może zażądać okazania dokumentów w celu uwiarygodnienia okoliczności, na którą ...

  HR 20.08.2018
  Czy w umowę o pracę powinniśmy wpisywać dodatkowe klauzule związane z obowiązkami dotyczącymi ochrony danych osobowych?
  Na etapie podpisywania umowy powinniśmy (jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej) poinformować pracownika o kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych i ich przetwarzania. Nie powinniśmy jednak ich „wklejać” w umowę o pracę, gdyż nie są to informacje, które mają wpływ na wiążący strony stosunek pracy.Poinformowanie pracownika o tym, jak i w jakim zakresie przetwarzamy jego dane ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 30.11.2017
  Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę podczas choroby
  Jak uniknąć utraty pracy, gdy dowiemy się, że pracodawca nosi się z zamiarem rozwiązania z nami umowy o pracę? Na tak postawione pytanie większość respondentów z pewnością odpowie – zwolnienie lekarskie. Wszak umowy z pracownikiem nie można rozwiązać w trakcie jego usprawiedliwionej nieobecności. Cóż, zazwyczaj odpowiedź taka będzie prawidłowa. Czym jednak byłoby prawo, gdyby ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 16.10.2017
  Czy płaca minimalna zleceniobiorców obejmuje samozatrudnionych?
  Od 2017 r. obowiązują przepisy o minimalnym wynagrodzeniu zleceniobiorców. Ustalają one – obok konieczności zapewnienia stawki minimalnej – także inne dodatkowe obowiązki. W jakim zakresie przepisy te odnoszą się do tzw. samozatrudnionych?W praktyce umowa z samozatrudnionym ma zasadniczo charakter zarobkowy (chociaż może być zawarta także jako umowa nieodpłatna). Dlatego regulacje ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 16.10.2017
  Chwilowe zwolnienie – czy ponawiamy nabór?
  Załóżmy, że sekretarz gminy osiągnie 1 października 2017 r. wiek emerytalny i przejdzie na emeryturę po rozwiązaniu umowy o pracę. Po przejściu na emeryturę pracodawca chciałby go ponownie zatrudnić. Czy w związku z tym należy ogłosić nabór i przeprowadzić całą procedurę naboru?Zgodnie z przepisami o pracownikach samorządowych, nabór przeprowadzany jest na wolne stanowisko ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 19.05.2017
  Pracownik nie spełnia oczekiwań – jak opisać przyczynę wypowiedzenia?
  Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony musi być prawdziwa, aktualna i zrozumiała dla pracownika. O tym, czy zachowanie pracownika uzasadnia zwolnienie go w takim trybie decyduje pracodawca, a w razie sporu sąd.Wypowiadając umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony pracodawca musi wskazać pracownikowi w piśmie rozwiązującym umowę przyczynę wypowiedzenia. Przyczyna ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 02.02.2017
  Czy można wypowiedzieć umowę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego?
  Nie można podać jako powodu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony „osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego”. Przyczyna ta może być co najwyżej kryterium doboru do zwolnień. Jak należy to rozumieć?Jeśli pracownik osiągnął wiek emerytalny, nie podlega już ochronie przedemerytalnej z art. 39 kp. Nie można jednak uzasadniać zwolnienia takiego pracownika, podając ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 12.09.2016
  Jak zgodnie z prawem zatrudnić obywatela Ukrainy
  Liczba cudzoziemców zatrudnianych w Polsce stale wzrasta. Coraz więcej pośród nich to obywatele Ukrainy. Warto więc poznać zasady ich zatrudniania, a także opodatkowania uzyskiwanych przez nich w Polsce dochodów.Cudzoziemiec, który przekracza granicę, jest obowiązany posiadać m.in. ważny dokument podróży, a także ważną wizę lub inny ważny dokument uprawniający go do wjazdu na ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 17.03.2016
  Nowe limity umów terminowych a poprzednie zatrudnienie na innym stanowisku urzędniczym
  Fakt zatrudnienia w innym urzędzie na czas określony nie wpływa na limit okresu na jaki mogą zostać zawarte umowy na czas określony u obecnego pracodawcy. W umowie o pracę nie trzeba wskazywać przyczyny zatrudnienia, gdyż umowa na czas określony nie przekroczy 33 miesięcy.Przepisy ustawy Kodeks pracy, które obowiązują od 22 lutego 2016 r. wprowadzają ograniczenie nie tylko liczby, ale ...